1575/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från statsrådets kansli,

ändras i reglementet för statsrådet (262/2003) 15 § 2 punkten, 17 § 7 och 13 punkten samt 21 § 9 punkten, av dem 15 § 2 punkten, 17 § 7 och 13 punkten sådana de lyder i förordning 1021/2007 samt 21 § 9 punkten sådan den lyder i förordning 905/2009, och

fogas till 17 § en ny 14 punkt och till 21 § en ny 10 punkt som följer:

15 §
Inrikesministeriets ansvarsområde

Till inrikesministeriets ansvarsområde hör:


2) invandring, internationellt skydd och återvandring,


17 §
Finansministeriets ansvarsområde

Till finansministeriets ansvarsområde hör:


7) statsförvaltningens arbetsgivar-, personal- och arbetsmarknadspolitik, personalens rättsliga ställning och övriga anställningsvillkor,


13) kommunindelningen, kommunalförvaltning och kommunal ekonomi samt förhållandet mellan staten och kommunerna,

14) tillsynen och finansieringen av det kommunala och det statliga pensionssystemet.

21 §
Arbets- och näringsministeriets ansvarsområde

Till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde hör:


9) den allmänna administrativa styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna,

10) integration av invandrare.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 29 december 2011

Vid förhinder för statsministern, Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Regeringsråd
Marika Paavilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.