1560/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Statsrådets förordning om vattenhushållningsärenden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av vattenlagen (587/2011):

1 kap.

Ansökningsärenden

1 §
Grundläggande information i tillståndsansökan

En ansökan om tillstånd för ett vattenhushållningsprojekt ska innehålla

1) sökandens namn och kontaktuppgifter,

2) projektets syfte och en allmän beskrivning av projektet,

3) en allmän beskrivning av de delar av vattendraget eller av den grundvattenförekomst som påverkas av projektet,

4) en översiktskarta över projektets influensområde och arbetsobjektens läge,

5) en beskrivning av de konstruktioner och anläggningar som ska uppföras och av de åtgärder som ska vidtas,

6) ritningar över arbetsobjekten och de planerade anläggningarna och anordningarna samt information om det höjdsystem som använts,

7) en redogörelse för hur arbetet ska utföras tillsammans med en tidsplan,

8) en redogörelse för de områden som behövs för att genomföra projektet och som sökanden äger eller har till sitt förfogande, jämte fastighetsbeteckningar och kartor över områdena.

2 §
Redogörelser som ska ingå i ansökan

Utöver vad som bestäms i 11 kap. 3 § i vattenlagen (587/2011) ska en ansökan om ett vattenhushållningsprojekt i nödvändig omfattning innehålla

1) en karta över avrinningsområdet,

2) längd- och tvärsnittsritningar över de bäddar som ska rensas eller grävas samt över de bäddar vars vattenstånd påverkas av projektet,

3) en redogörelse med kalkyler över vattenstånd och vattenföring samt projektets inverkan på vattenståndet och vattenföringen,

4) en redogörelse för projektets inverkan på strandområden samt på byggnader, konstruktioner och anordningar,

5) en redogörelse för vattenkraft, sjötrafik och flottning, uttag av vatten, nyttjande av vattendraget för rekreation och annat nyttjande av vattendraget och dess stränder samt för projektets inverkan på dessa verksamheter,

6) en redogörelse för planläggningssituationen och en bedömning av projektets konsekvenser för planläggningen,

7) en redogörelse för hur nyttjandet av vattendraget kan tryggas medan arbetet pågår,

8) en kalkyl över eller uppskattning av sådan nytta av projektet som avses i 3 kap. 6 och 7 § i vattenlagen,

9) en motiverad bedömning av sådana förluster som projektet medför med hänsyn till allmänna intressen samt av sådan enskild förlust på grund av projektet som avses i 3 kap. 6 och 7 § i vattenlagen, specificerade enligt fastighet och person,

10) ett förslag till åtgärder för att förhindra eller minska de förluster som projektet medför samt ett förslag till ersättning för förlust av förmån,

11) uppgifter om parterna, inklusive adressuppgifter, namn på och fastighetsbeteckningar för de fastigheter som partsställningen grundar sig på, och en karta i ändamålsenlig skala där fastigheternas läge har märkts ut,

12) ett förslag som gäller kontroll av projektets konsekvenser under arbetets gång och under drifttiden.

Ansökan ska dessutom vid behov innehålla

1) en redogörelse för vattenkvaliteten och vattendragets tillstånd samt projektets inverkan på dem,

2) en redogörelse för fiskbeståndet och fisket samt projektets inverkan på dem samt för behovet att göra det möjligt för fisk och andra vattenorganismer att passera dammkonstruktioner,

3) en redogörelse för grundvattenförhållandena samt projektets inverkan på dem,

4) en redogörelse för sådana typer av vattennatur som avses i 2 kap. 11 § i vattenlagen samt för skyddsområden och andra objekt som har skyddats enligt naturvårdslagen (1096/1996), och en bedömning av projektets inverkan på dem,

5) en redogörelse för objekt som har fredats enligt lagen om fornminnen (295/1963) samt för objekt som har skyddats enligt lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) och enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och för andra med dem jämförbara objekt samt en bedömning av projektets inverkan på dem,

