Ursprungliga författningar: 2011

1000/2011
Lag om ändring av 14 § i lagen om överlåtelseskatt
999/2011
Lag om ändring av 3 och 17 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
998/2011
Lag om ändring av 6 § i lagen om Forststyrelsen
997/2011
Lag om ändring av 1 § i lagen om finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi
996/2011
Lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
995/2011
Lag om ändring av 2 § i lagen om strukturstöd till jordbruket
994/2011
Lag om ändring av 7 § i lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion
993/2011
Lag om ändring av 3 § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond
992/2011
Lag om ändring av 8 § i skoltlagen
991/2011
Lag om ändring av 1 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
990/2011
Lag om ändring av 1 § i lagen om räntestöd för ägarbostadslån
989/2011
Lag om ändring av 1 § i aravalagen
988/2011
Lag om ändring av 33 och 34 § i renskötsellagen
987/2011
Lag om ersättande av skador som drabbat renhushållningen
986/2011
Lag om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
985/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning
984/2011
Inrikesministeriets förordning om behöriga förläggningar när det gäller att hjälpa offer för människohandel
983/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet om kriminalisering av gärningar av rasistisk och främlingsfientlig natur begångna med hjälp av datorsystem och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggsprotokollet som hör till området för lagstiftningen
982/2011
Lag om ändring av försäkringsbolagslagen
981/2011
Lag om ändring av aktiebolagslagen
980/2011
Statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen
979/2011
Arbets- och näringsministeriets arbetsordning   
978/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet
977/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet
976/2011
Statsrådets förordning om Centralen för mediefostran och bildprogram
975/2011
Statsrådets förordning om tillsättning av tjänster vid de statliga förläggningarna och flyktingslussarna och om deras arbetsordningar och avgifter för mottagningstjänster
974/2011
Statsrådets förordning om förvaltningen av landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland
973/2011
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för år 2011
972/2011
Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk år 2011
971/2011
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om veterinärvård
970/2011
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i reglementet för statsrådet
969/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i och bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
968/2011
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2011 års fastighetsbeskattning
967/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder och ripa under jaktåret 2011—2012
966/2011
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
965/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om kemikalier
964/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder och ripa under jaktåret 2011—2012
963/2011
Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken
962/2011
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och långvariga och i fråga om vilka kostnader för behandling med läkemedel med stöd av 5 kap. 5 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen ersätts med 72 eller 100 procent
961/2011
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om Utbildningsstyrelsen
960/2011
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i idrottsförordningen
959/2011
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Juhani Aho och den finska litteraturen
958/2011
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om jubileumsmynt för landskapen
957/2011
Republikens presidents förordning om upphävande av 2 § i republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna i konventionen som hör till området för lagstiftningen
956/2011
Lag om rättsskyddsnämnden för studerande
955/2011
Lag om ändring av 6 § i straffregisterlagen
954/2011
Lag om ändring av universitetslagen
953/2011
Lag om ändring av yrkeshögskolelagen
952/2011
Lag om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
951/2011
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.