1538/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer 2012

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 25 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009), av dem den förstnämnda paragrafen sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

För prestationer av närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna tas avgifter ut till staten i enlighet med denna förordning, om inte något annat bestäms eller föreskrivs om dem.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten tas avgifter ut enligt avgiftstabellen i bilagan.

3 §
Avgifter som tas ut till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet

I 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka närings-, trafik- och miljöcentralerna tar ut avgifter som är lägre än självkostnadsvärdet:

1) följande prestationer enligt miljöskyddslagen (86/2000):

a) behandling av en anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller eller skakningar,

b) behandling av en anmälan om en exceptionell situation,

c) behandling av en anmälan om sanering av förorenad mark,

d) godkännande av en kontrollplan och ändring av en sådan,

e) ett sådant ärende enligt 105 § i miljöskyddslagen som gäller förvaltningstvång och har anhängiggjorts på initiativ av någon annan än en myndighet eller en part som orsakats olägenhet, om det ska anses uppenbart att ärendet har anhängiggjorts utan grund.

2) följande beslut enligt naturvårdslagen (1096/1996):

a) undantag från åtgärdsbegränsning enligt ett naturskyddsprogram,

b) undantag från förbudet att ändra en naturtyp,

c) undantag från förbudet att förstöra eller försämra förekomstplatsen för en särskilt skyddad art,

d) undantag från bestämmelser om fridlysning av arter,

e) tillstånd till import, export, försäljning, byte eller erbjudande till salu eller för byte av fridlysta arter,

f) andra tillstånd enligt naturvårdslagen,

de undantag och tillstånd som beviljas för forskning som främjar naturvården och för undervisningsändamål är avgiftsfria.

3) följande andra miljöbeslut och miljöprestationer:

a) behandling av en anmälan till avfallsregistret enligt avfallslagen (1072/1993), nedan avfallslagen 1993, eller beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret enligt avfallslagen (646/2011), nedan avfallslagen 2011,

b) behandling av anmälningar till producentregistret enligt avfallslagen 1993,

c) godkännande av en kontrollplan eller ändring av en sådan i anslutning till ett tillstånd enligt vattenlagen (587/2011),

d) godkännande av ett säkerhetskontrollprogram för en damm, om dammens ägare inte är staten,

e) beslut om undantag enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999),

f) fortsättning av ett bygg- eller åtgärdsförbud som bestämts för uppgörande eller ändring av en generalplan,

g) avslagsbeslut enligt 8 § i terrängtrafiklagen (1710/1995),

h) avslagsbeslut enligt 15 och 16 § i sjötrafiklagen (463/1996),

i) behandling av uppföljningsuppgifter gällande avfallshantering som grundar sig på producentansvar,

j) behandling av i 16 § 2 mom. i statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall (962/1997) avsedda uppföljningsuppgifter, om behandlingen räcker minst 2 och högst 4 timmar,

k) införande av uppgift i datasystemet för miljövårdsinformation.

4) följande trafikprestationer:

a) tillstånd att på ett vägområde utföra arbeten som avses i 42 § i landsvägslagen (503/2005),

b) tillstånd att placera trafikregleringsanordning av bestående natur på landsväg,

c) anslutningstillstånd,

d) avslagsbeslut som gäller tillstånd i trafikärenden.

5) följande andra prestationer:

beslut som avser en begäran om omprövning av den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens beslut är avgiftsbelagt. Om beslutet ändras till fördel för den som söker rättelse, tas ingen avgift ut.

4 §
Prestationer

Andra prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts enligt företagsekonomiska grunder är:

försäljning av i förvaltningen producerade metoder, informationssystem, program, audiovisuella produkter, psykologiska test och motsvarande och överlåtelse av användningsrätten samt användnings- och stödtjänster till utomstående,

2) upphandlings-, forsknings- och statistiktjänster som grundar sig på uppdrag,

3) specialtjänster för väganvändare,

4) kopiering av handlingar, annan kopiering och sändning, med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 3 mom.,

5) rådgivnings-, utbildnings-, rehabiliterings- och konsulteringstjänster och andra utvecklingstjänster som grundar sig på uppdrag,

6) användning av verksamhetslokaler, fastigheter och utrustning samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,

7) publikationer, tidningar, videoband, ljudband och andra motsvarande prestationer, undersökningar, utredningar, statistiktjänster och förlagstjänster med undantag av de fall då tjänsterna direkt stöder förvaltningens avgiftsfria verksamhet,

8) användning av personalen i utbildnings-, konsulterings- och planeringsuppgifter och andra sakkunniguppgifter som inte hör till förvaltningen utom i de fall då detta direkt stöder närings-, trafik- och miljöcentralens avgiftsfria verksamhet,