6) en karta med beskrivning av det område där projektet orsakar skada eller olägenhet och av det område som sökanden ansöker om nyttjande- eller lösningsrätt till,

7) uppgifter om vattenhushållningsprojekt som kan påverkas av genomförandet av projektet eller som kan inverka på genomförandet av projektet, samt uppgifter om tillståndsbeslut som gäller projektet,

8) en redogörelse enligt 9 § 1 mom. i dammsäkerhetslagen (494/2009) för den skaderisk som dammen medför och hur den inverkar på dimensioneringsgrunderna för dammen,

9) avtal och samtycken i ärendet,

10) andra uppgifter och kalkyler som klargör de rättsliga förutsättningarna för projektet.

Ansökan ska innehålla ett kort sammandrag av projektet och dess konsekvenser.

3 §
Uttag av vatten

Utöver vad som bestäms i 1 och 2 § ska en ansökan som gäller uttag av vatten innehålla

1) en redogörelse för syftet med uttaget av vatten, mängden vatten som tas ut och hur vattenbehovet varierar vid olika tidpunkter,

2) en redogörelse för den sökandes möjligheter till vattenförsörjning,

3) en redogörelse för brunnar och andra vattentäkter inom influensområdet samt för projektets inverkan på dem, uppgifter om de vattenmängder som tas ur täkterna och om tillståndsbeslut som gäller täkterna samt ett förslag till åtgärder för att trygga vattentillgången.

En ansökan som gäller uttag av grundvatten ska dessutom innehålla

1) en hydrogeologisk allmän beskrivning av grundvattenförekomsten,

2) uppgifter om grundvattenförekomstens vattenstånd, flödesriktningar och riklighet samt en karta över vattentäktens avrinningsområde,

3) en redogörelse för utförda grundvattenundersökningar och provpumpningar i anslutning till dem,

4) uppgifter om den grundvattentäkt som ska byggas och en bedömning av mängden av och kvaliteten på det vatten som fås från täkten.

En ansökan som gäller bildning och uttag av konstgjort grundvatten ska dessutom innehålla en redogörelse för de konstruktioner och anordningar som behövs för infiltreringen samt för mängden vatten som ska infiltreras, vattnets kvalitet och förbehandlingen av vattnet.

4 §
Övriga projekt som inverkar på grundvattnet

Om tillståndsplikten för ett projekt baserar sig på vilka konsekvenser projektet har på grundvattenförekomstens tillstånd, riklighet eller användningsmöjligheter och det inte är fråga om en sådan ansökan om uttag av grundvatten som avses i 3 §, ska en ansökan om tillstånd för ett projekt, utöver vad som bestäms i 1 och 2 §, innehålla

1) en redogörelse för brunnar och andra vattentäkter inom influensområdet samt för projektets inverkan på dem, uppgifter om de vattenmängder som tas ur täkterna och om tillståndsbeslut som gäller täkterna samt ett förslag till åtgärder för att trygga vattentillgången,

2) en hydrogeologisk allmän beskrivning av grundvattenförekomsten,

3) uppgifter om grundvattenförekomstens vattenstånd, flödesriktningar och riklighet.

5 §
Skyddsområde för en vattentäkt

Utöver vad som bestäms i 1 och 2 § ska en ansökan som gäller fastställande av ett skyddsområde för en vattentäkt innehålla

1) en allmän beskrivning av och en översiktskarta över den grundvattenförekomst där täkten är belägen,

2) uppgifter om den grundvattentäkt för vilken man har för avsikt att fastställa ett skyddsområde,

3) en redogörelse för vilka faktorer inom området som utgör en risk för förorening av grundvattnet samt för andra omständigheter till följd av vilka det görs en ansökan om fastställande av ett skyddsområde,

4) ett förslag till skyddsområde med eventuella zongränser,

5) ett förslag om begränsningar av användningen av skyddsområdet och de zoner som eventuellt ingår i det,

6) ett förslag om skyddsåtgärder som behövs inom skyddsområdet,

7) namn på och fastighetsbeteckningar för de fastigheter som ingår i skyddsområdet, fastigheternas ägare och innehavare och deras adressuppgifter samt en karta i ändamålsenlig skala där fastigheternas läge har märkts ut.

