1573/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning 508/2007 5 §,

ändras 37 a § och 38 - 41 §,

av dem 37 a § och 38 § sådana de lyder i förordning 273/2008 och 40 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 8/2010 samt

fogas till förordningen en ny 37 c § som följer:

37 a §
Beslutanderätten för chefen för enheten för utveckling av landsbygden

Chefen för enheten för utveckling av landsbygden avgör ärenden som gäller förhandsgodkännande enligt lagen om strukturstöd till jordbruket av byggprodukter som används inom jordbruket samt bemyndigande av ett organ att bevilja förhandsgodkännande.

37 c §
Beslutanderätten för chefen för enheten för internationella ärenden

Chefen för enheten för internationella ärenden avgör ärenden som gäller

1) statsbidrag och konsumtionsutgifter för det internationella samarbetet samt

2) medlemsavgifter och frivilliga finansieringsandelar till internationella organisationer.

38 §
Beslutanderätten för chefen för marknadspolitiska enheten

Chefen för marknadspolitiska enheten avgör ärenden som gäller

1) beviljande av statsbidrag för främjande av marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter,

2) beviljande av nationell medfinansiering i samband med sådana säljfrämjande åtgärder som EU administrerar inom honungsbranschen samt inom marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter,

3) beviljande av statsbidrag för främjande av bioenergiproduktion,

4) beviljande av statsbidrag för rådgivningsorganisationer för landsbygden,

5) finansiering av jordbruks- och livsmedelsekonomi och landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt samt naturnärings- och renhushållningsforskning med medel ur statsbudgeten eller gårdsbrukets utvecklingsfond,

6) användning av anslaget för utveckling av livsmedelskedjan, samt

7) nationellt godkännande av ansökningar i samband med systemet för namnskydd för livsmedel och jordbruksprodukter.

39 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för ekonomi och utveckling

Chefen för enheten för ekonomi och utveckling avgör ärenden som gäller

1) utbildning av avdelningens personal i den mån beslutanderätten inte hör till chefen för en annan enhet vid avdelningen,

2) utbetalning av statsbidrag för främjande av bioenergiproduktion,

3) utbetalning av specialunderstöd till landsbygdens rådgivningsorganisationer,

4) utbetalning av statsbidrag för utveckling av livsmedelskedjan, 

5) ansökningar om utbetalning och intäktsbokföring av tekniskt bistånd samt användning av tekniskt bistånd för betalning av räkningar tillhörande enheten för utveckling av landsbygden samt

6) vissa till gårdsbrukets utvecklingsfond och interventionsfonden för jordbruket relaterade uppgifter.

40 §
Beslutanderätten för chefen för skogsavdelningen

Chefen för skogsavdelningen avgör utöver det som föreskrivs i 35 § dessutom ärenden som enligt följande författningar hör till jord- och skogsbruksministeriet:

1) skogslagen (1093/1996), med undantag av bildande av skyddsområden enligt 13 §, och skogsförordningen (1200/1996),

2) lagen om bekämpning av insekt- och  svampskador i skog (263/1991), med undantag av beslut om åtgärderna i 6 § 1 mom. för att bekämpa omfattande insekt- eller svampskador, och förordningen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (1046/1991),

3) lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002),

4) virkesmätningslagen (364/1991), med undantag av fastställande av de officiella mätarnas verksamhetsdistrikt enligt 5 §, tillsättande av de i 6 § avsedda mätningsnämnderna och fastställande av deras verksamhetsdistrikt och fastställande av mätningsmetoder och därtill hörande anvisningar enligt 17 §, och virkesmätningsförordningen (365/1991), med undantag av val av medlemmar till virkesmätningsdelegationen enligt 1 §, samt

5) lagen om Finlands skogscentral (418/2011), med undantag av tillsättande av skogscentralens direktion och förordnande av ordförande och vice ordförande enligt lagens 4 § 1 mom., tillsättande av skogscentralens regiondelegationer enligt 6 § 1 mom., val och entledigande av regiondirektörer enligt 13 § 2 mom., beviljande av tillstånd enligt 17 § 2 mom., beslut om beviljande av statsunderstöd enligt 22 §, fastställande av stadgarna för pensionsarrangemang enligt 28 § 2 mom., avgörande av meningsskiljaktigheter enligt 34 § 2 mom., och förordningen om verksamheten vid Finlands skogscentral (1102 /2011), med undantag av förordnande av vilken av medlemmarna företräder personalen enligt 1 § 2 mom., förordnande av ställföreträdare för direktören för skogscentralens enhet för offentliga tjänster enligt 10 § 1 mom., förordnande och entledigande av ordförande och vice ordförande i en synenämnd och fastställande av val av de övriga medlemmarna enligt 24 § 1 mom. samt bestämmande av arvodena samt grunderna för dagtraktamentena och resekostnadsersättningarna till medlemmarna och ersättarna i skogscentralens direktion, regiondelegationerna och synenämnderna enligt 31 § 1 mom., samt

6) lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995), med undantag av beviljande av tillstånd enligt lagens 6 § 2 mom., tillsättande av en direktion för Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio enligt 10 § 1 mom., beslut om beviljande av statsunderstöd enligt 11 a §, förordnande av revisorer enligt 13 § 2 mom. och fastställande av grunderna för pensionsförmåner enligt 14 § 2 mom., och förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (93/1996), med undantag av fastställande av beslut om valet av en direktör för Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio enligt förordningens 20 § 1 mom., beslut om avskedande av en revisor och utseende av en ny revisor enligt 32 § 2 mom. samt fastställande av arvodena samt grunderna för dagtraktamentena och resekostnadsersättningarna till medlemmarna av utvecklingscentralens direktion enligt 33 §.

41 §
Beslutanderätten för skogsavdelningens biträdande avdelningschef

Biträdande avdelningschefen vid skogsavdelningen avgör ärenden som gäller

1) användning av avdelningens omkostnadsanslag,

2) avdelningens informationsförvaltning och utbildning av personalen,

3) i fråga om avdelningens verksamhetsområde kontoavskrivningar, kvarhållande av utgiftsrester i bokföringen samt betalning av utgifter som hänför sig till tidigare år av anslaget för det löpande räkenskapsåret,

4) reseförordnanden för andra tjänstemän vid avdelningen än avdelningschefen,

5) fastställande av semestrar för avdelningens tjänstemän och för annan personal vid avdelningen,

6) beslut och tillstånd med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, samt

7) lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), med undantag av fastställande av de genomsnittliga kostnaderna för stöd och av stödet för tillvaratagande av energivirke enligt 9 § 1 mom., fastställande av stödet som gäller sysselsättningsarbete för tillvaratagande av energivirke enligt 11 §, fastställande av stödet för flisning enligt 23 § 5 mom. samt beslut om allokering av medel enligt 31 §, och förordningen om finansiering av hållbart skogsbruk (1311/1996).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 29 december 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Vikarierande kanslichef, avdelningschef
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.