1498/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Lag om ändring av 16 och 17 § i lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 16 § 9 mom. och 17 § 1 mom., sådana de lyder, 16 § 9 mom. i lag 1370/2010 och 17 § 1 mom. i lag 520/2010, som följer:

16 §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna uppgifter om utgifter och avdrag

Värdepappersföretag som avses i lagen om värdepappersföretag (922/2007), filialer till och representationer för utländska värdepappersföretag som avses i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996), värdepapperscentralen och kontoförande institut och deras underinstitut som avses i lagen om värdeandelssystemet (826/1991), kreditinstitut och filialer till och representationer för utländska kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (121/2007) och fondbolag, i Finland etablerade filialer till utländska fondbolag och utländska fondbolag som förvaltar i Finland inrättade placeringsfonder som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999) ska för beskattningen till Skatteförvaltningen ge in behövliga uppgifter om avgifter som de tagit ut för förvaltning eller förvaring av egendom.


17 §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna andra uppgifter

Fondbolag, i Finland etablerade filialer till utländska fondbolag och sådana utländska fondbolag som förvaltar i Finland inrättade placeringsfonder ska för beskattningen till Skatteförvaltningen ge in behövliga uppgifter om fondandelar i placeringsfonder och andelar i fondföretag som skattskyldiga äger och om fondandelar i placeringsfonder och andelar i fondföretag som inlösts hos skattskyldiga. Dessutom ska behövliga uppgifter lämnas om anskaffningspriset och anskaffningstidpunkten i fråga om inlösta fondandelar och andelar i fondföretag samt om de kostnader som har tagits ut i samband med teckning och inlösen till den del den uppgiftsskyldige innehar dessa uppgifter.Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

RP 113/2011
EkUB 10/2011
RSv 100/2011
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (32009L0065); EGT nr L 302, 17.11.2009, s. 32
Kommissionens direktiv 2010/43/EU (32010L0043); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 42
Kommissionens direktiv 2010/44/EU (32010L0044); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 28 (rättelser EGT nr L 179, 14.7.2010, s. 16)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU (32010L0078); EGT nr L 331, 15.12.2010, s 120

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.