En ansökan som gäller fastställande av ett skyddsområde för en ytvattentäkt ska i tillämpliga delar innehålla de uppgifter som avses i 1 mom.

6 §
Bestående ändring av medelvattenståndet

En ansökan som gäller bestående ändring av medelvattenståndet ska innehålla de fastställda stadgarna för en sådan vattenrättslig sammanslutning som avses i 6 kap. 9 eller 10 § i vattenlagen och uppgifter om sammanslutningens registrering eller behövliga uppgifter för fastställande av sammanslutningens stadgar i enlighet med 12 kap. 5 § i vattenlagen.

Utöver vad som bestäms i 1 och 2 § ska en ansökan som gäller bestående ändring av medelvattenståndet innehålla

1) uppgifter om rådande låg-, medel- och högvattenstånd samt låg-, medel- och högvattenstånd som eftersträvas genom ansökan,

2) en redogörelse för väsentliga förändringar i en sjös eller tjärns djupförhållanden,

3) sådana samtycken som avses i 6 kap. 5 § 1 och 2 mom. i vattenlagen samt en redogörelse för ägarförhållandena i fråga om de vatten- och markområden för vilka samtyckena har getts,

4) ett kostnadsförslag för projektet,

5) en kalkyl över sådan nytta av projektet som avses i 6 kap. 2 § i vattenlagen,

6) uppgifter om nyttotagare som avses i 6 kap. 7 och 8 § i vattenlagen,

7) en redogörelse för hur kostnaderna för projektet fördelar sig på de olika fastigheterna och utifrån redogörelsen en kalkyl över kostnadsfördelningen,

8) ett förslag om fördelningen av kostnaderna för skötsel och underhåll av de bäddar som ska rensas och grävas och de anläggningar och anordningar som ska uppföras, om fördelningen av dessa kostnader avviker från fördelningen av kostnaderna för projektet.

En ansökan som gäller sänkning av medelvattenståndet ska dessutom innehålla en karta över nyttoområdet, där ägoslagen i kartfigurerna, områdets höjdförhållanden, gränserna för rådande medelvattenstånd och högsta vattenstånd eller medelhögvattenstånd liksom gränserna för dessa vattenstånd enligt ansökan samt gränserna för olika avsnitt har märkts ut.

En ansökan som gäller höjning av medelvattenståndet ska innehålla en karta där gränserna för rådande medelvattenstånd och gränserna för det medelvattenstånd som eftersträvas genom ansökan har märkts ut. Kartan ska uppgöras i en sådan skala att de markområden som sätts under vatten kan klarläggas för varje fastighet.

En ansökan som gäller sådan invallning av stränder eller rensning av älvar som avses i 6 kap. 1 § 2 mom. i vattenlagen ska i tillämpliga delar innehålla de uppgifter som anges i 1 mom., 2 mom. 1 och 4—8 punkten samt 3 mom.

7 §
Vattenreglering

Utöver vad som bestäms i 1 och 2 § ska en ansökan som gäller vattenreglering innehålla

1) en redogörelse för möjligheterna att reglera vattendraget,

2) en karta i ändamålsenlig skala över regleringsbassängen, där strandmarkernas höjdförhållanden samt gränserna för rådande låg-, medel- och högvattenstånd liksom gränserna för dessa vattenstånd enligt ansökan har märkts ut,

3) uppgifter om regleringsbassängens volym vid olika vattenstånd,

4) en redogörelse för det flöde som ska tappas och för den maximala höjningen och sänkningen av vattnet vid olika tidpunkter, samt för de grunder som planeringen av tappningen och regleringsgränserna baserar sig på,

5) uppgifter om rådande vattenstånd och vattenföring samt regleringskalkyler över vattenstånd och vattenföring,

6) en redogörelse för vattenregleringens inverkan på vattenkraften.

