1553/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Lag om ändring av 2 och 30 § i lagen om försvarstillstånd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om försvarstillstånd (1083/1991) 2 § 1 mom. och 30 § 1 mom., av dem 2 § 1 mom. sådant det lyder i lag 199/2000, som följer:

2 §

Försvarstillstånd införs och förlängs genom förordning som utfärdas av republikens president. I förordningen bestäms i vilka avseenden 2 och 3 kap. ska tillämpas. Det får bestämmas att dessa ska tillämpas endast till den del det är nödvändigt för att syftet med denna lag ska nås, om de befogenheter som föreskrivs i beredskapslagen (1552/2011) inte är tillräckliga.


30 §

Var och en som har fyllt 18 men inte 68 år och som är bosatt eller vistas inom ett område som avses i 23 § kan med stöd av 25 § 2 mom. åläggas att utföra tillfälligt arbete. Den som har ålagts att utföra tillfälligt arbete kan vid behov förpliktas att använda sina egna arbetsredskap.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

RP 3/2008
FsUB 3/2010
RSv 71/2010
VLF 1/2011
FsUB 2/2011
RSk 28/2011

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.