Ursprungliga författningar: 2011

1550/2011
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om finansministeriet
1549/2011
Lag om ändring av 5 § i lagen om statens tjänstekollektivavtal
1548/2011
Lag om ändring av statstjänstemannalagen
1547/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning
1546/2011
Statsrådets förordning om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning
1545/2011
Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolag
1544/2011
Lag om ändring av lagen om bolaget Finlands Exportkredit Ab
1543/2011
Lag om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning
1542/2011
Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram år 2012
1541/2011
Skatteförvaltningens arbetsordning
1540/2011
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av förvaltningsuppgifter som rör kontroll av identifiering och registrering av djur
1539/2011
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna
1538/2011
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer 2012
1537/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av koden för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (IMDG-koden) enligt kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i kapitel 1.3 i koden
1536/2011
Statsrådets förordning om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling
1535/2011
Lag om ändring av 1 § i marknadsdomstolslagen
1534/2011
Lag om ändring av 1 § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet
1533/2011
Lag om ändring av 17 § i lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
1532/2011
Lag om ändring av lagen om offentlig upphandling
1531/2011
Lag om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling
1530/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel betalas år 2012 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1529/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om egenkontrollen av detaljhandelsförsäljningen av tobaksprodukter och rökdon
1528/2011
Statsrådets förordning om ikraftträdande av bestämmelsen om återbäring av punktskatt på biobrännolja i 4 § i lagen om ändring av lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
1527/2011
Statsrådets förordning om ändring av 15 § i finansministeriets förordning om förskottsuppbörd
1526/2011
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder och om tillämpning av direktivet
1525/2011
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning
1524/2011
Lag om ändring av 8 och 11 § i skattekontolagen
1523/2011
Lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet
1522/2011
Lag om ändring av 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet
1521/2011
Lag om upphävande av 34 § i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
1520/2011
Lag om upphävande av lagen om ändring av 53 § i inkomstskattelagen
1519/2011
Lag om ändring av 3 och 6 § i lagen om källskatt på ränteinkomst
1518/2011
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 16 § i lagen om beskattningsförfarande
1517/2011
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen
1516/2011
Lag om ändring av 7 och 15 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
1515/2011
Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen
1514/2011
Lag om inkomstskatteskalan för 2012
1513/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Norra Östersjön och Finska viken år 2011
1512/2011
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice
1511/2011
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1510/2011
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
1509/2011
Lag om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon
1508/2011
Lag om ändring av lagen om flyttning av fordon
1507/2011
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av sjölagen
1506/2011
Lag om ändring av 24 § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar
1505/2011
Lag om ändring av 4 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg
1504/2011
Lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
1503/2011
Lag om marin utrustning
1502/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen
1501/2011
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.