8 §
Vattenkraftverk

Utöver vad som bestäms i 1 och 2 § ska en ansökan som gäller byggande av ett vattenkraftverk innehålla

1) en redogörelse för den vattenkraft som ska tas i bruk och ägarförhållandena för den,

2) en redogörelse för annan vattenkraft som påverkas av det vattenkraftverk som ska byggas än den som ska tas i bruk samt behövliga uppgifter om de kraftverk som utnyttjar sådan annan vattenkraft och om deras tillståndsbeslut,

3) en redogörelse för det flöde som ska tappas och uppgift om vilken höjd som vattnet maximalt höjs eller sänks till vid olika tidpunkter.

9 §
Verksamhetsställen för flottning

Utöver vad som bestäms i 1 och 2 § ska en ansökan som gäller ett varaktigt verksamhetsställe för flottning innehålla en redogörelse för förutsättningarna för flottning i den del av vattendraget där verksamhetsstället planeras bli upprättat, för de verksamhetsställen som redan finns där och för vilken betydelse det planerade verksamhetsstället har för verksamhetsställena som helhet.

10 §
Allmänna farleder

Utöver vad som bestäms i 1 och 2 § ska en ansökan som gäller inrättande av en allmän farled innehålla

1) en redogörelse för den sjötrafik som farleden ska betjäna och för farledens nödvändighet,

2) en karta över hur farleden ska dras, farledsområdet och farledsrummet samt till nödvändiga delar längd- och tvärsnittsritningar över den farled som ska anläggas,

3) uppgifter om broar och landsvägsfärjor över farleden samt om kraftöverförings-, datakommunikations- och telefonledningar samt andra ledningar, liksom vatten- och avloppsrör samt andra rör inom farledsområdet,

4) en redogörelse för arbetet med att anlägga farleden,

5) en redogörelse för märkningen av farleden och för byggandet av sådana säkerhetsanordningar som trafiken eventuellt kräver.

11 §
Ritningar över arbetsobjekt samt anläggningar och anordningar

En situationsplan i ändamålsenlig skala ska upprättas över det område där anläggningar och anordningar behöver uppföras för att ett vattenhushållningsprojekt ska kunna genomföras. Detsamma gäller även andra arbetsobjekt som ett vattenhushållningsprojekt kräver.

I de ritningar och redogörelser som ska upprättas för anläggningarna och anordningarna ska konstruktionernas huvudsakliga dimensioner antecknas, liksom även sådana uppgifter som är nödvändiga för att bedöma anläggningarnas och anordningarnas hållfasthet och säkerhet samt de konsekvenser som avses i 2 §. Höjdvärden ska anges enligt ett allmänt höjdsystem.

12 §
Redogörelse för vattenstånd och vattenföring

Rådande vattenstånd och vattenföringar ska klarläggas i en sådan omfattning som är nödvändig för att bedöma vilka förändringar ett genomförande av projektet ger upphov till i vattendraget, för att dimensionera de anläggningar och anordningar som behöver uppföras samt de bäddar som behöver rensas och grävas, för att bedöma vilken nytta och vilka förluster projektet medför och för att klarlägga andra omständigheter kring projektet.

13 §
Längd- och tvärsnittsritningar över bäddar

Över de bäddar som ska rensas och grävas samt de bäddar som påverkas av förändringarna i vattenståndet ska det göras sådana längd- och tvärsnittsritningar som behövs för att klarlägga förändringarna i vattenståndet och beräkna de mängder jord som ska avlägsnas genom grävning. Dessa uppgifter kan även anges på en karta som visar jordytans höjd, bottnens höjd eller vattendjupet.

En längdsnittsritning ska innehålla uppgifter om jordytans höjd vid kanten av bädden, vattenståndet vid tidpunkten för undersökningen och datum för mätningen samt bottnens höjd. Längdsnittsritningen ska dessutom innehålla tillräckliga uppgifter om vattenstånden, broar som leder över bädden och övriga anläggningar och anordningar invid bädden samt vid behov om jordarterna.