9) biblioteks- och informationstjänster,

10) utomståendes meddelanden i publikationer,

 11) tillfällig överlåtelse av bruksrättigheter och andra rättigheter,

12) andra specialtjänster som gäller rekrytering eller minskning av personal samt utveckling av personalen och arbetsorganisationen än de som nämns i 4 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002),

13) uthyrning av personal,

14) utlämnande av uppgifter ur datasystem och direktanvändning av datasystem med undantag av uppgifter i anslutning till avgiftsfri verksamhet,

15) sändande av material vilket baserar sig på uppdrag, om detta inte ingår i priset för materialet,

16) hydrometriska mätningar,

17) tillverkning av apparatur och varor,

18) reparations- och transporttjänster,

19) planerings- och byggnadstjänster,

20) sakkunnigutlåtanden om dimensioneringen av öppningar till broar och trummor eller andra sakkunnigutlåtanden,

21) grundvattenundersökningar,

22) värderingsuppgifter rörande fastigheter och fiskerinäring vilka utförts på beställning,

23) informationsmaterial samt informationsprodukter och informationstjänster som grundar sig på materialet,

24) andra motsvarande prestationer.

För internationell överlåtelse av data och publikationer samt för nationell överlåtelse av data för forsknings- eller undervisningsändamål tas ingen avgift ut, om detta bygger på reciprocitet eller allmän nationell eller internationell praxis och om användningen följer de allmänna användningsvillkor som centralen satt upp.

Närings-, trafik- och miljöcentralen eller arbets- och näringsbyrån beslutar om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §
Vissa bestämmelser om uttag av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För en annullerad ansökan eller en ansökan som inte har kompletterats uttas en sådan andel av avgiften enligt avgiftstabellen i bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts.

För bifalls- och avslagsbeslut tas en lika stor avgift ut, om inte annat bestäms i avgiftstabellen i bilagan.

Från avgiften för behandling av ett ärende som en domstol på grund av överklagande återsänt för behandling avdras det belopp som tagits ut för ett tidigare beslut i ärendet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till utgången av 2012.

Prestationerna enligt avfallslagen (646/2011) ska tillämpas från och med den 1 maj 2012.

För prestationer som hänför sig till ärenden som är anhängiga när denna förordning träder i kraft tas avgift ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 29 december 2011

