1540/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av förvaltningsuppgifter som rör kontroll av identifiering och registrering av djur

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat efter föredragning av justitieministern, föreskrivs med stöd av 32 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 1556/1994 och 68/2004, samt med samtycke av Ålands landskapsregering:

1 §
Tillämpningsområde

Statens ämbetsverk på Åland och Livsmedelssäkerhetsverket svarar, i enlighet med bestämmelserna i denna förordning, i landskapet Åland för skötseln av de förvaltningsuppgifter som rör identifiering och registrering av djur och som enligt 30 § 8 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) i fråga om bekämpande av smittosamma sjukdomar hos husdjur ska skötas av Ålands landskapsregering.

2 §
Uppgifterna för Statens ämbetsverk på Åland

Statens ämbetsverk på Åland utför i landskapet kontroller på plats i enlighet med lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010) och artikel 22 i rådets förordning nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003.

3 §
Uppgifterna för Livsmedelssäkerhetsverket

Livsmedelssäkerhetsverket ansvarar i landskapet för stickprovsurval av jordbruksföretag för kontroll i enlighet med lagen om ett system för identifiering av djur samt artikel 50 och 51 i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämningsföreskrifter för rådets förordning (EG) 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn.

4 §
Kostnadsfördelningen

Kostnaderna för skötseln av de förvaltningsuppgifter som avses i 2 och 3 § betalas av landskapet enligt vad Ålands landskapsregering samt Statens ämbetsverk på Åland och Livsmedelssäkerhetsverket avtalar.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.