En tvärsnittsritning ska innehålla uppgifter om bäddens form och vattenståndet vid tidpunkten för undersökningen samt vid behov om jordarterna.

Längd- och tvärsnittsritningarna, eller en karta som gjorts upp i stället för dem, ska innehålla uppgifter om bottnens höjd och sluttning i den bädd som ska rensas eller grävas, tvärsnittets form, vattenstånden enligt ansökan samt om arten och mängden av den jord som ska grävas bort.

14 §
Redogörelse för konsekvenserna för anläggningar och anordningar

När det gäller anläggningar och anordningar som behöver lösas in, avlägsnas eller ändras för att projektet ska kunna genomföras, eller vars nyttjande projektet förhindrar eller försvårar, ska uppgifter om deras konstruktion och höjdläge läggas fram tillsammans med situationsplaner och ritningar samt redogörelser för de planerade ändringarna av anläggningen eller anordningen i fråga.

15 §
Karta över skadeområden och vissa andra områden

Sökanden ska göra upp en karta över det område som orsakas skada av projektet och över det område sökanden ansöker om nyttjande- eller lösningsrätt till. Kartan ska vara i skala 1:1000—1:5000, om det inte finns särskilda skäl för att använda någon annan skala.

Kartan ska innehålla uppgifter om gränser, namn och fastighetsbeteckningar för kommuner, byar, fastigheter och andra registerenheter för mark- och vattenområden, byggnadernas och anläggningarnas läge samt ägoslagen i kartfigurerna. Kartan ska med beaktande av projektets syfte och konsekvenser innehålla tillräckliga uppgifter om områdets höjdförhållanden, markens jordarter, jordartslagrens tjockhet och kompressibilitet, de kompressibla jordarternas djup, gränserna för de rådande vattenstånden och för vattenstånden enligt ansökan samt det höjdsystem som använts.

Till kartan ska det för varje registerenhet fogas en beskrivning med uppgift om de kända ägarna till och innehavarna av fastigheterna och de övriga registerenheterna, ägoslagen i kartfigurerna, arealer samt vid behov ägoslagens höjdläge.

16 §
Redogörelse för arrangemangen under byggnadstiden

Ansökan ska innehålla en redogörelse för hur arbetet arrangeras och genomförs under byggnadstiden för att trygga det övriga nyttjandet av vattendraget och för att förhindra eller minska andra förluster som arbetet kan medföra.

17 §
Ansökan om ändring av ett projekt

En ansökan om ändring av ett projekt ska i nödvändig omfattning innehålla sådana uppgifter som avses i 2—16 §. Av ansökan ska det framgå hur projektets konsekvenser förändras jämfört med tidigare.

18 §
Ansökan om undersökningstillstånd

En ansökan om undersökningstillstånd som avses i 18 kap. 7 § i vattenlagen ska innehålla sådana uppgifter som avses i 1 §, uppgifter om det område som behövs för undersökningen och uppgifter om områdets ägare eller innehavare samt en uppskattning av den olägenhet som undersökningen medför för områdets ägare och vilka konsekvenser den har för nyttjandet av området.

19 §
Innehållet i ansökan om kungörelse

En ansökan om kungörelse som gäller deltagande i byggandet av ett kraftverk eller reglering av ett vattendrag ska innehålla

1) sökandens namn och kontaktuppgifter,

2) en allmän beskrivning och översiktskarta över den del av vattendraget där projektet planeras bli genomfört,

3) en redogörelse för de anläggningar som behövs, inklusive ritningar och en karta där de planerade anläggningarnas och arbetsobjektens läge samt de områden som ligger inom uppdämningens influensområde har märkts ut,

4) en kalkyl över nyttan av projektet och en bedömning av de förluster av förmåner som projektet medför,

5) en uppskattning av projektets kostnader,

6) en redogörelse för det flöde som ska tappas och uppgift om vilken höjd som vattnet maximalt höjs eller sänks till vid olika tidpunkter,

7) andra uppgifter som kan anses vara nödvändiga när ett deltagande i projektet övervägs.

