1506/2011

Given i Helsingfors den 29 december 2011

Lag om ändring av 24 § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001) 24 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom., av dem 24 § 2 mom. sådant det lyder i lag 399/2003, som följer:

24 §
Krav som gäller särskilda radioanläggningar och teleterminalutrustningar

Vad som bestäms i 20—22 § gäller inte


2) radioanläggningar vars överensstämmelse med kraven för marin utrustning säkerställs enligt vad som föreskrivs i lagen om marin utrustning (1503/2011),


Kommunikationsverket kan vid behov meddela föreskrifter om egenskaperna och den tekniska konstruktionen hos radioanläggningar och teleterminalutrustning som avses i 1 mom. 1, 4 och 5 punkten samt om förfarandet för säkerställande av anläggningarnas och utrustningens överensstämmelse och om märkningarna på dem.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 83/2011
KoUB 10/2011
RSv 60/2011

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.