Ursprungliga författningar: 2011

800/2011
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om statsunderstöd till rådgivningsorganisationer för landsbygden
799/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökning om stöd per djur för renskötselåret 2011/2012
798/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av förordningen om aromer och deras tillverkningsämnen
797/2011
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisningen avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2011
796/2011
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisningen avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2010
795/2011
Statsrådets kanslis förordning om ändring av arbetsordningen för statsrådets kansli
794/2011
Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2011/2012
793/2011
II tilläggsbudgeten för 2011
792/2011
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
791/2011
Kommunikationsministeriets arbetsordning
790/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om storleken av det yrkesexamensstipendium som avses i lagen om Utbildningsfonden
789/2011
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
788/2011
Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets arbetsordning
787/2011
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
786/2011
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Finlands miljöcentral
785/2011
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om miljöministeriet
784/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om producentorganisationerna inom sektorn för frukt och grönsaker
783/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om skolmjölksstöd
782/2011
Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2010 års skördeskador
781/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets cirkulär om slaktbidragets slakteriövervakning
780/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 7 och 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion
779/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av förordningen om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer
778/2011
Statsrådets förordning om taxitrafikens konsumentpriser
777/2011
Statsrådets förordning om ändring av 26 och 27 § i reglementet för statsrådet
776/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer
775/2011
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
774/2011
Inrikesministeriets förordning om informationen i en nödsituation som medför risk för strålning
773/2011
Republikens Presidents öppna brev om statsrådsskifte
772/2011
Lag om ändring av 74 och 75 § i inkomstskattelagen
771/2011
Lag om ändring av 1 § i lagen om ordningsvakter
770/2011
Lag om ändring av 6 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
769/2011
Lag om ändring av 10 § i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet
768/2011
Lag om ändring av 15 kap. 4 § i sjölagen
767/2011
Lag om ändring av 6 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
766/2011
Lag om ändring av 9 kap. 4 och 5 § i sjukförsäkringslagen
765/2011
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
764/2011
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
763/2011
Lag om ändring av 1 kap. 7 § och 11 kap. 7 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
762/2011
Lag om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän
761/2011
Lag om ändring av 5 § i lagen om alterneringsledighet
760/2011
Lag om ändring av 2 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
759/2011
Lag om ändring av sjömansservicelagen
758/2011
Lag om ändring av 37 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
757/2011
Lag om ändring av 1 och 5 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan
756/2011
Lag om sjöarbetsavtal
755/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 12 och 13 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur
754/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa jord- och skogsbruksministeriets förordningar
753/2011
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer
752/2011
Lag om ändring av 25 § i barnskyddslagen
751/2011
Lag om ändring av 7 § i lagen om minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.