En ansökan om kungörelse som gäller deltagande i byggandet av ett kraftverk ska förutom vad som anges i 1 mom. även innehålla en redogörelse för den vattenkraft som ska tas i bruk och ägarförhållandena för den.

2 kap.

Handläggning av ansökningsärenden

20 §
Handlingar i ansökan om tillstånd

Tillståndsansökan och dess bilagor ska lämnas in till tillståndsmyndigheten i tre exemplar. Tillståndsmyndigheten kan vid behov begära ytterligare exemplar av ansökan, om det behövs för kungörande i ärendet och begäran om utlåtanden eller av någon annan grundad anledning.

Om sökanden inte har lämnat in ansökningshandlingarna i tillräckligt många exemplar inom den tidsfrist som satts av tillståndsmyndigheten, ser tillståndsmyndigheten till att handlingarna blir kopierade på sökandens bekostnad. Om det är fråga om en karta eller ritning, eller någon annan handling, som är svår att kopiera behöver tillståndsmyndigheten inte kopiera den. Vid delgivning av handlingen ska det i så fall meddelas att handlingen är framlagd till påseende på det ställe som tillståndsmyndigheten har bestämt.

21 §
Kungörelse av tillståndsansökan

Utöver vad som bestäms i 11 kap. 10 § 1 mom. i vattenlagen ska en kungörelse av tillståndsansökan innehålla

1) sökandens namn och kontaktuppgifter,

2) en beskrivning av projektet,

3) projektets läge,

4) uppgifter om projektets huvudsakliga konsekvenser,

5) uppgift om framläggandet av ansökningshandlingarna till påseende,

6) uppgift om ett eventuellt offentligt hörande.

22 §
Sändande av beslut till myndigheter

När ett regionförvaltningsverk, Vasa förvaltningsdomstol eller högsta förvaltningsdomstolen meddelat ett beslut med stöd av vattenlagen ska myndigheten sända beslutet till den berörda närings-, trafik- och miljöcentralen, till miljövårdsmyndigheten i de berörda kommunerna och till de myndigheter som har delgetts information om ärendet under dess handläggningstid samt till Finlands miljöcentral. Vasa förvaltningsdomstol ska dessutom sända sina beslut till det berörda regionförvaltningsverket, och högsta förvaltningsdomstolen ska sända sina beslut till Vasa förvaltningsdomstol och till det berörda regionförvaltningsverket.

23 §
Sändande av kopia av beslut till fastighetsregisterföraren

När ett i 17 kap. 5 § i vattenlagen avsett beslut har vunnit laga kraft eller regionförvaltningsverket på det sätt som avses i 15 kap. 5 § i vattenlagen har informerats om domstolens lagakraftvunna avgörande i ett besvärsärende ska regionförvaltningsverket i det syfte som anges i 17 kap. 6 § i vattenlagen sända fastighetsregisterföraren en kopia av beslutet för anteckning i fastighetsdatasystemet. Till kopian ska det fogas en karta där det aktuella området har märkts ut.

3 kap.

Dikning

24 §
Torrläggningsdjup

Torrläggningsdjupet för öppen dikning av odlad mark är 1,2 meter när markens sättning på grund av torrläggningen beaktas, om inte något annat avtalas om saken. Torrläggningsdjupet får vara mindre, om torrläggningen av marken till ovan nämnda djup orsakar oskäligt höga kostnader i förhållande till nyttan av dikningen. Åkertäckdikning ska göras djupare än öppen dikning, om nyttotagare som företräder minst hälften av den nytta som dikningen medför kräver det.

25 §
Uppdelning av torrläggningsområdet i avsnitt

Ett torrläggningsområde ska delas upp i avsnitt, om torrläggningsområdets form, bäddens förgreningar, någon särskild svårighet som gäller ett visst ställe, tilläggskostnader på grund av ökat torrläggningsdjup eller någon annan jämförbar orsak gör att torrläggningen av någon del av torrläggningsområdet beräknas bli dyrare än en separat torrläggning av den delen. Om torrläggningsområdet delas upp i avsnitt, får dikningskostnaden för varje enskild del av torrläggningsområdet inte vara större än vad den skulle vara om delen i fråga torrlades som ett separat projekt.

