1493/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 4 § 2 mom. 12 punkten,

ändras 4 § 2 mom. 4 punkten, 6 § 1 mom. 10 punkten, det inledande stycket i 32 a § 1 mom. och 32 a § 2 mom., det inledande stycket i 32 c § 1 mom. och 32 c § 1 mom. 1 punkten, 39 § 1 mom. 3 och 4 punkten samt 59 §,

av dem 6 § 1 mom. 10 punkten sådan den lyder i lag 1360/2010 och det inledande stycket i 32 a § 1 mom., 32 a § 2 mom., det inledande stycket i 32 c § 1 mom. och 32 c § 1 mom. 1 punkten sådana de lyder i lag 902/2011, och

fogas till 39 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1360/2010, en ny 5 punkt som följer:

4 §
Tillsynsobjekt

Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i denna lag


4) fondbolag och förvaringsinstitut samt filialer till fondbolag från tredjeland enligt lagen om placeringsfonder (48/1999),


6 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med


10) filial ett kreditinstituts, värdepappersföretags, fondbolags, betalningsinstituts eller försäkringsbolags filial samt en finländsk filial till ett utländskt kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen, en finländsk filial till ett utländskt försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag, en finländsk filial till ett utländskt värdepappersföretag enligt lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland, en finländsk filial till ett utländskt fondbolag enligt lagen om placeringsfonder och en finländsk filial till ett utländskt betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010).


32 a §
Förbud mot förvärv av ägarandel

Finansinspektionen kan, efter att ha mottagit den anmälan som avses i 42 § i kreditinstitutslagen, 41 § i lagen om värdepappersföretag, 16 § i lagen om placeringsfonder, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § i lagen om betalningsinstitut eller 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen, förbjuda förvärv av en i nämnda paragrafer avsedd ägarandel i ett kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutning, institut för elektroniska pengar eller försäkringsbolag (målföretag), om innehavet av andelen skulle äventyra målföretagets verksamhet enligt sunda och försiktiga affärsprinciper eller, om målföretaget är ett försäkringsbolag, de försäkrade förmånerna, om det finns grundad anledning att misstänka att


Finansinspektionen kan förbjuda ett förvärv enligt 1 mom. också om den inte inom den tidsfrist som anges i 32 b § har mottagit de uppgifter som avses i 2 mom. i den paragrafen eller de uppgifter som avses i 42 § 6 mom. i kreditinstitutslagen, 41 § 6 mom. i lagen om värdepappersföretag, 16 § 6 mom. i lagen om placeringsfonder, 11 § 6 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § 6 mom. i lagen om betalningsinstitut eller 4 kap. 5 § 6 mom. i försäkringsbolagslagen.


32 c §
Begränsning av de rättigheter som grundar sig på aktier och andelar

Finansinspektionen kan förbjuda en aktie- eller andelsägare att utöva rösträtt i ett kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutning, institut för elektroniska pengar eller försäkringsbolag för högst ett år i sänder, om

1) den anmälan om förvärv av aktier eller andelar som avses i 42 § i kreditinstitutslagen, 41 § i lagen om värdepappersföretag, 16 § i lagen om placeringsfonder, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § i lagen om betalningsinstitut eller 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen inte har gjorts,


39 §
Ordningsavgift

Finansinspektionen kan ålägga den att betala ordningsavgift som


3) bryter mot placeringsbegränsningarna enligt 11 kap. i lagen om placeringsfonder eller enligt en placeringsfonds stadgar,

4) försummar att offentliggöra en årlig sammanställning enligt 2 kap. 10 c § i värdepappersmarknadslagen, eller

5) försummar att utarbeta ett faktablad som avses i 93 § i lagen om placeringsfonder.


59 §
Anmälan till hemstatens tillsynsmyndighet om villkoren för utländska EES-filialers och andra utländska EES-tillsynsobjekts verksamhet

Finansinspektionen ska inom två månader efter det att den av en utländsk EES-filial eller utländsk EES-tillsynsmyndighet informerats om att filialen inlett verksamhet i Finland eller att det skett betydande förändringar i denna verksamhet informera den utländska EES-filialen eller, om det är fråga om ett utländskt EES-försäkringsbolag, den myndighet som svarar för tillsynen över det försäkringsbolaget, om de krav som gäller filialens verksamhet och tillsynskraven samt om de i allmänt intresse uppställda villkor som det utländska EES-tillsynsobjektet ska iaktta i sin verksamhet i Finland. Vad som föreskrivs i detta moment ska inte tillämpas på utländska värdepappersföretags eller utländska fondbolags filialetableringar i Finland. I lagen om utländska försäkringsbolag föreskrivs om inledande av tilläggspensionsverksamhet i Finland.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

RP 113/2011
EkUB 10/2011
RSv 100/2011
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (32009L0065); EGT nr L 302, 17.11.2009, s. 32
Kommissionens direktiv 2010/43/EU (32010L0043); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 42
Kommissionens direktiv 2010/44/EU (32010L0044); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 28 (rättelser EGT nr L 179, 14.7.2010, s. 16)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU (32010L0078); EGT nr L 331, 15.12.2010, s 120

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.