1547/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Arbets- och näringsministeriets förordning om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 19 § i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011):

1 §
Tillämpningsområde

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning iakttas i fråga om beviljande av export- och fartygskrediter samt ränteutjämningsverksamhet vad som bestäms i denna förordning.

2 §
Finländskt intresse

Beviljande av export- och fartygskrediter samt ränteutjämning förutsätter att exportprojektet eller den inhemska fartygsleveransen är av finländskt intresse.

Bland annat i följande fall kan det anses att det finns ett finländskt intresse:

1) exportleveransen eller den inhemska fartygsleveransen har en hög grad av inhemskt ursprung; grunden för beräkningen av graden av inhemskt ursprung är ränteutjämningskreditens samt export- och fartygskreditens belopp; graden av inhemskt ursprung är hög, när värdet av tillverkningen och annan prestation i samband med leveransen i Finland utgör minst en tredjedel av kreditens belopp; eller

2) exportören eller fartygsleverantören är en i Finland registrerad sammanslutning, eller en stor del av projektets totala leveranser har tillverkats i Finland eller projektet baserar sig på finländsk design eller kompetens och exportleveransen eller den inhemska fartygsleveransen annars på ett betydande sätt gagnar den ekonomiska utvecklingen i Finland.

3 §
Valuta för exportfinansiering i form av krediter

Som kreditvaluta för export- och fartygskrediter används euro eller US-dollar.

4 §
Valuta för ränteutjämning

Som kreditvaluta för ränteutjämning används euro, US-dollar eller det importerande landets valuta.  Om särskilda skäl kräver det, kan även någon annan valuta användas för ränteutjämning. 

5 §
Bestämmande av räntan för ränteutjämning

Den fasta kommersiella referensräntan för export- eller fartygskrediter på OECD-exportkreditvillkor, nedan CIRR-ränta, som utgör grund för den offentligt understödda export- eller fartygskrediten slås vid ränteutjämning fast den dag köpeavtalet ingås.  Den CIRR-ränta som slagits fast på detta sätt justeras med sex månaders mellanrum tills kreditavtalet ingås. Den justerade räntan är gällande CIRR-ränta vid justeringstidpunkten, dock minst den ursprungligen fastslagna räntan.

Arbets- och näringsministeriet kan av särskilda skäl i högst tolv månader hålla i kraft den ränta som fastslogs den dag köpeavtalet tecknades.

6 §
Bestämmande av räntan för kontinuerlig export

Vid kontinuerlig export kan CIRR-räntan slås fast den dag köpeavtalet tecknas för den första beställningen i en viss totalleverans som ingåtts enligt ett ramavtal och som omfattas av finansieringen och ramavtalet.

 Kontinuerlig export är export där en finländsk exportör och en utländsk köpare genom ett ramavtal kommer överens om allmänna villkor för leveranserna. De exportaffärer som ingår i ramavtalet görs i form av beställningar som gäller enskilda leveranser.

Den fastslagna räntan tillämpas genom beslut som arbets- och näringsministeriet fattar separat i varje enskilt fall på alla beställningar som ingår i den nämnda totalleveransen, inom en i beslutet fastställd maximitid. Maximitiden börjar löpa från den första gjorda beställningen som betraktas som ett köpeavtal.

7 §
Minimiränta för krediter med rörlig ränta samt tillägg

Minimiräntan för export- eller fartygskrediter med rörlig ränta är beroende på valutan antingen Euribor eller USD Libor.

Utöver minimiräntan tillkommer ett tillägg som bestäms projektspecifikt. Tillägget baserar sig på kostnaden för anskaffning av medel med rörlig ränta i ett offentligt understött exportkreditinstitut i det centrala konkurrentlandet eller på medelsanskaffningskostnaden för en bank som har motsvarande kreditbetyg som exportkreditinstitutet i fråga.  Tillägget får dock inte understiga den kostnad som bestäms enligt kostnaderna för Finnvera Abp:s anskaffning och förvaltning av medel.

När anbud ges gäller tillägget utöver minimiräntan under den tid som marknadsläget tillåter, dock minst en månad åt gången. Tillägget slås fast när kunden undertecknar kreditavtalet.

Arbets- och näringsministeriet kan i en konkurrenssituation på förslag av bolaget sänka det tillägg som bestämts enligt 2 mom. Det totala pris på finansieringen som kredittagaren betalar ska dock vara minst detsamma som priset på finansiering som erbjudits för ett konkurrerande projekt.

8 §
Val av ränta

Efter att kreditavtalet undertecknats har kredittagaren inte någon möjlighet att vid lyftandet av kreditposterna välja mellan CIRR-ränta och rörlig ränta.

9 §
Ränta och tillägg som betalas till kreditinstitut eller finansiella institut

Med stöd av ränteutjämningsavtal betalar staten kreditinstitutet eller det finansiella institutet den referensränta som allmänt ska användas för valutan i fråga (i allmänhet sex månaders Euribor, Libor eller motsvarande), och som motsvarar ränteperioden för krediten på OECD-villkor, ökad med ett tillägg enligt tabellen nedan:

Kredittid i år Kredit belopp milj. euro
under 5  5 – 25 över 25 – 50 över 50
5 eller under 0,50 % 0,40% 0,35 % 0,30 %
över 5 10 0,50% 0,45 % 0,40 % 0,40 %
över 10 0,50 % 0,50% 0,45 % 0,40 %
10 §
Ränta och tillägg som betalas till bolaget

Med stöd av ränteutjämningsbeslut betalar staten bolaget den referensränta som allmänt ska användas för den valuta som fastställts i beslutet (i allmänhet sex månaders Euribor eller Libor), och som motsvarar ränteperioden för krediten på OECD-villkor, ökad med ett tillägg på 0,25 procent.

