1490/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om placeringsfonder (48/1999) 92 § 4 mom. och 95 §, av dem 92 § 4 mom. sådant det lyder i lag 224/2004,

ändras 1 §, 2 § 1, 2, 4, 6, 9—11, 14 och 15 punkten, 3 och 4 §, 5 f § 1 mom., 16 §, 23 § 1 mom., 26 § 1—3 mom., 26 b § 5 mom., 27 § 1 mom., 41 § 1 mom. 11 punkten och 2 mom. 3 punkten, 45 §, 47 § 3 mom., 48 § 2, 3 och 5 mom., 49 § 1 mom., 50 § 1 mom., i 53 § 1 mom. det inledande stycket och 3 punkten samt 2 mom., 58 § 1 mom., 66 § 1 mom., 80 §, 80 a § 2 mom., 81 § 3 mom., 89, 91, 93 och 97 §, 16 kap., 112 §, 113 § 1 mom. 2, 3 och 8 punkten samt 3 mom., 115 § 2 och 3 mom., 117 a §, rubriken för 20 kap., 126 a, 126 d, 127 och 128 §, det inledande stycket i 130 § 1 mom. och 130 § 1 mom. 1—3 punkten samt 2 och 4 mom., 131, 132 och 134—136 § samt 146 § 4 punkten,

av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 928/2007, 2 § 1 punkten, 27 § 1 mom., 49 § 1 mom., 53 § 2 mom. och 91 § sådana de lyder i lag 351/2007, 2 § 9—11, 14 och 15 punkten, 26 § 2 och 3 mom., 26 b § 5 mom., 41 § 1 mom. 11 punkten, 47 § 3 mom., rubriken för 20 kap., 48 § 3 mom., 66 § 1 mom., 80 a § 2 mom., 81 § 3 mom., 93 , 97 , 117 a, 126 a och 126 d §, det inledande stycket i 130 § 1 mom. och 130 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom. samt 132 och 134 § sådana de lyder i lag 224/2004, den finska språkdräkten i 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 889/2008, 5 f § 1 mom. och 16 § sådana de lyder i lag 928/2007, 45 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 351/2007, 80 § sådan den lyder i lagarna 224/2004 och 928/2007 samt 127 och 131 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 224/2004, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 224/2004, 351/2007 och 928/2007, nya 2 a—2 c-, 3 a-, 3 b-, 10 a—10 c- och 11 a-punkter och 16—20 punkter samt nya 2 och 3 mom., till lagen nya 2 a, 2 b och 3 a §, till 5 c §, sådan den lyder i lag 755/2004, ett nytt 2 mom., till lagen nya 8 a—8 c § och en ny 17 §, i stället för den 17 § som upphävts genom lag 224/2004, till lagen nya 2 a—2 c kap., till 31 § ett nytt 4 mom., till lagen nya 34 c och 34 d §, till 57 § ett nytt 4 mom., till 57 a §, sådan den lyder i lag 559/2010, ett nytt 2 mom., till 75 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 224/2004, ett nytt 3 mom., till lagen nya 80 b, 93 a, 98 a—98 c och 106 a § och ett nytt 17 a kap., till 117 §, sådan den lyder i lag 889/2008, ett nytt 2 mom., till 121 §, sådan den lyder i lag 224/2004, ett nytt 2 mom., till lagen en ny 123 a §, en ny mellanrubrik före 126 a §, en ny mellanrubrik före 126 d §, till lagen en ny 126 e §, en ny 126 f § och en ny mellanrubrik före den, en ny mellanrubrik före 127§, till lagen nya 127 a— 127 c § , till lagen en ny 127 d § och en ny mellanrubrik före den, en ny mellanrubrik före 128 §, till lagen nya 128 a—128 d §, en ny mellanrubrik före 130 §, till lagen ett nytt 20 a kap. samt nya 137 a och 140 a § och en ny 149 §, i stället för den 149 § som upphävts genom lag 889/2008, som följer:

1 §

Denna lag tillämpas på fondbolags och förvaringsinstituts verksamhet samt på marknadsföring till allmänheten av andelar i fondföretag och i andra fondföretag än sådana som avses i fondföretagsdirektivet.

Denna lag tillämpas inte på marknadsföring av andelar i andra fondföretag än sådana som avses i fondföretagsdirektivet, om andelarna marknadsförs endast till professionella investerare. Som professionella investerare ska betraktas de sammanslutningar som avses i 1 kap. 4 § 4 mom. 1—4 punkten i värdepappersmarknadslagen (495/1989) och de institutionella investerare som avses i 1 kap. 4 § 4 mom. 5 punkten i den lagen samt andra investerare, om de skriftligen har meddelat ett annat fondföretag än ett sådant som avses i fondföretagsdirektivet eller dess ombud att de på grundval av sin yrkesskicklighet och investeringserfarenhet är professionella investerare och om de uppfyller minst två av följande krav:

1) investeraren har på marknaden i fråga gjort i genomsnitt minst tio transaktioner av betydande storlek per kvartal under de närmast föregående fyra kvartalen,

2) värdet av investerarens placeringstillgångar överstiger 500 000 euro,

3) investeraren arbetar eller har arbetat professionellt inom finanssektorn minst ett år i uppgifter som kräver kunskap om de planerade transaktionerna.