26 §
Innehållet i en dikningsplan

En dikningsplan ska i nödvändig omfattning innehålla

1) en karta som visar var det område som ska torrläggas är beläget samt en karta över avrinningsområdet,

2) en redogörelse för det område som ska torrläggas och för tidigare åtgärder för att torrlägga området samt syftet med den planerade dikningen,

3) en redogörelse för de åtgärder som ska vidtas och framtida vattenstånd enligt planen samt längd- och tvärsnittsritningar över bäddar som ska grävas och rensas,

4) en redogörelse för jordarterna och förekomsten av sura sulfatjordar på det område som ska dikas,

5) en redogörelse för det orörda tillståndet hos de bäddar som ska rensas,

6) en på kartmaterial baserad karta i ändamålsenlig skala över nyttoområdet för dikningen,

7) en redogörelse för dikningens konsekvenser för vattendrag belägna längre nerströms, för nyttjandet av dem och för fiskbeståndet och fisket samt för grundvattenförhållandena,

8) en redogörelse för sådana omändringar av broar och trummor samt andra anläggningar och anordningar som är nödvändiga på grund av dikningen,

9) ett förslag till åtgärder för att förhindra eller minska de skador och olägenheter som dikningen medför,

10) en redogörelse för deponeringen av grävmassor samt en karta över upplagen,

11) ett kostnadsförslag för dikningen,

12) en bedömning av den nytta som dikningen medför,

13) en fördelning av kostnaderna för dikningen där det, grupperat enligt avsnitt, separat för varje by har antecknats fastigheternas namn, fastighetsbeteckningar och ägare samt andra registerenheter, och separat för varje registerenhet har antecknats ägoslagen i kartfigurerna och kartfigurernas areal samt nyttan för registerenheterna och utifrån fördelningen en kalkyl över kostnadsfördelningen,

14) ett förslag om hur kostnaderna för skötseln och underhållet av de bäddar som ska rensas och grävas samt av de anläggningar och anordningar som ska uppföras ska fördelas, om fördelningen av dessa kostnader avviker från fördelningen av kostnaderna för dikningen.

Vid dikning som avses i 5 kap. 4 § 1 mom. 3 punkten i vattenlagen ska dikningsplanen innehålla

1) en redogörelse för den bädd som ska grävas eller för sådan rensning av en bädd som ska utföras vid ifrågavarande väg, järnväg, kabel, gasledning eller annan rörledning,

2) en redogörelse för dimensionerna på brons eller trummans öppning och brons eller trummans grundläggningsdjup tillsammans med dimensioneringskalkylerna, samt

3) en redogörelse för dikningskostnaderna och nyttan av dikningen.

27 §
Karta över dikningens nyttoområde

Den karta som avses i 26 § 1 mom. 6 punkten ska i nödvändig omfattning innehålla uppgifter om

1) gränserna för kommuner, byar och fastigheter eller andra registerenheter samt deras namn och fastighetsbeteckningar,

2) ägoslagen i kartfigurerna,

3) områdets höjdförhållanden och höjdsystemet,

4) de kompressibla jordarternas djup,

5) gränserna för rådande högsta vattenstånd eller medelhögvattenstånd samt gränserna för dessa vattenstånd enligt ansökan,

6) gränserna för torrläggningsområdet och dess avsnitt,

7) var bäddar ska rensas eller grävas samt anläggningar och anordningar ska uppföras.

28 §
Förrättningsmannen vid en dikningsförrättning

Förrättningsmannen vid en dikningsförrättning ska med beaktande av uppgiftens art och omfattning ha tillräckliga kunskaper och sådan praktisk erfarenhet av dikningsärenden som skötseln av uppgiften kräver.

