1546/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Statsrådets förordning om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom. och 8 § 2 mom. i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011):

1 §
Beslut som förutsätter godkännande

Sådana beslut om exportkredit, fartygskredit eller ränteutjämning av avsevärd betydelse eller på exceptionella villkor som kräver godkännande av arbets- och näringsministeriet och som avses i 4 § 2 mom. och 8 § 2 mom. i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning är:

1) beslut om krediter med fast ränta, där kreditens eller ränteutjämningens belopp överstiger 200 000 000 euro, eller

2) beslut där man avviker från sättet att bestämma kreditvalutan, tiden då räntan är låst eller någon annan med dessa jämförbar omständighet som är betydande med tanke på kreditvillkoren, eller

3) beslut för vilka bolaget vill ha arbets- och näringsministeriets godkännande på grund av vägande konkurrens- och näringspolitiska skäl som hänför sig till projektet. 

2 §
Ansökan om godkännande

Bolaget ska skriftligen ansöka om godkännande hos arbets- och näringsministeriet. Efter att ha fattat ett beslut som kräver ministeriets godkännande, ska bolaget lämna ansökan och sitt beslut till ministeriet. Till bolagets ansökan ska dessutom bifogas kundens ansökan samt övriga upplysningar som behövs för handläggningen av ärendet.

3 §
Arbets- och näringsministeriets beslut

I arbets- och näringsministeriets beslut ska nämnas kredittagaren, kreditens syfte, maximibeloppet för krediten, kreditvalutan, den maximala kredittiden och grunderna för hur räntan bestäms.

Arbets- och näringsministeriet kan fatta beslutet medan anbudsförfarandet för projektet pågår, när bolaget anser det vara sannolikt att kundens anbud leder till att ett köpeavtal ingås.

När arbets- och näringsministeriet har fattat ett beslut i ärendet, lämnar ministeriet sitt beslut till bolaget för kännedom.  När det gäller beslut om godkännande av kredit med fast ränta och ränteutjämning, lämnar ministeriet beslutet förutom till bolaget också till Statskontoret för kännedom.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 29 december 2011

Näringsminister
Jyri Häkämies

Direktör
Risto Paaermaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.