Ursprungliga författningar: 2011

850/2011
Lag om ändring av 9 § i lagen om plantmaterial
849/2011
Lag om ändring av 26 § i lagen om handel med utsäde
848/2011
Lag om ändring av 16 § i lagen om bekämpning av flyghavre
847/2011
Lag om ändring av 24 § i lagen om skydd för växters sundhet
846/2011
Lag om ändring av 27 § i lagen om gödselfabrikat
845/2011
Lag om ändring av 36 § i lagen om växtskyddsmedel
844/2011
Lag om ändring av 33 § i lagen om transport av djur
843/2011
Lag om ändring av 47 § i djurskyddslagen
842/2011
Lag om ändring av 27 § i territorialövervakningslagen
841/2011
Lag om ändring av 28 § i lagen om militär krishantering
840/2011
Lag om ändring av 19 § i lagen om försvarsmakten
839/2011
Lag om ändring av militära disciplinlagen
838/2011
Lag om ändring av 5 § i lagen om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns
837/2011
Lag om ändring av 65 § i värnpliktslagen
836/2011
Lag om ändring av 43 § i narkotikalagen
835/2011
Lag om ändring av 9 och 13 § i lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning
834/2011
Lag om ändring av 14 § i språklagen
833/2011
Lag om ändring av 36 § i lagen om Finansinspektionen
832/2011
Lag om ändring av 7 § i lagen om utredande av dödsorsak
831/2011
Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om en europeisk bevisinhämtningsorder för att inhämta föremål, handlingar eller uppgifter som ska användas i straffrättsliga förfaranden och om tillämpning av rambeslutet
830/2011
Lag om ändring av lagen om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial
829/2011
Lag om ändring av 10 § i lagen om tillfälligt överförande av frihetsberövade personer i bevissyfte i brottmål
828/2011
Lag om ändring av 13 och 57 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna
827/2011
Lag om ändring av 16 och 60 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
826/2011
Lag om ändring av 30 och 31 a § i lagen om utlämning för brott
825/2011
Lag om ändring av 5 b och 13 § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder
824/2011
Lag om ändring av 5 b § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål
823/2011
Lag om ändring av 15 och 23 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
822/2011
Lag om ändring av 18 § i lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel
821/2011
Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
820/2011
Lag om ändring av 5 § i lagen om strafforderförfarande
819/2011
Lag om ändring av 7 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot
818/2011
Lag om ändring av 1 kap. 14 § i lagen om rättegång i brottmål
817/2011
Lag om ändring av 17 kap. 18 och 45 § i rättegångsbalken
816/2011
Lag om ändring av lagen om verkställighet av böter
815/2011
Lag om ändring av 15 och 16 kap. i strafflagen
814/2011
Lag om ändring av 13 § i lagen om riksrätten och behandling av ministeransvarighetsärenden
813/2011
Lag om ändring av 1 § i lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman
812/2011
Lag om ändring av lagen om justitiekanslern i statsrådet
811/2011
Lag om ändring av 8 § i lagen om riksdagens justitieombudsman
810/2011
Lag om ändring av 4 § i lagen om gemensamma utredningsgrupper
809/2011
Lag om ändring av fängelselagen
808/2011
Lag om ändring av häktningslagen
807/2011
Lag om ändring av lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen
806/2011
Tvångsmedelslag
805/2011
Förundersökningslag
804/2011
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om alkolåsövervakad körrätt
803/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enlig lagen om gårdsbruksenheter
802/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
801/2011
Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av 9 § i kommunikationsministeriets förordning om belastning och säkerhetsarrangemang vid transport av skolelever och barn i dagvård

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.