29 §
Ansökan som gäller dike, rördike eller ledande av vatten

En ansökan till den kommunala miljövårdsmyndigheten om grävning, ändring eller underhåll av ett dike eller rördike, eller ledande av vatten till någon annans dike, ska innehålla en redogörelse för dikets, rördikets eller det ledda vattnets flödesriktning, utlopp och dimensioner, mängden vatten som ska ledas och vattnets sammansättning samt andra uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna avgöras.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

30 §
Anmälan om mindre vattenhushållningsprojekt

Utöver vad som bestäms i 2 kap. 15 § 2 mom. i vattenlagen ska en anmälan om ett projekt som avses i nämnda paragrafs 1 mom. innehålla

1) den projektansvariges namn och kontaktuppgifter,

2) uppgifter om var projektet ska genomföras,

3) en redogörelse för de åtgärder som behövs för att projektet ska kunna genomföras,

4) uppgifter om projektets tidpunkt och längd.

En anmälan om en åtgärd som avses i 2 kap. 6 § 1 mom. i vattenlagen ska innehålla uppgifter om muddermassans kvantitet och art, det område som ska muddras och deponeringen av muddermassorna samt om ägaren till ett i 2 kap. 6 § 3 mom. i vattenlagen avsett vattenområde och om den anmälan som ska göras till ägaren. En anmälan om upptagning av marksubstanser från bottnen av ett vattendrag ska innehålla uppgifter om kvantiteten och arten av den marksubstans som ska tas upp. En anmälan om uttag av yt- eller grundvatten ska innehålla uppgifter om kvantiteten av det vatten som ska tas ut.

Till anmälan ska det fogas en karta där projektets läge och läget för det upplag för muddringsmassor som avses i 2 mom. har märkts ut.

31 §
Anmälan om dikning

Utöver vad som bestäms i 5 kap. 6 § i vattenlagen ska en anmälan om i den paragrafen avsedd dikning innehålla

1) en allmän beskrivning av det område som ska torrläggas,

2) en redogörelse för tidigare åtgärder för att torrlägga området,

3) en redogörelse för bäddar som ska rensas och grävas, vattenskyddskonstruktioner och andra planerade åtgärder, inklusive kartor som utvisar deras läge,

4) uppgifter om projektets tidpunkt och längd.

32 §
Uppgifter som ska antecknas i datasystemet för miljövårdsinformation

När det gäller beslut enligt 18 kap. 1 § i vattenlagen ska följande uppgifter i nödvändig omfattning antecknas i datasystemet för miljövårdsinformation:

1) uppgifter för identifiering av beslutet,

2) den projektansvariges namn och kontaktuppgifter,

3) sådan klassificering som ärendets art kräver,

4) beslutets innehåll,

5) projektets placeringskommun och vattendragsområdet,

6) uppgifter om beslutets förhållande till andra beslut,

7) uppgifter om huruvida ändring har sökts och om besvärsinstansernas avgöranden.

När det gäller anmälningar enligt 2 kap. 15 § och 5 kap. 6 § i vattenlagen ska uppgifter om den projektansvarige och projektets läge antecknas i datasystemet. När det gäller anmälningar om uttag av yt- eller grundvatten ska dessutom uppgifter om syftet med uttaget och om kvantiteten av det vatten som ska tas ut antecknas i datasystemet.

33 §
Uppgifter som ska antecknas i registret över vattenrättsliga sammanslutningar

När det gäller vattenrättsliga sammanslutningar ska följande uppgifter antecknas som grundläggande information i det i 12 kap. 6 § avsedda registret över vattenrättsliga sammanslutningar:

1) namn på och kontaktuppgifter för den vattenrättsliga sammanslutningen samt hemortskommun,

2) den vattenrättsliga sammanslutningens syfte,

3) uppgifter om grundande och upplösande av den vattenrättsliga sammanslutningen.

34 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Genom denna förordning upphävs vattenförordningen (282/1962).

  Helsingfors den 29 december 2011

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Jari Salila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.