Näringsminister
Jyri Häkämies

Konsultativ tjänsteman
Elina Isoksela

AVGIFTSTABELL
A. Prestationer i anslutning till miljöuppgifter euro
Beslut enligt miljöskyddslagen (86/2000)*
* Behandling av en anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller eller skakningar 520 
* Behandling av en anmälan om en exceptionell situation 520
* Behandling av en anmälan om sanering av förorenad mark 50 euro/h
* Godkännande av en kontrollplan eller ändring av en sådan 50 euro/h
* Ett sådant ärende enligt 105 § i miljöskyddslagen som gäller förvaltningstvång och har anhängiggjorts på initiativ av någon annan än en myndighet eller en part som orsakats olägenhet, om det ska anses uppenbart att ärendet har anhängiggjorts utan grund 520    
Beslut enligt naturvårdslagen (1096/1996)*
*Undantag från åtgärdsbegränsning enligt ett naturskyddsprogram 260
*Undantag från förbudet att ändra en naturtyp 260
*Undantag från förbudet att förstöra eller försämra förekomstplatsen för en särskilt skyddad art 260
*Undantag från bestämmelser om fridlysning av arter 110
*Tillstånd till import, export, försäljning, byte eller erbjudande till salu eller för byte av fridlysta arter 110
*Andra tillstånd enligt naturvårdslagen 110
De undantag och tillstånd som beviljas för forskning som främjar naturvården är avgiftsfria.
Andra miljöbeslut och miljöprestationer
*Godkännande av verksamhet för anteckning i avfallsregistret enligt avfallslagen 1993 160  
*Beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret enligt avfallslagen 2011
- beslut om ny verksamhet 540
- ändring eller justering av ett beslut 270
- utdrag ur avfallshanteringsregistret som getts på något annat sätt än i samband med beslutet 50  
*Behandling av anmälningar till producentregistret enligt avfallslagen 1993
-*anteckning av producent i producentregistret 520
-*beslut om godkännande av producentsammanslutning i producentregistret 6 420
-*beslut om godkännande av retursystem för dryckesförpackningar i producentregistret
   -*enskild producent 640
   -*producentsammanslutning eller ett samarbetsarrangemang för flera producenter som avses i 18 g § 5 mom. i avfallslagen 1993
*Utdrag ur producentregistret som getts på något annat sätt än i samband med beslutet om godkännande för anteckning i producentregistret 6 420
*Beslut om godkännande för anteckning i producentregistret enligt avfallslagen 2011 60  
- beslut om godkännande av producent för anteckning i producentregistret 520
- beslut om godkännande av producentsammanslutning för anteckning i producentregistret 6 420  
- beslut om godkännande av retursystem för flera producenters dryckesförpackningar för anteckning i producentregistret 6 420  
- beslut om godkännande av retursystem för en enskild producents dryckesförpackningar 640  
beslut om godkännande för anteckning i producentregistret
Beslut enligt avfallslagen 2011 om undantag från skyldigheten att märka förpackningar som omfattas av ett retursystem för dryckesförpackningar 1 280
*Utdrag ur producentregistret som har getts till den som ansvarar för retursystemet för dryckesförpackningar på något annat sätt än i samband med beslutet om godkännande för anteckning i producentregistret 65  
Avgiften för ett beslut om godkännande enligt 152 § 6 mom. i avfallslagen (omregistrering) kan sänkas med 50 % om arbetsinsatsen är avsevärt mindre än vanligt 50 euro/h
*Godkännande av en kontrollplan eller ändring av en sådan i anslutning till ett tillstånd enligt vattenlagen (587/2011)
*Godkännande av ett säkerhetskontrollprogram för en damm, om dammens ägare inte är staten   110
Beslut om undantag enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999)
- beviljande av undantag 470
-*avslag på ansökan om undantag 230
*Fortsättning av ett bygg- eller åtgärdsförbud som bestämts för uppgörande eller ändring av en generalplan 140
Förbud eller begränsning enligt 8 § i terrängtrafiklagen (1710/1995)
- bifallsbeslut 520
-*avslagsbeslut 260
Förbud eller begränsning enligt 15 och 16 § i sjötrafiklagen (463/1996)
- bifallsbeslut 520
-*avslagsbeslut 260
Andra prestationer i anslutning till miljöuppgifter
Utlåtande om bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994; MKB-lagen), om projektet eller dess verkningar sträcker sig till
- en kommuns område 5 140
- 2—5 kommuners område, varvid utöver föregående tas ut en tilläggsavgift för var kommun på   1 280
- sex eller flera kommuners område, varvid utöver föregående tas ut en tilläggsavgift för var kommun på 520
- avgiften kan dock högst uppgå till 27 540
I MKB-lagen avsett utlåtande om bedömningsrapporten, om projektet eller dess verkningar sträcker sig till  
- en kommuns område 7 600
- 2 - 5 kommuners område, varvid utöver föregående tas ut en tilläggsavgift för var kommun på   1 280
- sex eller flera kommuners område, varvid utöver föregående tas ut en tilläggsavgift för var kommun på 520
- avgiften kan dock högst uppgå till 30 000
Införande av uppgifter i datasystemet för miljövårdsinformation 140
*Behandling av uppföljningsuppgifter gällande avfallshantering som grundar sig på producentansvar  
-*enskild producent, när producentens omsättning är
    - mindre än 100 000 euro 120
    - 100 000 - 1 000 000 euro 240
    - 1 000 001 -10 000 000 euro 350
   - mer än 10 000 000 euro  470
-*producentsammanslutningar (20 - 30 h) 1 280
-*ansvariga för retursystem för dryckesförpackningar
-*enskild producent (4 - 6 h) 260
-*producentsammanslutning eller ett samarbetsarrangemang för flera producenter som avses i 18 g § 5 mom. i avfallslagen 1993 (20-30 h) 1 280
*Behandling av uppföljningsuppgifter som avses i 16 § 2 mom. i statsrådets beslut (962/1997) om förpackningar och förpackningsavfall (2 - 4 h) 160
För behandling av uppföljningsavgifter gällande avfallshantering som grundar sig på producentansvar och förpackningar tas avgiften ut till ett 50 procent lägre belopp än vad tabellen anger, om den arbetsinsats som behandlingen kräver ar mindre än den som nämns i tabellen, och till ett 50 procent högre belopp, om arbetsinsatsen är större.
B Trafikprestationer
*Tillstånd att på ett vägområde utföra arbeten som avses i 42 § i landsvägslagen 180
*Tillstånd att placera trafikregleringsanordning av bestående natur på landsväg
- vägvisning till serviceanläggningar 200
- övriga trafikregleringsanordningar 100
Tillstånd för specialanvändning av landsvägarna 100
Undantagslov under menförestid 100
*Anslutningstillstånd
- bostads-, fritidsbostads- samt jord- och skogsbruksanslutningar 110
- anslutning för näringsidkare 230
- övergångsställe för snöskoterled eller snöskoterspår 110
Undantagslov i enlighet med 47 § i landsvägslagen
- för byggande på landsvägens skydds- och frisiktsområde 100
- undantagslov för reklam invid vägar 330
Tillstånd för specialtransporter då vikterna i 20, 21, 23 och 30 b—30 e § i förordningen om användning av fordon på väg överskrids
- vikten högst 90 ton 90
- vikten över 90 ton, dock högst 200 ton 200
- vikten över 200 ton 460
- då, inom ramen för de allmänt för ett fordon tillåtna vikterna på väg, höjden är över 7 meter eller bredden över 6 meter 90
- andra tillstånd 40
- tilläggsrutt eller förhandsbeslut om transportmöjlighet hälften av tillståndsavgiften
- övervakad transport över bro, utöver tillståndsavgiften 340
*Avslagsbeslut gällande tillstånd för trafik 30
Flyttning av fordon
Personbilar och paketbilar
- flyttning till ett upplag 200
- närflyttning 100
Lastbilar och andra tunga fordon1
- flyttning till ett upplag 80
- närflyttning 80
Kollektivtrafiktillstånd 220
Ändring av kollektivtrafiktillstånd 140
Gemenskapstillstånd för kollektivtrafik 220
Kopia av gemenskapstillstånd för kollektivtrafik 50
Taxitillstånd 320
Förnyande av taxitillstånd 320
Ändring av taxitillstånd 240
Mindre ändring av taxitillstånd 90
Körschema 45/75
Tillstånd för godstrafik (inrikes) 190
Gemenskapstillstånd för godstrafik 190
Ändring av godstrafiktillstånd 90
Kopia av gemenskapstillstånd för godstrafik 190
Nytt tillstånd i stället för ett som förkommit 90
Förartillstånd 45
Tillstånd för linjebaserad trafik   320
Ändring av tillstånd för linjebaserad trafik   240
Tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik 320
Ändring av tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik 240
Linjetrafiktillstånd inom EU 320
Kopia av linjetrafiktillstånd inom EU 50
Förkörsrätt till färja 90

