Ursprungliga författningar: 2011

600/2011
Lag om ändring av lagen om fiske
599/2011
Lag om ändring av 3 § i dammsäkerhetslagen
598/2011
Lag om ändring av 2 och 4 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av överenskommelsen
597/2011
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
596/2011
Lag om ändring av 4 § i terrängtrafiklagen
595/2011
Lag om ändring av 4 och 19 § i sjötrafiklagen
594/2011
Lag om ändring av 53 och 57 a § i naturvårdslagen
593/2011
Lag om ändring av lagen om stödjande av grundtorrläggning
592/2011
Lag om ändring av 5 § i lotsningslagen
591/2011
Lag om ändring av 3 och 12 § i lagen om Finlands ekonomiska zon
590/2011
Lag om ändring av lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt
589/2011
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
588/2011
Lag om ändring av miljöskyddslagen
587/2011
Vattenlag
586/2011
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade
585/2011
Finansministeriets förordning om magistraternas placeringsorter och enheter
584/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
583/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
582/2011
Justitieministeriets förordning om ändring av förordningen om den tidpunkt då domstolarna blir anmälningsskyldiga i fråga om utsökningsgrunden
581/2011
Lag om temporär ändring av atomansvarighetslagen
580/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet mot olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, deras delar och komponenter och ammunition till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet
579/2011
Lag om ändring av medborgarskapslagen
578/2011
Lag om ändring av 17 kap. 16 a och 16 b § i strafflagen
577/2011
Lag om ändring av 6 § i lagen om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport
576/2011
Lag om ändring av 2 § i lagen om penningautomatunderstöd
575/2011
Lag om ändring av lotterilagen
574/2011
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om maskiners säkerhet
573/2011
Statsrådets förordning om detaljförsäljning av kemikalier
572/2011
Statsrådets förordning om ändring av skjutvapenförordningen
571/2011
Statsrådets förordning om ersättning av statens medel för kommunens kostnader för främjande av integration 
570/2011
Statsrådets förordning om inledande kartläggning i anslutning till främjande av integration
569/2011
Finansministeriets förordning om språkkunskaper som krävs av personalen vid vissa magistrater
568/2011
Skatteförvaltningens arbetsordning
567/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om samarbete för förbättring av vattenförsörjningen för byarna nordväst om Jerusalem
566/2011
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
565/2011
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa förvaltningsuppgifter som rör växtskyddsmedel
564/2011
Lag om ändring av 26 § i tullagen
563/2011
Lag om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Europol
562/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av stöd för djurens välbefinnande åren 2008–2013
561/2011
Statsrådets förordning  om ändring av statsrådets förordning om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag
560/2011
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2011
559/2011
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2010
558/2011
Statsrådets förordning om lämnande av uppgifter om kommun- och servicestrukturreformen till finansministeriet
557/2011
Statsrådets förordning om militär luftfart
556/2011
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 11 § i förordningen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
555/2011
Finansministeriets förordning om metoder för beräkning av betalningsinstituts kapitalbas
554/2011
Finansministeriets förordning om utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för betalningsinstitut
553/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbildningskrav för jaktvårdsföreningens funktionärer
552/2011
Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
551/2011
Statsrådets förordning om koncessionsansökan för postverksamhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.