Ursprungliga författningar: 2011

1500/2011
Lag om ändring av 18 och 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
1499/2011
Lag om ändring av 9 § i lagen om förskottsuppbörd
1498/2011
Lag om ändring av 16 och 17 § i lagen om beskattningsförfarande
1497/2011
Lag om ändring av 2 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
1496/2011
Lag om ändring av 14 § i lagen om värdepappersföretag
1495/2011
Lag om ändring av 3 § i lagen om bundet långsiktigt sparande
1494/2011
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
1493/2011
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
1492/2011
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
1491/2011
Lag om upphävande av lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland
1490/2011
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
1489/2011
Lag om straff för underlåtenhet att iaktta skyldigheter enligt rådets förordning om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning
1488/2011
Statsbudgeten för 2012
1487/2011
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
1486/2011
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2012
1485/2011
Finansministeriets förordning om förordnande för Skatteförvaltningen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
1484/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2012
1483/2011
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om Veikkaus Ab:s spelregler för penningspel
1482/2011
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Penningautomatföreningens penningspel
1481/2011
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Fintoto Oy:s penningspel
1480/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till arbets- och näringsministeriets förordning om Konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer
1479/2011
Finansministeriets förordning om ändring av 3 § i och bilagan till finansministeriets förordning om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer
1478/2011
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag
1477/2011
Finansministeriets förordning om World Design Capital -jubileumsmynten
1476/2011
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Henrik Wigström
1475/2011
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Forskningscentralen för de inhemska språken
1474/2011
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om universitetens magisterprogram
1473/2011
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om temporärt avgiftsbelagda utbildningsprogram vid universiteten
1472/2011
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 7 § i undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar, universitetens utbildningsprogram och specialiseringsutbildningar
1471/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om laxfiske på Östersjöns centralbassäng år 2012
1470/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning
1469/2011
Statsrådets kanslis förordning om statsrådets kanslis avgiftsbelagda prestationer
1468/2011
Lag om ändring av 10 kap. 3 och 17 § i tvångsmedelslagen
1467/2011
Lag om ändring av 5 a kap. 2 och 4 § i tvångsmedelslagen
1466/2011
Lag om ändring av 11 kap. i strafflagen
1465/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor samt om deras förstöring och om tillämpning av konventionen
1464/2011
Lag om utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012
1463/2011
Lag om ändring av 10 och 11 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare
1462/2011
Lag om ändring av 11 och 12 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare
1461/2011
Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner
1460/2011
Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
1459/2011
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
1458/2011
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
1457/2011
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
1456/2011
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1455/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om uppfordringsverk i gruvor
1454/2011
Lag om ändring av 57 § i revisionslagen
1453/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Bahrain om upplysningar i fråga om skatteärenden
1452/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av avtalet med Barbados för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
1451/2011
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om statens pensioner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.