1519/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Lag om ändring av 3 och 6 § i lagen om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) 3 § 1 mom. och 6 § 1 mom., sådana de lyder, 3 § 1 mom. i lagarna 1223/1999, 1166/2004 och 451/2005 samt 6 § 1 mom. i lag 722/2004, som följer:

3 §
Skatteobjekt

Källskatt på ränteinkomst ska betalas för följande inhemska ränteinkomster:

1) ränta på depositioner på ett konto för mottagande av depositioner från allmänheten i en inhemsk depositionsbank eller i en utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland eller på ett motsvarande konto i ett andelslags sparkassa, i ett andelslag som bedriver lånerörelse enligt 21 kap. 21 § i lagen om andelslag (1488/2001) eller i ett intressekontor som har inrättats av arbetsgivaren,

2) ränta på masskuldebrevslån enligt 34 § i lagen om skuldebrev (622/1947), när lånet har bjudits ut till allmänheten för teckning och ett prospekt rörande lånet ska lämnas till Finansinspektionen eller annan behörig myndighet i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för godkännande, samt          

3) ränta på masskuldebrevslån enligt 34 § i lagen om skuldebrev, när lånet har bjudits ut till allmänheten för teckning och lånet har emitterats av finska staten, Finlands Bank, en finsk kommun eller samkommun eller för vilket finska staten, Finlands Bank, en finsk kommun eller samkommun har ställt proprieborgen.


6 §
Skattebeloppet och uträkningen av skatten

Beloppet av källskatten på ränteinkomst är 30 procent av räntan på en deposition eller ett masskuldebrevslån.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagens 6 § tillämpas på den ränta enligt denna lag som inflyter för 2012 och därefter.

RP 50/2011
RP 130/2011
FiUB 23/2011
RSv 104/2011

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.