Ursprungliga författningar: 2011

250/2011
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer
249/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kreditklass vid beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter
248/2011
Statsrådets förordning om värdena för de parametrar som används i formeln för beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter
247/2011
Statsrådets förordning om den delegation som bereder nomineringen av kandidater för uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och Europeiska unionens domstol
246/2011
Statsrådets förordning om lotsning
245/2011
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om radioutrustning på fartyg
244/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller rödklöver
243/2011
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 8 § i statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur som betalas för 2010
242/2011
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2011
241/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om systemet med samlat gårdsstöd
240/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2011
239/2011
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen
238/2011
Justitieministeriets förordning om antecknande av uppgifter i registret över förmynderskapsärenden
237/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
236/2011
Lag om ändring av 14 § i lagen om Finlands ekonomiska zon
235/2011
Lag om ändring av 7 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
234/2011
Lag om ändring av jaktlagen
233/2011
Lag om ändring av 5 a kap. 3 och 3 a § i tvångsmedelslagen
232/2011
Lag om ändring av 48 a kap. i strafflagen
231/2011
Lag om upphävande av 3 § 1 och 2 mom. i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet
230/2011
Lag om ändring av 1 § i lotterilagen
229/2011
Lag om ändring av lagen om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter
228/2011
Lag om ändring av 1 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande
227/2011
Lag om ändring av konsumentskyddslagen
226/2011
Lag om ändring av lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning
225/2011
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om försäkringskassor
224/2011
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
223/2011
Lag om ändring av 83 d och 135 § i lagen om försäkringskassor
222/2011
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
221/2011
Lag om ändring av 29 e och 29 g § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
220/2011
Lag om ändring av 171 § i lagen om pension för arbetstagare
219/2011
Lag om ändring av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden
218/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur
217/2011
Statsrådets förordning om magistraternas verksamhetsområden
216/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Indonesien om samarbete inom projektet för energi- och miljöpartnerskap för att utveckla förnybar energi
215/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av fördraget mellan Finland, Frankrike, Italien, Polen, Spanien, Sverige och Amerikas Förenta stater om utbyte av forsknings- och utvecklingsinformation som gäller teknologi för SSDR-mjukvarudefinierad radio och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av fördraget
214/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av finansieringsavtalet om främjande av hållbar utveckling i Victoriasjöns avrinningsområde
213/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättande av skördeskador
212/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen
211/2011
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om gemensamma elektroniska stödtjänster för service och förvaltning som är avsedda för den offentliga förvaltningen
210/2011
Lag om flygplatsnät och flygplatsavgifter
209/2011
Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet
208/2011
Statsrådets förordning om ändring av 22 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2011
207/2011
Statsrådets förordning om ändring av 21 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2011
206/2011
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om tullverket
205/2011
Statsrådets förordning om vissa gränsvärden för de nyckeltal som gäller för kommunens ekonomi
204/2011
Riksdagens beslut om samtycke till att bevilja statsborgen för att genomföra prissäkringen av statens elupphandling
203/2011
Tilläggsbudgeten för 2011
202/2011
Finansministeriets förordning om förfallodagar för kvarskatt och skogsvårdsavgift samt om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2010 och om förfallodagar för fastighetsskatten för 2011
201/2011
Lag om ändring av lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.