Ursprungliga författningar: 2011

350/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner
349/2011
Miljöministeriets meddelande om miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet
348/2011
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt med anledning av Finlands Banks 200-årsjubileum
347/2011
Miljöministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till miljöministeriets förordning om ansökan om godkännande eller registrering av biocidpreparat och om tillbakadragande av sådana från marknaden och särskilda villkor för dem
346/2011
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor
345/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet med Sverige om trafik över nationsgränserna och gränserna för flyginformationsregionerna och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
344/2011
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning
343/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2011
342/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt finansiering för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå
341/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uppgörande av en plan för kvalitetsledningen och för hur patientsäkerheten tillgodoses
340/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prehospital akutsjukvård
339/2011
Statsrådets förordning om screening
338/2011
Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga
337/2011
Statsrådets förordning om planer för ordnande av hälso- och sjukvård och om avtal om ordnande av specialiserad sjukvård
336/2011
Statsrådets förordning om ordnande och centralisering av den högspecialiserade sjukvården
335/2011
Lag om ändring av 14 § i brottsskadelagen
334/2011
Lag om ändring av 1 § i lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter
333/2011
Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
332/2011
Lag om ändring av 5 och 7 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff
331/2011
Lag om ändring av straffregisterlagen
330/2011
Lag om övervakningsstraff
329/2011
Lag om ändring av strafflagen
328/2011
Lag om ändring av 4 kap. 1 och 11 § i fängelselagen
327/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Indien om ekonomiskt samarbete och om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i handelsavtalet mellan Republiken Finland och Indien samt om upphävande av förordningar om sättande i kraft av vissa avtal ingångna med Indien
326/2011
Lag om Bottenhavets nationalpark
325/2011
Lag om Sibbo storskogs nationalpark
324/2011
Lag om ändring av 32 § i lagen om grundläggande utbildning
323/2011
Lag om ändring av lagen om barndagvård
322/2011
Lag om ändring av narkotikalagen
321/2011
Lag om ändring av djurskyddslagen
320/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i avtalet om Internationella Valutafonden
319/2011
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
318/2011
Lag om ändring av lagen om stöd för närståendevård
317/2011
Lag om ändring av familjevårdarlagen
316/2011
Lag om ändring av 50 § i barnskyddslagen
315/2011
Lag om ändring av 40 § i universitetslagen
314/2011
Lag om ändring av 9 a § i lagen om privat hälso- och sjukvård
313/2011
Lag om ändring av 60 § och 65 § i hälso- och sjukvårdslagen
312/2011
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
311/2011
Lag om utsläppshandel
310/2011
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Turks- och Caicosöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
309/2011
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Anguilla om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
308/2011
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
307/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Internationella brottmålsdomstolen om verkställighet av domstolens domar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
306/2011
Miljöministeriets förordning om ändring av förordningen om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
305/2011
Lag om utvecklande av ordnandet av social- och hälsovården åren 2011—2014
304/2011
Järnvägslag
303/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Kosovo om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
302/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter
301/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2011

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.