Ursprungliga författningar: 2011

400/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
399/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg
398/2011
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Saint Lucia om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
397/2011
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Saint Vincent och Grenadinerna om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
396/2011
Lag om ändring av 11 § i lagen om preskription av skulder
395/2011
Lag om ändring av 17 kap. 23 § i rättegångsbalken
394/2011
Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar
393/2011
Lag om ändring av 4 § i lagen om ordningsbotsförseelser
392/2011
Lag om ändring av 2 a kap. 9 § 2 mom. i strafflagen
391/2011
Lag om ändring av 9 § i lagen om fordonstrafikregistret
390/2011
Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare
389/2011
Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
388/2011
Lag om upphävande av vissa bestämmelser i vägtrafiklagen
387/2011
Lag om ändring av vägtrafiklagen
386/2011
Körkortslag
385/2011
Lag om temporär ändring av socialvårdslagen
384/2011
Lag om ändring av lagen om en kommun- och servicestrukturreform
383/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av bilaga I till jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat
382/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
381/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enlig lagen om gårdsbruksenheter
380/2011
Lag om ändring av 23 § i sjöräddningslagen
379/2011
Räddningslag
378/2011
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården
377/2011
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
376/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skydd av höns
375/2011
Statsrådets förordning om skydd av broilrar
374/2011
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om rådet för brottsförebyggande
373/2011
Skatteförvaltningens arbetsordning
372/2011
Statsrådets förordning om järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet
371/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om förlängning av tidsfristen för ansökan om utsläppsrätter
370/2011
Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
369/2011
Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg
368/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur
367/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa jord- och skogsbruksministeriets förordningar
366/2011
Lag om ändring av 6 a § i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden
365/2011
Lag om ändring av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation
364/2011
Lag om ändring av lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar
363/2011
Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen
362/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
361/2011
Miljöministeriets förordning om avgifter för Europeiska unionens miljömärke
360/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om ansökan till läkemedelsprisnämnden och om prisanmälan
359/2011
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
358/2011
Statsrådets förordning om ändring av 14 och 18 § i statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
357/2011
Statsrådets förordning om ändring av mönsterrättsförordningen
356/2011
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av mönsterrättslagen
355/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Genèveakten till Haagöverenskommelsen om internationell registrering av industriella formgivningar och tillämpningsföreskrifterna till den samt om ikraftträdande lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i akten och i tillämpningsföreskrifterna till den
354/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar
353/2011
Lag om ändring av 15 och 23 § i veterinärvårdslagen
352/2011
Lag om ändring av livsmedelslagen
351/2011
Statsrådets förordning om ändring av 13 och 14 § i statsrådets förordning om universitetsexamina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.