1564/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Lag om ändring av 7 a § i lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991) 7 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 201/2011, som följer:

7 a §
Särskild bestämmelse om spridning av biologiska växtskyddsmedel från luften

Om jord- och skogsbruksministeriet inte med stöd av 6 § bestämmer att åtgärder ska vidtas, får ministeriet genom sitt beslut ge markägare rätt att på egen bekostnad utföra sådan bekämpning genom spridning av biologiska växtskyddsmedel från luften som godkänts av ministeriet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 81/2011
JsUB 9/2011
RS 73/2011
Europeiska parlamentets och kommissionens direktiv 2009/128/EG (32009L0128); EGT nr L 309, 24.11.2009, s. 71

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.