Ursprungliga författningar: 2011

300/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare
299/2011
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om studiestöd
298/2011
Statsrådets förordning om delegationen för etniska relationer
297/2011
Statsrådets förordning om exportkontrolldelegationen
296/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av dispenser enligt 41 b § 2 mom. i jaktlagen
295/2011
Statsrådets förordning om vissa fiskebegränsningar i Saimen
294/2011
Statsrådets förordning om nätfiskebegränsningar till skydd för saimenvikarens kutar
293/2011
Statsrådets förordning om ett försök med förenklade bygg- och planbestämmelser
292/2011
Statsrådets förordning om införande av ljud- och textningstjänst i televisionsprogram
291/2011
Justitieministeriets förordning om formulär för information och formuläret för frånträdande av avtal enligt 10 kap. i konsumentskyddslagen
290/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 och 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2011
289/2011
Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2010
288/2011
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skogsvårdsföreningar
287/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om riktat fiske efter strömming på Östersjöns centralbassäng
286/2011
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
285/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa förordningar av jord- och skogsbruksministeriets
284/2011
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
283/2011
Statsrådets förordning om ändring av 62 och 63 § i markanvändnings- och byggförordningen
282/2011
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 270/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten
281/2011
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av avtalet om ekonomiskt, industriellt och vetenskapligt-tekniskt samarbete med Republiken Albanien
280/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den genom notväxling ingångna överenskommelsen om att överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten förlängs att gälla till utgången av 2011
279/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Internationella brottmålsdomstolen om verkställighet av domstolens domar
278/2011
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
277/2011
Lag om ändring av 7 § i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program
276/2011
Lag om ändring av havsskyddslagen
275/2011
Lag om ändring av 3 § i lagen om Finlands ekonomiska zon
274/2011
Lag om ändring av 2 och 16 kap. i vattenlagen
273/2011
Lag om ändring av miljöskyddslagen
272/2011
Lag om ändring av lagen om vattenvårdsförvaltningen
271/2011
Lag om ändring av lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård
270/2011
Lag om ändring av lagen om fiske
269/2011
Lag om ändring av kärnenergilagen
268/2011
Lag om ändring av 11 och 31 § i lagen om Europeiska skolan i Helsingfors
267/2011
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
266/2011
Lag om ändring av utlänningslagen
265/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om maskiners säkerhet
264/2011
Statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2011
263/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansministeriet
262/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
261/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om  grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
260/2011
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av stadgan för internationella byrån för förnybar energi (IRENA) och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i stadgan som hör till området för lagstiftningen
259/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 2 och 4 § i arbets- och näringsministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
258/2011
Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
257/2011
Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
256/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om godkännande av växtskyddsmedel och godkännande därav samt om förfaranden i anslutning till dem
255/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om mätning av volymen hos virke som upparbetas med avverkningsmaskin med hjälp av maskinens mätdon
254/2011
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om stöd för nyskiften
253/2011
Finansministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Lempäälä och Birkala kommuner
252/2011
Justitieministeriets förordning om fängelser som används som häkten
251/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.