1500/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Lag om ändring av 18 och 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 18 § 1 mom. 6 punkten och 20 § 5 punkten, av dem 18 § 1 mom. 6 punkten sådan den lyder i lag 504/2008, och

fogas till 18 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1108/2006, 504/2008 och 525/2009, en ny 7 punkt och till 20 § en ny 6 punkt som följer:

18 §
Skatteförvaltningens rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretesskyldigheten på eget initiativ lämna ut beskattningsuppgifter jämte identifieringsuppgifter om den skattskyldige


6) till centralen för utredning av penningtvätt, när det i samband med skattekontrollen har upptäckts tvivelaktiga affärstransaktioner eller när det kan misstänkas att medel som ingår i en affärstransaktion används till finansiering av terrorism eller till straffbart försök till detta,

7) till Finansinspektionen, då de beskattningsuppgifter som lämnas ut om ett utländskt fondbolag och en skattskyldig hänför sig till fullgörandet av fondbolagets skyldighet att lämna uppgifter och till skyldigheten att ta ut skatt, om uppgifterna kan vara relevanta vid bedömningen av huruvida den som förvaltar placeringsfonder som ett utländskt fondbolag har inrättat i Finland på det sätt som avses i 18 j § i lagen om placeringsfonder (48/1999) väsentligen har brutit mot finsk lagstiftning som tillkommit med hänsyn till allmänt intresse.


20 §
Utlämnande av uppgifter till vissa myndigheter

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretesskyldigheten på begäran


5) för behandling av ett tillståndsärende som gäller verkställande av lotteri enligt lotterilagen (1047/2001) till en myndighet lämna ut uppgifter om lotterier och för dem betalda lotteriskatter, jämte identifieringsuppgifter om den skattskyldige,

6) till Finansinspektionen lämna ut sådana beskattningsuppgifter om ett utländskt fondbolag och en skattskyldig som hänför sig till fondbolagets skyldighet att lämna uppgifter och till skyldigheten att ta ut skatt och som behövs för en bedömning enligt 18 j § i lagen om placeringsfonder.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

RP 113/2011
EkUB 10/2011
RSv 100/2011
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (32009L0065); EGT nr L 302, 17.11.2009, s. 32
Kommissionens direktiv 2010/43/EU (32010L0043); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 42
Kommissionens direktiv 2010/44/EU (32010L0044); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 28 (rättelser EGT nr L 179, 14.7.2010, s. 16)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU (32010L0078); EGT nr L 331, 15.12.2010, s 120

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.