1534/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Lag om ändring av 1 § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004) 1 § 3 mom. som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Lagens 12—14 § och 16 § 2 mom. tillämpas också på en näringsidkare som deltar i ett anbudsförfarande enligt lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (1531/2011) som anbudsgivare eller underleverantör och som får, utarbetar eller annars hanterar information som säkerhetsklassificerats för genomförande av anbudsförfarandet eller upphandlingen samt på en näringsidkare som begär en säkerhetsutredning som gäller sammanslutning och en bedömning för att kunna delta som anbudsgivare eller underleverantör i ett anbudsförfarande som ordnas av en myndighet i en annan stat eller av ett företag som har hemvist i den andra staten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 76/2011
FsUB 3/2011
RSv 106/2011
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG (32009L0081); EUT nr L 216, 20.8.2009, s. 76-136

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.