1505/2011

Given i Helsingfors den 29 december 2011

Lag om ändring av 4 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 4 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 910/2011, ett nytt 8 mom. som följer:

4 §
Hänvisningar till annan lagstiftning

I lagen om marin utrustning (1503/2011) finns bestämmelser om sådan marin utrustning i fråga om vilken det finns internationella överenskommelser om hur överensstämmelsen med kraven ska säkerställas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 83/2011
KoUB 10/2011
RSv 60/2011

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.