På fondbolag tillämpas lagen om värdepappersföretag (922/2007) enligt vad som föreskrivs i denna lag.

Ett utländskt EES-fondbolag får i Finland med auktorisation som det fått i sin hemstat bedriva verksamhet som avses i 5 § enligt vad som föreskrivs i 3 § och i 2 a, 2 b och 20 a kap., med undantag för verksamhet enligt 12 kap. Ett fondföretag får marknadsföra sina andelar i Finland till allmänheten enligt vad som föreskrivs i 128, 131 och 132 §.

Ett fondbolag från tredjeland får i Finland med auktorisation som det fått i sin hemstat bedriva verksamhet som avses i 5 § 2 mom. enligt vad som föreskrivs i 2 c och 20 a kap. Ett fondbolag från tredjeland får inte inrätta placeringsfonder eller specialplaceringsfonder i Finland.

Andelar i andra fondföretag än sådana som avses i fondföretagsdirektivet får i Finland marknadsföras till allmänheten enligt vad som föreskrivs i 129—132 §.

2 §

I denna lag avses med

1) fondverksamhet anskaffning av medel från allmänheten för kollektiva investeringar och investering av medlen huvudsakligen i finansiella instrument eller i fastigheter och fastighetsvärdepapper samt förvaltning av placeringsfonder och specialplaceringsfonder och marknadsföring av fondandelar,

2) placeringsfond tillgångar som anskaffats genom fondverksamhet och investerats i enlighet med 11 kap. och med de stadgar som har fastställts i Finland samt förpliktelser som följer av dessa tillgångar,

2 a) specialplaceringsfond tillgångar som anskaffats genom fondverksamhet och investerats i enlighet med 12 kap. och med de stadgar som har fastställts i Finland samt förpliktelser som följer av dessa tillgångar,

2 b) matarfond en placeringsfond av vars tillgångar, med avvikelse från 68 §, 69 § 1 mom., 71 och 71 a §, 72 § 5 och 6 mom., 73 §, 74 § 3 mom., 75 § och 80 § 1 mom., minst 85 procent investeras i andelar i en annan placeringsfond eller ett fondföretag (mottagarfond),

2 c) mottagarfond en placeringsfond som har minst en matarfond bland sina fondandelsägare, som inte själv är en matarfond och vars tillgångar inte har investerats i andelar i en matarfond samt ett fondföretag som enligt lagstiftningen i sin hemstat uppfyller krav som motsvarar de ovannämnda,


3 a) fondbolags värdstat en EES-stat, utom Finland, som inte är fondbolagets hemstat men där fondbolaget har en filial eller tillhandahåller tjänster,

3 b) placeringsfonds EES-värdmedlemsstat en EES-stat, utom Finland, som inte är placeringsfondens hemstat men där placeringsfondens andelar marknadsförs,

4) förvaringsinstitutsverksamhet förvaring av en placeringsfonds eller specialplaceringsfonds tillgångar och övervakning av att lagen, andra bestämmelser och föreskrifter samt fondens stadgar iakttas inom verksamheten,


6) fondandel en av flera lika stora andelar eller minst en bråkdel av en andel i en placeringsfond eller specialplaceringsfond,


9) fondföretagsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag),

10) fondföretag ett företag för kollektiva investeringar som har fått auktorisation i någon annan EES-stat än Finland och som enligt lagstiftningen i sin hemstat uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet,

10 a) annat fondföretag än ett sådant som avses i fondföretagsdirektivet ett utländskt företag för kollektiva investeringar som enligt lagstiftningen i sin hemstat inte uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet,

10 b) utländskt EES-fondbolag ett bolag enligt fondföretagsdirektivet som i någon annan EES-stat än Finland har fått auktorisation som motsvarar det verksamhetstillstånd för fondbolag som avses i 5 a §,

10 c) fondbolag från tredjeland en sammanslutning som i en annan stat än en EES-stat av en behörig tillsynsmyndighet som motsvarar Finansinspektionen har beviljats auktorisation som motsvarar verksamhetstillstånd enligt 5 a § för verksamhet som motsvarar den som avses i 5 § 2 mom.,

11) utländskt EES-fondbolags hemstat den EES-stat, utom Finland, där ett fondbolag enligt stadgarna har sin hemort,

