1510/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 36 § 2, 5 och 6 mom. samt

ändras 1 § 1 mom., 29 § 5 mom., 35 §, 36 § 1 mom., 46 och 47 § , 49 § 2 mom., 55 § 1 mom. och 60 § 1 mom.,

av dem 1 § 1 mom., 36 § 1 mom. och 55 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1405/2010 och 35 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1405/2010, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på statsandel som beviljas för driftskostnader i fråga om sådana uppgifter för kommunerna (statsandelsåliggande) om vilka det föreskrivs i

1) lagen om grundläggande utbildning (628/1998),

2) lagen om barndagvård (36/1973),

3) familjevårdarlagen (312/1992),

4) lagen om stöd för närståendevård (937/2005),

5) lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996),

6) folkhälsolagen (66/1972),

7) lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989),

8) hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010),

9) socialvårdslagen (710/1982),

10) lagen om utkomststöd (1412/1997),

11) lagen om underhållsstöd (580/2008),

12) barnskyddslagen (417/2007),

13) lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977),

14) lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987),

15) lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001),

16) mentalvårdslagen (1116/1990),

17) lagen om missbrukarvård (41/1986),

18) lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986),

19) hälsoskyddslagen (763/1994),

20) livsmedelslagen (23/2006),

21) lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986),

22) kemikalielagen (744/1989),

23) 8 kap. i läkemedelslagen (395/1987),

24) konsumentsäkerhetslagen (920/2011),

25) lagen om social kreditgivning (1133/2002),

26) lagen om nykterhetsarbete (828/1982),

27) tobakslagen (693/1976),

28) veterinärvårdslagen (765/2009),

29) bibliotekslagen (904/1998),

30) lagen om kommunernas kulturverksamhet (728/1992),

31) lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998).


29 §
Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna

Vid beräkningen av kommunens kalkylerade skatteinkomst beaktas kommunalskatten och kommunens andel av samfundsskatten (samfundsskatt) för samma skatteår så som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet.

35 §
Beaktande av ändringar av beskattningsgrunder i statsandelen

För de förlorade skatteinkomster som följer av ändringar av beskattningsgrunderna vid beskattningen för 2012 ersätts kommunerna genom att statsandelen till kommunerna höjs med 49,18 euro per invånare.

Om kommunens förlorade skatteinkomst efter den ökning av statsandelen som avses i 1 mom. är större än 49,18 euro per invånare, höjs kommunens statsandel för basservice med ett belopp som fås genom att 49,18 euro per invånare dras av från förlusten av skatteinkomster per invånare. Om kommunens förlust av skatteinkomster är mindre än 49,18 euro per invånare, dras från kommunens statsandel av ett belopp som fås genom att kommunens förlust av skatteinkomster per invånare dras av från 49,18 euro. De sammanlagda årliga ökningarna och minskningarna av statsandelen ska vara lika stora på riksnivå. När ändringen av statsandelen för kommunal basservice beräknas tillämpas beskattningsuppgifterna för 2010 samt skattesatsen och invånarantalet för 2011.

36 §
Tidsbegränsade minskningar och ökningar av statsandelen till kommunerna

Under 2012—2015 dras från statsandelen för kommunal basservice årligen av 1,69 euro per invånare för finansiering av statens och kommunernas projekt för utveckling av informationsteknik.


46 §
Samarbete med andra ministerier

Finansministeriet bereder i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet de inverkningar på statsandelsgrunderna som förändringar i de statsandelsåligganden som avses i denna lag har och beräkningen av statsandelsgrunderna med avseende på beredningen av statsbudgeten.

47 §
Förhandling om statsandel

Finansministeriet ska tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet förhandla med Finlands Kommunförbund rf om justeringar av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna så som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Som ett led i det basserviceprogramförfarande som avses i 8 a § i kommunallagen (365/1995) ska finansministeriet förhandla med social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och Finlands Kommunförbund rf om hur kostnaderna för förändringar i statsandelsåliggandena utvecklas och hur förändringar i statsandelsåliggandena inverkar på bestämningsgrunderna och kostnaderna för statsandelar och statsunderstöd samt på de statsandelar och statsunderstöd som kan beviljas.

49 §
Utbetalning av statsandelar och hemkommunsersättningar

Finansministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet ger in följande uppgifter till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning för utbetalning av de belopp som avses i 1 mom.:

1) i 48 § avsedda statsandelsbeslut och beslut om utjämning på basis av skatteinkomsterna,

2) i 7 kap. avsedda övriga uppgifter om minskningar och ökningar av statsandelarna,

3) på basis av de uppgifter som avses i 43 § uppgifter om de hemkommunsersättningar enligt 37 § och 38 § 1—5 mom. som i samband med utbetalning av statsandel till kommunerna ska dras av för respektive kommun och om de hemkommunsersättningar enligt 37 § och 38 § 1—5 mom. samt 39 och 40 § som ska betalas till kommunen och andra utbildningsanordnare,

4) i 42 § avsedda mervärdesskatteandelar till privata utbildningsanordnare,

5) i 6, 7 och 10—22 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet avsedda statsandelar och finansieringar, samt

6) i 17 § i lagen om fritt bildningsarbete avsedda statsandelsbeslut.


55 §
Statsandelsprocent och kommunens självfinansieringsandel

Kommunens kalkylerade kostnader enligt 12—23 § och de bestämningsgrunder som avses i 24 och 25 § fördelas på så sätt att kommunernas statsandel är 31,42 procent (statsandelsprocent) och kommunernas självfinansieringsandel är 68,58 procent.


60 §
Insamling av information om driftskostnader och uppgiftsunderlag

När kostnadsfördelningen justeras används som underlag för de driftskostnader som avses i 59 § 1 mom. kostnader i kommunernas och samkommunernas ekonomi- och verksamhetsstatistik som Statistikcentralen utarbetat och sådan information om kostnader för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen som undervisnings- och kulturministeriet har samlat in.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På den ersättning till kommunerna för förlust av skatteinkomster som beror på de ändringar i skattegrunden som genomförs i beskattningen för 2010 och 2011 tillämpas de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 60/2011
FvUB 7/2011
RSv 82/2011

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.