Ursprungliga författningar: 2011

1100/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av avgiftstabellen som utgör bilaga till arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1099/2011
Statsrådets förordning om upphävande av 7 § i förordningen om nyttighetsmodellrätt
1098/2011
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om nyttighetsmodellrätt
1097/2011
Statsrådets förordning om ändring av patentförordningen
1096/2011
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av patentlagen
1095/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om tillämpning av artikel 65 i Europeiska patentkonventionen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
1094/2011
Statsrådets förordning om televisionsavgifter
1093/2011
Statsrådets förordning om ändring av bilaga IV till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika
1092/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av det indextal som avses i 15 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
1091/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av det arbetspensionsindex som avses i 98 § i lagen om pension för arbetstagare
1090/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare
1089/2011
Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten samt om rättshjälpsbyråernas verksamhetsställen och intressebevakningsområden
1088/2011
Statsrådets förordning om kompetenskrav och säkerhetsplan för dykare som utför byggarbeten
1087/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om upphävande av handels- och industriministeriets förordning om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av elektriska kylskåp, frysar och kombinationer av dessa för hushållsbruk
1086/2011
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om miljöskyddskrav för distributionsstationer för flytande bränslen
1085/2011
Statsrådets förordning om återvinning av bensinångor vid distributionsstationer
1084/2011
Statsrådets förordning om skydd av pälsdjur
1083/2011
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om Statens ekonomiska forskningscentral
1082/2011
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om statskontoret
1081/2011
Statsrådets förordning  om ändring av 2 och 9 § i straffregisterförordningen
1080/2011
Statsrådets förordning om övervakningsstraff
1079/2011
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 2 § i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument
1078/2011
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsavtalet till ramavtalet om det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland och det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet
1077/2011
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen
1076/2011
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Saint Kitts och Nevis om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
1075/2011
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet och tilläggsprotokollet med Österrike om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet och tilläggsprotokollet som hör till området för lagstiftningen
1074/2011
Statsrådets förordning om ändring av 11 § i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1073/2011
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fritt bildningsarbete
1072/2011
Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid presidentvalet 2012
1071/2011
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2010
1070/2011
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om avgifter som tas ut av elever vid Europeiska skolan i Helsingfors
1069/2011
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser
1068/2011
Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
1067/2011
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasier, yrkesutbildning, yrkeshögskolor, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2012
1066/2011
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om tullverket
1065/2011
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet
1064/2011
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
1063/2011
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för skyddet av Östersjön
1062/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och tilläggsprotokollet om ändring av avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
1061/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan
1060/2011
Lag om ändring av 2 § i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument
1059/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsavtalet till ramavtalet om det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland och det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet
1058/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Nordiska Miljöfinansieringsbolaget om ändring av överenskommelsen om Östersjöområdets testområdesfond
1057/2011
Statsrådets förordning om sådana gårdsspecifika tilläggsdelar och särskilda störättigheter som bildas utifrån stödet för utsädesproduktion av timotej
1056/2011
Republikens presidents förordning om ändring av förordningen om tjänsteed och tjänsteförsäkran samt domared och domarförsäkran
1055/2011
Statsrådets förordning om ändring av föreningsregisterförordningen
1054/2011
Statsrådets förordning om stödområden enligt lagen om utveckling av regionerna
1053/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om privat socialservice
1052/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer
1051/2011
Statsrådets förordning om ändring av 39 § i statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.