1574/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets arbetsordning

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut  

ändras i arbets- och näringsministeriet arbetsordning (979/2011) 3 § 2 och 3 punkten, 4 § 1 mom., rubriken för 5 § samt 5 § 1 och 2 mom., 11 § 1, 2, 4, 6 och 8 mom., 12 §, 13 § 1—3 och 6 mom., 14 § 1 och 2 mom., 15 § 1 mom., rubriken för och det inledande stycket i 16 §, rubriken för och det inledande stycket i 19 §, 20 § 7 punkten, 22 § 8 punkten, 23 § 1 mom. 5 och 9 punkten, 25 § 1 mom. 2 punkten, 28 § 1 punkten, 41 § 2 punkten, 47 och 54 §, sådana de lyder, 11 §, 13 § 2 mom., 14 § 2 mom., 16 § samt 19 § 7 och 8 punkten i förordning 1111/2011, samt

fogas till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1111/2011, en ny 4 a-punkt, till 22 § en ny 8 a-punkt och till 39 § 2 mom. en ny 7 punkt, som följer:

3 §
Definitioner

I denna arbetsordning avses med


2) enheter koncernstyrningsenheten samt personal- och förvaltningsenheten och kommunikationsenheten vilka är direkt underställda kanslichefen,

 3) avdelningar regionavdelningen, energiavdelningen, närings- och innovationsavdelningen, avdelningen för kunskapshantering, avdelningen för arbetsliv och marknad samt avdelningen för sysselsättning och företagande,


4 §
Styrnings- och ledningsprinciper

Näringsministern och arbetsministern leder verksamheten vid ministeriet och inom förvaltningsområdet och biträds av kanslichefen, koncernstyrningsenheten, ministeriets ledningsgrupp samt av statssekreterarna.


5 §
Främjande av horisontellt verksamhetssätt

Det styrnings- och samordningsansvar som ankommer på koncernstyrningsenheten och på avdelningen för kunskapshantering inriktas horisontellt på samtliga verksamhetsenheter. Också andra verksamhetsenheter har horisontella ansvarsuppgifter.

Verksamhetsenheterna ska genom sin verksamhet främja samarbetet inom förvaltningsområdet för att säkerställa en smidig beredning av ärenden och projekt som berör flera verksamhetsenheter.


11 §
Styrningen av ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet

Koncernstyrningsenheten leder processen för resultatstyrning inom förvaltningsområdet. Avdelningarna utarbetar i samarbete med koncernstyrningsenheten resultatmålen för ämbetsverken och inrättningarna.

Ministeriets ledningsgrupp behandlar utgångspunkterna för resultatförhandlingarna, som har beretts av koncernstyrningsenheten.


Kanslichefen eller den avdelningschef som kanslichefen förordnar är ordförande vid resultatförhandlingarna med Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer, Teknologiska forskningscentralen VTT, Geologiska forskningscentralen och Finpro ry.


Ägarstyrningen av samt beredningen av de närings- och ägarpolitiska målen för Finnvera Abp och Finlands Industriinvestering Ab leds av närings- och innovationsavdelningen.


Resultatmålen fastställs av ministrarna på föredragning av chefen för koncernstyrningsenheten.

12 §
Utarbetande och fastställande av ställningstagandet till bokslut

För närings-, trafik- och miljöcentralernas del utarbetas det ämbetsverks- och inrättningsspecifika ställningstagandet till bokslutet av regionavdelningen och för andra ämbetsverks och inrättningars del av den ansvariga avdelningen. Ställningstagandet till bokslutet på ministerienivå utarbetas av koncernstyrningsenheten.

Ställningstagandet till bokslutet föredras för ministeriets ledningsgrupp av koncernstyrningsenheten och undertecknas av båda ministrarna.

13 §
Strategiska processer

Koncernstyrningsenheten leder strategiprocessen och integreringen av strategin i arbets- och näringsministeriets centrala processer.

Koncernstyrningsenheten leder utarbetandet av koncernstrategin.

Avdelningarna utarbetar de strategiska målen och riktlinjerna tillsammans med koncernstyrningsenheten.


Koncernstrategin fastställs av ministrarna på föredragning av chefen för koncernstyrningsenheten.

14 §
Verksamhetsenheter

Vid arbets- och näringsministeriet finns en regionavdelning, en energiavdelning, en närings- och innovationsavdelning, en avdelning för kunskapshantering, en avdelning för arbetsliv och marknad och en avdelning för sysselsättning och företagande. Varje avdelning leds av en avdelningschef. Inom avdelningarna finns grupper. Avdelningschefen förordnar, efter att ha hört kanslichefen, gruppcheferna för högst fem år i sänder.

