1492/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värdepappersmarknadslagen (495/1989) 1 kap. 1 § 11 mom. och 4 § 1 mom. 4 punkten, sådana de lyder i lag 1367/2010, och

fogas till 4 kap. 4 §, sådan den lyder i lag 923/2007, ett nytt 8 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Bestämmelser om tillämpning av denna lags bestämmelser om värdepappersförmedlare på utländska värdepappersföretag finns i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996), på utländska kreditinstitut i kreditinstitutslagen (121/2007) och på utländska fondbolag i lagen om placeringsfonder.

4 §

I denna lag avses med


4) värdepappersförmedlare sådana värdepappersföretag som avses i 3 § i lagen om värdepappersföretag och sådana utländska värdepappersföretag som avses i 2 § i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland, sådana kreditinstitut som avses i 8 § i kreditinstitutslagen och som enligt sin bolagsordning, sina stadgar eller sin koncession tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om värdepappersföretag samt sådana fondbolag och utländska fondbolag som avses i 2 § i lagen om placeringsfonder och som enligt sin koncession bedriver verksamhet enligt 5 § 2 mom. i den lagen,


4 kap

Värdepappershandel och tillhandahållande av investeringstjänster

4 §
Värdepappersförmedlares informationsskyldighet

En värdepappersförmedlare som säljer fondandelar i sådana placeringsfonder eller specialplaceringsfonder som avses i lagen om placeringsfonder eller ger råd om sådana investeringar ska ge kunden ett faktablad enligt 93 § i lagen om placeringsfonder.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

RP 113/2011
EkUB 10/2011
RSv 100/2011
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (32009L0065); EGT nr L 302, 17.11.2009, s. 32
Kommissionens direktiv 2010/43/EU (32010L0043); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 42
Kommissionens direktiv 2010/44/EU (32010L0044); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 28 (rättelser EGT nr L 179, 14.7.2010, s. 16)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU (32010L0078); EGT nr L 331, 15.12.2010, s 120

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.