Ursprungliga författningar: 2011

1050/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om arbetarskydd vid lastning och lossning av fartyg
1049/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1048/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1047/2011
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2011
1046/2011
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om enheter inom Skatteförvaltningen
1045/2011
Statsrådets förordning om ändring av 14 § i statsrådets förordning om utsökningsförfarandet
1044/2011
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i tingsrättsförordningen
1043/2011
Statsrådets förordning om domstolspraktik
1042/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift
1041/2011
Försvarsministeriets förordning om ändring av 4 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
1040/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter
1039/2011
Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i republikens presidents förordning om sättande i kraft av Europarådets straffrättsliga konvention mot korruption och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
1038/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet till Europarådets straffrättsliga konvention om korruption och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet
1037/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
1036/2011
Inrikesministeriets arbetsordning  
1035/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor
1034/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om universiteten
1033/2011
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning
1032/2011
Statsrådets förordning om ändring av 16 § förordningen om yrkesutbildning
1031/2011
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Centralen för mediefostran och bildprogram och bildprogramsnämnden
1030/2011
Statsrådets förordning om bildprogramsnämnden
1029/2011
Statsrådets förordning om ändring av 16 § i polisförvaltningsförordningen
1028/2011
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om forsknings- och innovationsrådet
1027/2011
Lag om ändring av lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
1026/2011
Lag om ändring av sjöarbetstidslagen
1025/2011
Lag om ändring av semesterlagen för sjömän
1024/2011
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets arbetsordning
1023/2011
Statsrådets förordning om delegationen för sjömansärenden
1022/2011
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om lantmäteriverket
1021/2011
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om finansministeriet
1020/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om processhjälpmedel i livsmedel
1019/2011
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
1018/2011
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg
1017/2011
Kommunikationsministeriets förordning om transportabla tryckbärande anordningar och om sådana för transport av farliga ämnen avsedda tankar som töms och fylls under tryck
1016/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1015/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat
1014/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om lagringsstödet för trädgårdsprodukter
1013/2011
Statsrådets förordning om ändring av 1 kap. 4 § och temporär ändring av 2 kap. 4 § i statsrådets förordning om fastställande av det kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen
1012/2011
Statsrådets förordning om anmälningsskyldighet vid företagsförvärv
1011/2011
Statsrådets förordning om beräkning av omsättningen för en part i ett företagsförvärv
1010/2011
Statsrådets förordning om statens och Fintoto Oy:s andel av avkastningen på totospel
1009/2011
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om Utbildningsstyrelsen
1008/2011
Statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven
1007/2011
Statsrådets förordning om ändring av punkt 1.1 i bilagan till statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverket
1006/2011
Inrikesministeriets förordning om arvode och kostnadsersättning till företrädare för barn utan vårdnadshavare
1005/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
1004/2011
Lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen
1003/2011
Lag om ändring av lagen om enskilda vägar
1002/2011
Lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador
1001/2011
Lag om upphävande av lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.