Ursprungliga författningar: 2011

750/2011
Lag om ändring av 22 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
749/2011
Lag om ändring av utlänningslagen
748/2011
Lag om ändring av lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter
747/2011
Lag om ändring av 2 § i lagen om Migrationsverket
746/2011
Lag om mottagande av personer som söker internationellt skydd
745/2011
Justitieministeriets förordning  om ändring av justitieministeriets förordning om marknadsdomstolen
744/2011
Lag om ändring av lagen om nyttighetsmodellrätt
743/2011
Lag om ändring av patentlagen
742/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om tillämpning av artikel 65 i Europeiska patentkonventionen
741/2011
Lag om ändring av 2 § i lagen om patientens ställning och rättigheter
740/2011
Lag om ändring av 51 och 64 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna
739/2011
Lag om ändring av lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
738/2011
Lag om ändring av lagen om övervakning av villkorlig frihet
737/2011
Lag om ändring av lagen om förfarandet vid frigivning av långtidsfångar
736/2011
Lag om ändring av häktningslagen
735/2011
Lag om ändring av fängelselagen
734/2011
Lag om ändring av lagen om ungdomsstraff
733/2011
Lag om ändring av 54 och 58 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
732/2011
Lag om ändring av 24 och 27 § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål
731/2011
Lag om ändring av 2 kap. 13 § i strafflagen
730/2011
Lag om ändring av 12 b § i lagen om förvaltningsdomstolarna
729/2011
Lag om ändring av 5 och 11 § i lagen om flyttning av fordon
728/2011
Lag om ändring av 116 § i miljöskyddslagen
727/2011
Lag om parkeringsövervakning
726/2011
Lag om ändring av 3 kap. 7 § och 6 kap. 4 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen
725/2011
Lag om ändring av 8 kap. 4 § i häktningslagen
724/2011
Lag om ändring av 12 kap. 4 § i fängelselagen
723/2011
Lag om ändring av 15 § i lagen om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar
722/2011
Lag om ändring av 1 § i lagen om justitiekanslern i statsrådet
721/2011
Lag om ändring av barnskyddslagen
720/2011
Lag om ändring av 8 § i rättshjälpslagen
719/2011
Lag om ändring av 2 kap. 2 § i lagen om rättegång i brottmål
718/2011
Lag om ändring av 15 och 31 kap. i rättegångsbalken
717/2011
Lag om ändring av 6 § i lagen om statliga rättshjälpsbyråer
716/2011
Lag om ändring av lagen om advokater
715/2011
Lag om rättegångsbiträden med tillstånd
714/2011
Lag om ändring av 6 § i straffregisterlagen
713/2011
Lag om ändring av 17 kap. 17 och 18 b § i strafflagen
712/2011
Lag om ändring av 19 § i lagen om televisions- och radioverksamhet
711/2011
Lag om Centralen för mediefostran och bildprogram
710/2011
Lag om bildprogram
709/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen i kapitel XI-1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringen som hör till området för lagstiftningen
708/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i bilaga I till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
707/2011
Lag om mätinstrument
706/2011
Lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet
705/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om försäkringsdomstolen
704/2011
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i tingsrättsförordningen
703/2011
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förvaltningsdomstolarna
702/2011
Statsrådets förordning om ändring av hovrättsförordningen
701/2011
Lag om ändring av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.