Vid arbets- och näringsministeriet finns dessutom en koncernstyrningsenhet vars operativa ansvarsområde omfattar hela ministeriet.  Koncernstyrningsenheten leds av kanslichefen.


15 §
Tillvägagångssätt och ansvarsfördelning vid behandling av ärenden

En avdelnings uppgift är att ansvara för beredningen av innehållet i verksamheterna och för ledningen av verkställigheten av åtgärderna inom ansvarsområdet i fråga. Koncernstyrningsenheten stöder och samordnar beredningen och verkställigheten av politik.


16 §
Koncernstyrningsenheten

Koncernstyrningsenheten har utöver vad som föreskrivs i 11—13 § hand om följande ärenden:

1) Den strategiska ledningen och styrningen av ministeriet och förvaltningsområdet; i fråga om detta biträder enheten ministrarna och kanslichefen,


17 §
Regionavdelningen

Regionavdelningen har hand om följande ärenden:


4 a) samordning av den nationella landsbygdspolitiken,


19 §
Närings- och innovationsavdelningen

Närings- och innovationsavdelningen har hand om ärenden som gäller

1) innovationspolitik,


20 §
Avdelningen för kunskapshantering

Avdelningen för kunskapshantering har hand om ärenden som gäller


7) styrning och utveckling av informationshanteringen och datasäkerheten inom ministeriet och förvaltningsområdet, projekthantering samt ministeriets grundläggande informationsteknik,


22 §
Avdelningen för sysselsättning och företagande

Avdelningen för sysselsättning och företagande har hand om ärenden som gäller


8) samordning av den arbetsbaserade invandringen och den fria rörligheten av arbetskraft tillsammans med inrikesministeriet,

8 a) integration av invandrare och samordning av integrationsåtgärder inom andra förvaltningsområden samt andra uppgifter som enligt lagen om främjande av integration (1386/2010) faller inom arbets- och näringsministeriets behörighet,


23 §
Personal- och förvaltningsenheten

Personal- och förvaltningsenheten har hand om ärenden som gäller


5) ministeriets allmänna förvaltning, ledning av upphandlingen, reseförvaltning, ministeriets arbetsordning,


9) redovisningen av ministeriets resultat, ekonomiförvaltning, styrning av den avgiftsbelagda verksamheten, styrning av övervakningen av fullmakter och anslag samt ministeriets bokslut och verksamhetsberättelse,


25 §
Intern revision

Den interna revisionen har hand om ärenden som gäller  


2) främjande av den interna kontrollen och riskhanteringen,


28 §
Understatssekreterare, avdelningschefer, enhetschefer och gruppchefer

Understatssekreterare, avdelningschefer, enhetschefer och gruppchefer har till uppgift att för respektive verksamhetsenhets del

1) leda, övervaka och utveckla verksamheten så att de uppgifter som ankommer på verksamhetsenheten sköts på ett resultatrikt sätt och på ett sätt som främjar samverkan,


39 §
Ärenden som avgörs av en understatssekreterare, avdelningschef, enhetschef eller av en tjänsteman som denne förordnar

Den begränsning i euro som avses i 1 mom. 2 punkten gäller dock inte fördelning av anslag och befogenheter, fattande av utgiftsbeslut eller godkännande av utgifter i följande fall:


7) ersättningar som betalas till kommuner med stöd av lagen om främjande av integration.


41 §
Ärenden som avgörs av avdelningschefen för energiavdelningen

Avdelningschefen för energiavdelningen eller en tjänsteman som denne förordnar avgör ärenden som gäller


2) bindande förhandsuppgifter enligt 8 § i kärnenergilagen (990/1987) om huruvida tillstånd ska sökas för planerad verksamhet.

47 §
Ärenden som avgörs av ekonomidirektören

Ekonomidirektören, som är placerad i koncernstyrningsenheten, leder budget-, tilläggsbudgets- och ramprocesserna samt verksamhets- och ekonomiplaneringen inom förvaltningsområdet; i fråga om dessa uppgifter är ekonomidirektören direkt underställd kanslichefen.

54 §
Godkännande av reseräkningar

Ministrarnas, statssekreterarnas och specialmedarbetarnas reseräkningar godkänns av personal- och förvaltningsdirektören. Personal- och förvaltningsdirektörens reseräkningar godkänns av kanslichefen. Kanslichefens, enhetschefernas och avdelningschefernas samt riksförlikningsmannens och samarbetsombudsmannens reseräkningar godkänns av personal- och förvaltningsdirektören. Till övriga delar iakttas vid godkännandet av reseräkningar vad som i 53 § i denna arbetsordning bestäms om godkännandet av utgifter.


Denna arbetsordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av förordningen får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 29 december 2011

Europa- och utrikeshandelsminister
Alexander Stubb

Understatssekreterare
Markku Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.