11 §
Betalning av räntestöd och räntegottgörelse

Med stöd av ränteutjämningsavtalet eller ränteutjämningsbeslutet betalar staten kreditinstitutet eller det finansiella institutet eller bolaget räntestöd, när referensräntan för valutan i fråga för kreditinstituts och finansiella instituts del ökad med ett tillägg enligt tabellen och för bolagets del ökad med ett tillägg på 0,25 procent överstiger den CIRR-ränta som kreditinstitutet eller det finansiella institutet eller bolaget betalar.

Med stöd av ränteutjämningsavtalet eller ränteutjämningsbeslutet betalar kreditinstitutet eller det finansiella institutet eller bolaget staten räntegottgörelse, när referensräntan för valutan i fråga för kreditinstituts och finansiella instituts del ökad med högst ett tillägg enligt tabellen och för bolagets del ökad med ett tillägg på 0,25 procent understiger den CIRR-ränta som kreditinstitutet eller det finansiella institutet eller bolaget betalar

Statskontoret betalar räntestöd enligt ränteutjämningsavtal på basis av en uträkning som kreditinstitutet eller det finansiella institutet gjort och som bolaget verifierat samt räntestöd enligt ränteutjämningsbeslut på basis av en uträkning som bolaget gjort. Bolaget har också skyldighet att verifiera kreditinstitutens eller de finansiella institutens uträkningar om räntegottgörelse innan räntegottgörelsen betalas till Statskontoret. I övrigt avtalar Statskontoret och bolaget särskilt om förfarandet vid betalning av räntestöd och räntegottgörelse.

12 §
Betalning av förvaltningsarvode

Staten betalar bolaget förvaltningsarvode, när förvaltningsresultatet av ränteutjämningsverksamheten visar ett underskott för bokslutsåret.

Resultatet av förvaltningen av ränteutjämningsverksamheten fås, när kostnaderna för förvaltningen av ränteutjämningsverksamheten dras av de inkomster som fås av arvoden som kunder betalat och investeringsavkastningar av eget kapital som allokerats till ränteutjämningsverksamheten.

Förvaltningsarvodet betalas på basis av en utredning som bolaget lämnat inom en månad från att utredningen inlämnades. Utredningen utarbetas utgående från bolagets årsbokslut.

13 §
Inlämnande av ansökningar

Om export- och fartygskrediter samt ränteutjämning ska ansökas skriftligen hos bolaget, innan ett bindande köpeavtal ingås.

14 §
Uppgifter som ska ingå i handlingarna

I handlingar som gäller export- och fartygskrediter samt ränteutjämning ska bolaget ta med ett omnämnande av de grunder för upphörande med utbetalningen av räntestöd som anges i 17 § 1 mom. i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning samt ett omnämnande av exportkredit-, fartygskredit- eller ränteutjämningskredittagarens och kreditinstitutets eller det finansiella institutets skyldighet att betala sådant räntestöd som avses i 17 § 3 mom. och ränta enligt det förfarande som anges i 18 §.

15 §
Upphävande av ränteutjämningsavtal eller ränteutjämningsbeslut

Om en export-, fartygs- eller ränteutjämningskredit helt eller delvis återbetalas före den förfallodag som anges i kreditavtalet, upphävs ränteutjämningsavtalet eller ränteutjämningsbeslutet helt eller delvis till den del det motsvarar återbetalningen mot betalning av ett marknadspris som fastställs enligt internationellt sett allmänt vedertagna principer. Statskontoret fastställer marknadspriset.

Om upphävandet av ett ränteutjämningsavtal eller ränteutjämningsbeslut kräver att staten betalar marknadspriset helt eller delvis till kreditinstitutet eller det finansiella institutet eller bolaget, eller att staten delvis avstår från att indriva marknadspriset, ska bolaget på förhand inhämta arbets- och näringsministeriets godkännande för upphävandet.

Bolaget betalar till statskontoret det marknadspris som det uppbär på grund av att ett ränteutjämningsavtal eller ränteutjämningsbeslut upphävts, till den del bolaget har fått betalning för det av kreditinstitutet eller det finansiella institutet eller kredittagaren.

16 §
Bolagets rapporteringsskyldighet

Bolaget ska månatligen till arbets- och näringsministeriet rapportera om ansökningar om och beviljande av export- och fartygskrediter samt om ränteutjämningsverksamhet på ett sätt som överenskoms särskilt mellan ministeriet och bolaget.

17 §
Tillstånd att avvika från dessa bestämmelser

Arbets- och näringsministeriet får i enskilda fall ge bolaget tillstånd att av konkurrens- och näringspolitiska skäl avvika från de villkor som föreskrivs i denna förordning. Tillståndet kan också ges i fråga om situationer med anbudsförfarande som gäller export-, fartygs- eller ränteutjämningskrediter.

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 29 december 2011

Näringsminister
Jyri Häkämies

Direktör
Risto Paaermaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.