Ursprungliga författningar: 2011

550/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Världspostkonventionen och övriga avtal samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen
549/2011
Republikens presidents förordning  om sättande i kraft av det åttonde tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution
548/2011
Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen
547/2011
Kommunikationsministeriets förordning om kraven på fordon som används vid förarexamen, märkning av övningsfordon samt villkoren för att delta i körprov på nytt
546/2011
Kommunikationsministeriets förordning om övningsbanors dimensionering, konstruktion och utrustning samt om godkännande av övningsbanor
545/2011
Kommunikationsministeriets förordning om undervisningspraktik för trafiklärarelever
544/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om ansökan om gratis utsläppsrätter för handelsperioden 2013—2020
543/2011
Lag om ändring av 6 § i straffregisterlagen
542/2011
Lag om ändring av 25 och 25 d § i barnskyddslagen
541/2011
Lag om ändring av 3 och 11 § i lagen om näringsförbud
540/2011
Lag om ändring av strafflagen
539/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp
538/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för tidningspressen
537/2011
Lag om ändring av 4 och 29 § i lagen om riksdagens tjänstemän
536/2011
Lag om ändring av lagen om justitiekanslern i statsrådet
535/2011
Lag om ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman
534/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
533/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av vattenbruksdjur
532/2011
Lag om ändring av 1 § i lagen om undersökning av trafikolyckor på väg och i terräng
531/2011
Lag om ändring av 80 och 83 § i järnvägslagen
530/2011
Lag om ändring av 18 kap. 15 § i sjölagen
529/2011
Lag om ändring av 126 och 127 § i luftfartslagen
528/2011
Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
527/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringen i kapitel XI-1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
526/2011
Lag om utredning av militära luftfartsolyckor
525/2011
Lag om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser
524/2011
Statsrådets förordning om kompetens och kompletterande utbildning för sakkunniga på hälso- och sjukvårdens område inom järnvägsbranschen
523/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av stöd för icke-produktiva investeringar
522/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska unionen
521/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska unionen
520/2011
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 43 § i reglementet för statsrådet
519/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i handels- och industriministeriets förordning om användning av hissar  
518/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om arbeten inom elbranschen
517/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 4 § i handels- och industriministeriets beslut om elanläggningars säkerhet
516/2011
Justitieministeriets förordning om den tidpunkt då domstolarna blir anmälningsskyldiga i fråga om utsökningsgrunden
515/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk inom ICES-delområdena 25—32 från finskregistrerade fiskefartyg med största längd över 20 meter
514/2011
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 442/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien
513/2011
Finansministeriets förordning om ändring av förordningen om magistraternas placeringsorter och enheter
512/2011
Lag om ändring av 15 § i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster
511/2011
Lag om ändring av strafflagen
510/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet om kriminalisering av gärningar av rasistisk och främlingsfientlig natur begångna med hjälp av datorsystem
509/2011
Lag om ändring av 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
508/2011
Lag om ändring av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland
507/2011
Inrikesministeriets förordning om räddningsväsendets uniformer och räddningsmyndigheternas identitetskort
506/2011
Inrikesministeriets förordning om tekniska krav på skyddsrum och om underhåll av anordningar i skyddsrum
505/2011
Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt
504/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer
503/2011
Statsrådets förordning om lagring av vissa uppgifter för myndigheternas behov
502/2011
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter
501/2011
Statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.