1562/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet,

ändras i statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006) 2 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 342/2009, som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådana vattendrag, rännilar, diken och grundvatten som avses i vattenlagen (587/2011) samt på Finlands territorialvatten och ekonomiska zon. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i 6 § tillämpas dock inte på rännilar och diken.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 29 december 2011

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Jari Salila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.