1 Kostnader för bogsering av lastbilar och andra tunga fordon faktureras separat enligt de faktiska kostnaderna.

-tilläggsbeslut 30
Tillfällig förkörsrätt 40
C. Andra prestationer
Beslut om godkännande av förvärvsarbete 22
Intyg över lönegarantiregister 32
*Beslut som föranleds av begäran om omprövning av den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens beslut 50  
Beslut om tillstånd att använda fångstplats enligt 6 § 3 mom. i lagen om fiske (286/1982) och undantagslov enligt 7 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut om förebyggandet av spridningen av furunkulos hos laxfiskar (1086/1998) 100      
Beslut om begränsning eller förbud enligt 11 § i lagen om fiske 320
Tillstånd till husbehovs- och fritidsfiske enligt 6 § 3 mom. i lagen om fiske 11
Övervakarmärke och övervakarkort för fiskeövervakare enligt 47 § 3 mom. i förordningen om fiske (1116/1982) 6  
Samtycke till befrielse från pantratt, dock inte sådan som direkt föranleds av statens köp av tillskottsområde 100  
Överlåtelsetillstånd enligt renhushållningslagen (161/1990) och annan motsvarande lagstiftning   75  
Centralen tar dessutom ut avgifter som grundar sig på den tid som åtgår (50 euro/timme) för följande prestationer:
1) utlåtande enligt 25 kap. 8 § i ärvdabalken (40/1965),
2) beslut om tillstånd till utplantering enligt 121 § i lagen om fiske
3) beslut om tillstånd till avvikelse enligt 20 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur, och blötdjur (470/2008),
4) beslut om tillstånd enligt 25 § 3 mom., 37 § 1 mom. och 38 § i lagen om fiske, samt
5) godkännande av planer för uppfyllande av fiskeriekonomiska kontroll- och åtgärdsförpliktelser som anknyter till tillstånd enligt vattenlagen (587/2011) och miljöskyddslagen (86/2000), om inte staten är tillståndshavare.
Utöver de ovan avsedda avgifter som grundar sig på den tid som åtgår tas det ut ersättning för resekostnader som hänför sig till utförandet av prestationen.
Intyg och utdrag
Diarieintyg eller diarieutdrag 30 euro
Lagakraftsbevis 55 euro
Expeditionsavgift 5 euro/försändelse
Styrkande av riktigheten hos en handling 5 euro/ handling
De prestationer som har markerats med * är sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet tas ut.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.