1572/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2012 och 2013

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet föreskrivs med stöd av 22 § i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgifterna för regionförvaltningsverkens prestationer samt om avgifterna för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer som det tas ut fasta avgifter för är de prestationer som anges i avgiftstabellen i bilagan till denna förordning.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde är

1) särskilda kontroller som regionförvaltningsverket utför på begäran av en myndighet eller någon annan sökande, med undantag av de allmänna tillsyns- och granskningsuppgifter som enligt lag ankommer på regionförvaltningsverket och de tillsyns- och granskningsuppgifter som avses i bilagan till denna förordning,

2) bevakning av statens rätt och fördel vid domstol eller hos någon annan myndighet eller vid någon annan förrättning,

3) kopior som ersätter ursprungliga enskilda beslut, intyg eller liknande dokument av de handlingar som förvaras hos regionförvaltningsverket, med undantag av prestationer som är avgiftsfria enligt 5 och 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992),

4) mottagande av deposition eller säkerhet.

Avgift enligt 2 mom. 4 punkten tas dock inte ut om depositionen eller säkerheten hänför sig till ett annat beslut av regionförvaltningsverket, för vilket avgift tas ut enligt vad som är särskilt föreskrivet. Avgift tas inte heller ut om det är fråga om en deposition som en utmätningsman gör med stöd av utsökningsbalken (705/2007) och avgiften för depositionen inte kan inkluderas i kostnaderna för verkställigheten av utsökningsärendet eller om det är fråga om en deposition som av naturskyddsskäl görs i samband med expropriation.

3 §
Avgifter i besvärsärenden

För beslut i besvärsärenden tas fasta avgifter ut enligt den bifogade avgiftstabellen.

Avgift tas inte ut för förordnanden enligt 36 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) eller beslut i besvärsärenden enligt 81 § 2 mom. i den lagen. Avgift tas inte ut för beslut i besvärsärenden eller rättelseyrkanden enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998), för beslut i besvärsärenden enligt lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) eller för beslut om rättelseyrkanden enligt lagen om yrkesutbildning (630/1998), lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) eller lagen om anordnande av studentexamen (672/2005). Avgift tas heller inte ut i ett ärende som gäller någons rätt eller fördel, om personen i fråga på behörigt sätt visats vara medellös eller om det annars finns vägande skäl för avgiftsfrihet på grund av personens ekonomiska ställning. Om regionförvaltningsverket ändrar en kommuns eller någon annan myndighets beslut till förmån för den som anför besvär, ska någon avgift inte tas ut.

Om flera än en part genom samma skrivelse lämnar in ett besvärsärende till regionförvaltningsverket för behandling, tas hos parterna ut endast en avgift för beslutet. Om regionförvaltningsverket avskiljer ärendena för separat behandling, tas det ut en separat avgift för varje ärende.

4 §
Vissa bestämmelser om avgifterna för offentligrättsliga prestationer

För offentligrättsliga beslut om bifall och om avslag tas en lika stor avgift ut, om inte något annat föreskrivs. Om regionförvaltningsverket utfärdar en enda handling som omfattar flera sådana beslut som enligt denna förordning är avgiftsbelagda, tas det för vart och ett av besluten ut avgift i enlighet med denna förordning.

För en ansökan som återkallats eller som inte kompletterats tas det ut en sådan andel av avgiften enligt tabellen i bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts.

Från avgiften för behandling av ett ärende som en domstol på grund av besvär sänt tillbaka för behandling avdras det belopp som tagits ut för tidigare beslut i ärendet

För offentligrättsliga beslut tas det inte ut någon särskild kungörelse- eller handläggningsavgift. För en handling som sänds som telefax tas den avgift ut som gäller för handlingen i övrigt. När ett sådant intyg som avses i bilagan sänds per post till kunden, tas ingen postavgift ut.

5 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

Avgiftsbelagda prestationer för vilka regionförvaltningsverket bestämmer avgift enligt företagsekonomiska grunder är

1) utbildnings-, konsult- och sakkunnigtjänster i sådana fall där skötseln av uppgifterna inte direkt hänför sig till regionförvaltningsverkets verksamhet,

2) postningstjänster,

3) utredningar, undersökningar, publikationer och elektroniska informationsprodukter som utförts på beställning samt informationssökning ur register och databaser,

4) publicering av annonser och meddelanden i regionförvaltningsverks publikationer

5) användning av de lokaler som är i regionförvaltningsverkets besittning,

6) deponering av skyddsdokument enligt lagen om bostadsköp (843/1994),

7) tagande av kopior,

8) andra ämbetsverkstjänster.

I fråga om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 3 mom. i den paragrafen beslutar regionförvaltningsverket med beaktande av vad som sägs i den paragrafen.

6 §
Avgifter vid statens ämbetsverk på Åland

Denna förordning tillämpas i tillämpliga delar på prestationer vid Statens ämbetsverk på Åland.

När statens ämbetsverk på Åland sköter sådana uppgifter inom landskapet som hänför sig till förarexamina samt besiktning och registrering av fordon eller uppgifter i anslutning till lantbruksnäring, tas för ämbetsverkets nämnda prestationer ut avgifter med iakttagande av kommunikationsministeriets förordning om avgifterna för dessa prestationer samt bestämmelserna om närings-, trafik- och miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer, om inte något annat bestäms särskilt.

Statens ämbetsverk på Åland tar i egenskap av fartygsregistermyndighet ut avgifter enligt vad som särskilt bestämts i kommunikationsministeriets förordning om avgifter för fartygsregisterprestationer.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till och med den 31 december 2013.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts före ikraftträdandet av denna förordning tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

  Helsingfors den 29 december 2011

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Lagstiftningsråd
Sami Kouki

Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.