1537/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av koden för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (IMDG-koden) enligt kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i kapitel 1.3 i koden

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av trafikministern, föreskrivs:

1 §

De i London den 21 maj 2010 genom Internationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommittés resolution MSC.294(87) gjorda ändringarna i IMDG-koden till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981), av vilka riksdagen godkänt bestämmelserna i kapitel 1.3 i koden den 7 december 2011, och vilka republikens president godkänt den 22 december 2011, träder i kraft den 1 januari 2012 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 22 december 2011 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i kapitel 1.3 i koden för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (IMDG-koden) enligt kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (1401/2011) träder i kraft den 1 januari 2012.

3 §

De bestämmelser i ändringarna i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i  kraft den  1 januari 2012.

(Ändringarna i koden finns till påseende och kan erhållas i sin helhet hos Trafiksäkerhetsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och på svenska.
Ändringarna i sin helhet finns även tillgängliga i ett allmänt datanät på Trafiksäkerhetsverkets webbplats på adressen www.trafi.fi.)
(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 125/2011)

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.