1508/2011

Given i Helsingfors den 29 december 2011

Lag om ändring av lagen om flyttning av fordon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om flyttning av fordon (828/2008) 5 § 5 mom., 6 § 2 mom., 9 § 2 mom., rubriken för 10 § och 10 § 1 mom. samt 12 och 13 §, av dem 5 § 5 mom. sådant det lyder i lag 729/2011, samt

fogas till lagen en ny 8 a § som följer:

5 §
Flyttning med stöd av parkeringsbestämmelser

Har ett fordon i strid med 11 § 2 mom. i räddningslagen (379/2011) parkerats på en räddningsväg, får polisen eller den kommunala parkeringsövervakaren utföra en närflyttning eller upplagsflyttning utan dröjsmål.

6 §
Flyttning på grund av arbete som utförs eller evenemang som ordnas inom vägområdet

Om det på förhand är känt att ett arbete eller ett evenemang ska ske inom vägområdet, ska flyttningen av fordon meddelas minst två dygn på förhand genom lämplig märkning på området eller genom ett meddelande. I exceptionella situationer eller efter myndighetens prövning kan fordon flyttas utan förhandsanmälan om att ett arbete ska utföras inom vägområdet.


8 a §
Öppnande av låsanordning

Fordonets låsanordning eller en kedja, ett lås eller något annat motsvarande redskap som använts för att låsa fast fordonet får öppnas för att fordonet ska kunna flyttas på ett lämpligt sätt, för att fordonet ska hindras från att ta skada eller för att fordonets ägare ska kunna utredas eller nås.

Nödvändiga åtgärder får vidtas i fordonets kupé och andra stängda utrymmen för att flyttningen ska kunna genomföras korrekt eller för att fordonet ska hindras från att ta skada eller för att fordonets ägare eller innehavare ska kunna utredas eller nås. Den som vidtar åtgärderna har dock inte rätt att ta sig in i sådana utrymmen i fordonet som används för permanent boende.

9 §
Meddelande om flyttning av fordon och flyttningsbeslut

Myndigheten ska meddela ett skriftligt beslut om en upplagsflyttning. Beslutet ska delges den sista ägare som antecknats i fordonstrafikregistret eller annan känd ägare och innehavare genom vanlig delgivning på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003). En kopia av beslutet eller en förteckning med de uppgifter som är av betydelse för identifieringen av flyttade fordon ska även sändas till polisen. Om fordonets ägare eller dennes adress inte är känd, sker delgivandet genom kungörelse på ifrågavarande kommuns anslagstavla under minst 30 dagar på det sätt som anges i lagen om offentliga kungörelser (34/1925). Om delgivandet skett genom kungörelse anses den berörda personen ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter kungörelsedagen. Beslutet ska meddelas utan dröjsmål efter flyttningen. Beslutet ska innehålla en uppmaning att hämta fordonet inom 30 dagar från delfåendet vid äventyr att fordonet övergår i kommunens ägo.


10 §
Ersättning för flyttningskostnaderna och ersättningsbeslut

Fordonets ägare eller innehavare är skyldig att ersätta myndigheten för de kostnader som ordnandet av fordonets flyttning, flyttningen, förvaringen och förvaltningen av fordonet samt avfallshanteringen av ett övergivet fordon eller skrotfordon medfört. Vid upplagsflyttning tas kostnaderna för fordonets förvaring ut från och med flyttningsdagen Ersättningen fastställs för kommunens del enligt en taxa som godkänts av den kommunala myndigheten och för statliga myndigheters del i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Ersättning får emellertid inte tas ut, om fordonet har flyttats utan förhandsanmälan om att arbete ska utföras inom vägområdet i en exceptionell situation enligt 6 § 2 mom. eller efter myndighetens prövning.


12 §
Överföring av ett fordon i kommunens ägo

Om ägaren eller innehavaren inte inom 30 dagar efter det att han kan anses ha fått del av flyttningsbeslutet hämtar ett annat fordon än ett skrotfordon som flyttats till ett upplag, övergår fordonet i den kommuns ägo från vars område fordonet har flyttats under förutsättning att upprepade försök har gjorts att skriftligen kontakta den sista ägare som antecknats i fordonstrafikregistret eller annan känd ägare och innehavare och om det med beaktande av alla omständigheter i övrigt är uppenbart att fordonet övergivits.

Om det finns grundad anledning att anta att fordonet ännu har ett skäligt bytesvärde med hänsyn till dess värde, skick och andra utåt iakttagbara omständigheter samt med beaktande av de flyttningskostnader som avses i 10 § 1 mom., eller om det i fall som avses i 1 mom. inte är uppenbart att fordonet har övergivits, övergår fordonet i kommunens ägo 60 dagar efter det att ägaren eller innehavaren ska anses ha fått vetskap om flyttningsbeslutet.

Fordonet övergår i kommunens ägo först då flyttningsbeslutet har vunnit laga kraft.

Ett skrotfordon övergår i kommunens ägo då den omhändertar fordonet.

13 §
Ändringssökande

Omprövning av ett sådant beslut om flyttning av fordon eller om ersättning av flyttningskostnader som avses i denna lag får begäras i enlighet med förvaltningslagen hos den myndighet som har fattat beslutet.

Ändring i ett beslut som meddelats med anledning av en omprövningsbegäran får sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets beslutet har fattats. Ändring i ett beslut enligt denna lag om en fordonsflyttning från landsväg får sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets flyttningen har utförts.

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut.

I förvaltningsprocesslagen (586/1996) föreskrivs om ändringssökande och behandling av ärenden som gäller ändringssökande.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2012.

RP 28/2011
KoUB 16/2011
RSv 97/2011

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.