1494/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 1 § 1 mom. 18 punkten, 4 § 1 mom. och 6 § 1 mom., av dem 4 § 1 mom. och 6 § 1 mom. sådana de lyder i lag 903/2011, och

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 11/2010 och 903/2011, en ny 2 punkt, i stället för den 2 punkt som upphävts genom lag 903/2011, som följer:

1 §
Avgiftsskyldig

Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finansinspektionen är


2) sådana utländska EES-fondbolag som avses i 2 b kap. i lagen om placeringsfonder (48/1999), som inte har filial i Finland och som i Finland förvaltar en placeringsfond,


18) utländska kreditinstituts och utländska värdepappersföretags representationer.


4 §
Proportionell tillsynsavgift

Avgiftsgrunden för en proportionell tillsynsavgift, avgiften i procent av avgiftsgrunden och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Avgiftsgrund Avgift i % av avgiftsgrunden
inlåningsbank enligt kreditinstitutslagen (121/2007) balansomslutning 0,00284
kreditföretag enligt kreditinstitutslagen balansomslutning 0,00284
andra betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut än institut för elektroniska pengar omsättning 0,25
institut för elektroniska pengar enligt lagen om betalningsinstitut balansomslutning 0,00284
skadeförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) balansomslutning x 4 0,00284
livförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen balansomslutning 0,00284
arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) balansomslutning 0,00284
försäkringsförening enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) balansomslutning x 4 0,00284
pensionsstiftelser enligt lagen om pensionsstiftelser balansomslutning 0,00284
pensionskassa enligt lagen om försäkringskassor balansomslutning 0,00284
sjukkassa enligt lagen om försäkringskassor balansomslutning x 4 0,00284
annan försäkringskassa enligt lagen om försäkringskassor än pensionskassa eller sjukkassa balansomslutning 0,00284
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) balansomslutning 0,00284
Sjömanspensionskassan enligt lagen om sjömanspensioner (1290/2006) balansomslutning x 0,4 0,00284
arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och Utbildningsfonden balansomslutning 0,00284
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen och Miljöförsäkringscentralen samt stödkassan för arbetslöshetskassorna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) balansomslutning x 4 0,00284
statens pensionsfond enligt lagen om statens pensionsfond (1297/2006), den kommunala pensionsanstalten Kommunernas pensionsförsäkring enligt lagen om kommunala pensioner (549/2003) och pensionsfonden vid Kyrkans centralfond enligt kyrkolagen (1054/1993) balansomslutning x 0,4 0,00284
filialer till utländska kreditinstitut vars hemstat hör till EES balansomslutning 0,00095
filialer till utländska kreditinstitut vars hemstat inte hör till EES balansomslutning 0,00284
filialer till andra utländska betalningsinstitut än betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EES omsättning 0,11
filialer till utländska betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EES balansomslutning 0,00095
fondbolag enligt lagen om placeringsfonder de av fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 0,0022
tilläggsavgift för fondbolag som tillhandahåller kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning kapitalförvaltningens och investeringsrådgivningens omsättning 0,34
fondbörser och andra clearingorganisationer än värdepapperscentraler enligt värdepappersmarknadslagen samt optionsföretag enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) omsättning 1,30 %, avgiften är dock minst 50 000 euro
andra värdepappersföretag enligt lagen om värdepappersföretag (922/2007) än sådana som avses i lagens 45 § 3—5 mom. omsättning 0,34
värdepappersföretag enligt 45 § 3—5 mom. i lagen om värdepappersföretag omsättning 0,11
arbetslöshetskassor enligt lagen om arbetslöshetskassor medlemsavgiftsintäkter 0,66
filialer till utländska värdepappersföretag vars hemstat hör till EES omsättning 0,15
filialer till utländska värdepappersföretag vars hemstat inte hör till EES omsättning 0,34
filialer till utländska fondbolag vars hemstat hör till EES och som inte förvaltar placeringsfonder i Finland omsättning 0,15
filialer till utländska fondbolag vars hemstat hör till EES och som förvaltar placeringsfonder i Finland de av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 0,0018
utländska EES-fondbolag som inte har filial i Finland och som förvaltar placeringsfonder i Finland de av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 0,0018
filialer till utländska fondbolag vars hemstat inte hör till EES omsättning 0,34
filialer till utländska försäkringsbolag vars hemstat inte hör till EES premieintäkter 0,03

6 §
Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga

Beloppet av grundavgiften i euro för andra avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Grundavgift i euro
värdepapperscentralen enligt lagen om värdeandelssystemet 260 000
insättningsgarantifonden enligt kreditinstitutslagen 12 000
säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen 2 000
juridiska personer som avses i 7 och 7 a § i lagen om betalningsinstitut 1 000
fysiska personer som avses i 7 och 7 a § i lagen om betalningsinstitut 200
ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om värdepappersföretag 3 000
förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder 3 000
centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) 6 000
kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 10 000
holdingföretag som enligt 1 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen har bestämmande inflytande i en fondbörs, en värdepapperscentral, ett optionsföretag eller en clearingorganisation 10 000
värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföretag 1 000
försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsförmedling 1 000 Grundavgiften höjs med 180 euro för varje registrerad mäklare som är anställd i ett försäkringsmäklarföretag eller av en enskild näringsidkare.
kontoförande institut enligt lagen om värdeandelssystemet 6 000 Om ett kontoförande institut har ett eller flera underinstitut enligt 7 a § i lagen om värdeandelssystemet höjs det kontoförande institutets grundavgift med 3 000 euro för varje underinstitut.
utländsk clearingorganisation enligt 1 kap. 4 § 2 mom. 3 punkten i värdepappersmarknadslagen 25 000
finländska clearingmedlemmar enligt 4 a kap. 8 § 2 mom. i värdepappersmarknadslagen och utländska clearingmedlemmar som har fast verksamhetsställe i Finland 12 000
registreringsfonden enligt lagen om värdeandelssystemet och clearingfond enligt värdepappersmarknadslagen 2 000
emittenter av aktier som är föremål för offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen 15 500 Grundavgiften höjs med 16 000 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt 4 kap. 10 § i värdepappersmarknadslagen.
finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits upp till handel som motsvarar offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 12 500
emittenter av aktier som är föremål för offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen, när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 § eller när emittenten inte har hemort i Finland 10 500
emittenter av andra värdepapper som är föremål för offentlig handel än aktier 3 000
finländska bolag vars andra emitterade värdepapper än aktier på ansökan har tagits upp till handel som motsvarar offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 3 000
emittenter av aktier som på en mäklarlista är föremål för multilateral handel enligt 1 kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen 4 000
emittenter av andra värdepapper än aktier som är föremål för multilateral handel på en mäklarlista 1 000
Pensionsskyddscentralen 10 000
trafikförsäkringsnämnden och patienskadenämnden 1 000
filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) 1 000
sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor som har filial i Finland 1 000
utländska kreditinstituts och utländska värdepappersföretags representationer 1 000
sådana försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsförmedling som är registrerade i något annan EES-stat än Finland och har filial i Finland 300


Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

RP 113/2011
EkUB 10/2011
RSv 100/2011
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (32009L0065); EGT nr L 302, 17.11.2009, s. 32
Kommissionens direktiv 2010/43/EU (32010L0043); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 42
Kommissionens direktiv 2010/44/EU (32010L0044); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 28 (rättelser EGT nr L 179, 14.7.2010, s. 16)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU (32010L0078); EGT nr L 331, 15.12.2010, s 120

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.