1516/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Lag om ändring av 7 och 15 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 7 § samt 15 § 1 och 3 mom.,

sådana de lyder, 7 § i lagarna 814/2008 och 874/2009 samt 15 § 1 mom. i lag 856/2005 och 3 mom. i lag 1226/2006, som följer:

7 §

Källskatten redovisas i sin helhet till staten. Källskatten utgör

1) 35 procent på lön, personalfondsandelar och överskott samt på sådan ersättning för arbete som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd och på förtäckt dividend till fysisk person liksom även på annan betalning som enligt inkomstskattelagen beskattas som förvärvsinkomst,

2) 24,5 procent på dividend, ränta och royalty som betalas till ett begränsat skattskyldigt samfund samt på annan betalning enligt 3 § till ett sådant samfund, om inte något annat föreskrivs om en sådan betalning någon annanstans,

3) 18,38 procent på dividend, om dividendtagaren är ett sådant begränsat skattskyldigt samfund som avses i 3 § 5 mom. och

a) aktierna i det utdelande samfundet ingår i dividendtagarens investeringstillgångar och dividendtagaren inte är ett sådant bolag som avses i moder- och dotterbolagsdirektivet som direkt innehar minst tio procent av aktiekapitalet i det utdelande samfundet vid utbetalningen av dividenden, eller

b) det utdelande samfundet är ett sådant offentligt noterat bolag som avses i 33 a § 2 mom. i inkomstskattelagen och dividendtagaren är ett annat än ett offentligt noterat samfund som direkt innehar mindre än tio procent av aktiekapitalet i det utdelande samfundet vid utbetalningen av dividenden,

4) 30 procent på dividend, ränta eller royalty som betalas till någon annan än ett begränsat skattskyldigt samfund enligt 2 punkten samt på försäkringutbetalning eller annan betalning som enligt inkomstskattelagen beskattas som kapitalinkomst,

5) 15 procent på sådan ersättning som grundar sig på verksamhet av artist eller sportutövare som avses i 3 § 1 mom.,

6) 13 procent på annan än i 5 punkten avsedd ersättning för arbete som betalts till samfund, samfällda förmåner och sammanslutningar.

15 §

I inkomstskatt på kapitalinkomst betalas 30 procent. Till den del den skattskyldiges beskattningsbara kapitalinkomst överstiger 50 000 euro betalas 32 procent i skatt på kapitalinkomsten.


Ett begränsat skattskyldigt samfund ska på annan inkomst än sådan som avses i 3 § och som har förvärvats i Finland betala 24,5 procent i inkomstskatt för samfund. Om ett begränsat skattskyldigt samfund har bedrivit rörelse eller utövat yrke från ett fast driftställe i Finland, ska även på inkomst som avses i 3 § betalas 24,5 procent i inkomstskatt för samfund.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagen tillämpas på inkomst som erhålls den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

RP 50/2011
RP 130/2011
FiUB 23/2011
RSv 104/2011

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.