11 a) fondföretags hemstat den EES-stat, utom Finland, där ett fondföretag beviljats auktorisation som motsvarar det tillstånd som avses i 18 c § 1 mom.,


14) icke-standardiserade derivatinstrument andra derivatinstrument än standardiserade derivatinstrument som avses i 1 kap. 2 § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) eller derivatinstrument enligt 10 kap. 1 a § i värdepappersmarknadslagen som jämställs med standardiserade optioner och terminer,

15) betydande bindning bundenhet enligt 37 § 2—4 mom. i kreditinstitutslagen (121/2007),

16) gränsöverskridande fusion

a) en fusion av placeringsfonder eller fondföretag där åtminstone en fond eller ett företag har etablerats i Finland och en fond eller ett företag i en annan EES-stat än Finland, eller

b) en fusion av placeringsfonder som är etablerade i Finland med ett nygrundat fondföretag som är etablerat i en annan EES-stat än Finland eller en fusion av fondföretag som är etablerade i samma EES-stat, dock inte Finland, med en nyinrättad placeringsfond som är etablerad i Finland,

17) inhemsk fusion med internationell koppling en fusion av placeringsfonder som är etablerade i Finland, när en anmälan enligt 127 § har gjorts om marknadsföring av minst en av de deltagande placeringsfondernas fondandelar i en annan EES-stat än Finland,

18) EES-stat en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

19) filial ett driftställe som ett fondbolag har utanför Finland och ett driftställe som ett utländskt EES-fondbolag eller ett fondbolag från tredjeland har i Finland, när driftstället inte är en juridisk person men är en del av fondbolaget, det utländska EES-fondbolaget eller fondbolaget från tredjeland och tillhandahåller tjänster som fondbolaget har auktorisation att tillhandahålla,

20) behöriga myndigheter de myndigheter utsedda av någon annan EES-stat än Finland som ska se till att skyldigheterna enligt fondföretagsdirektivet fullgörs och som EES-staten i fråga har underrättat Europeiska kommissionen om.

Vid tillämpningen av 1 mom. 19 punkten ska alla driftställen som ett fondbolag har inrättat i samma EES-stat eller samma tredjeland och alla driftställen som ett utländskt EES-fondbolag eller ett fondbolag från tredjeland har inrättat i Finland betraktas som en enda filial.

Det som i denna lag föreskrivs om fondandelar i placeringsfonder tillämpas också på andelar i fondföretag.

2 a §

Med kommissionens basfaktaförordning avses i denna lag kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för investerare eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats.

Med kommissionens notifieringsförordning avses i denna lag kommissionens förordning (EU) nr 584/2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller den skriftliga anmälans och fondföretagsintygets form och innehåll, elektronisk kommunikation mellan behöriga myndigheter i samband med anmälan, förfaranden för kontroller på plats och utredningar samt informationsutbyte mellan behöriga myndigheter.

Med kommissionens riskhanteringsdirektiv avses i denna lag kommissionens direktiv 2010/43/EU om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller organisatoriska krav, intressekonflikter, uppföranderegler, riskhantering och innehållet i avtalet mellan ett förvaringsinstitut och ett förvaltningsbolag.

Med kommissionens genomförandedirektiv avses i denna lag kommissionens direktiv 2010/44/EU om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller vissa bestämmelser avseende fusioner mellan fonder, master/feederfondföretag och anmälningsförfarande.

Med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten avses i denna lag den europeiska värdepappers- och marknadsmyndighet som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG.

2 b §

Bestämmelser om fondbolag och förvaringsinstitut finns utöver i denna lag i de förordningar av kommissionen som nämns i 2 a §. Dessutom finns det föreskrifter om fondbolag och förvaringsinstitut i de tekniska standarder som avses i fondföretagsdirektivet och som antagits genom förordning eller beslut av Europeiska kommissionen.

3 §

Fondverksamhet får bedrivas endast av fondbolag och förvaringsinstitutsverksamhet får bedrivas endast av förvaringsinstitut. Dessutom ska bolagen och instituten ha verksamhetstillstånd. Bestämmelser om rätten för utländska EES-fondbolag att bedriva verksamhet i Finland finns i 1 § 4 mom. och om rätten för fondbolag från tredjeland att bedriva verksamhet i Finland i 1 § 5 mom.

3 a §

På specialplaceringsfonder tillämpas bestämmelserna om placeringsfonder i 5, 6, 19, 20, 22, 24—26, 26 b, 27—29, 29 a, 29 b, 30, 31, 33, 34, 34 d, 36, 39—43, 45—50, 53, 55, 57, 57 c, 58, 60—62 och 64—67 §, 11 kap., 89, 91—93 §, 93 a § 1, 2 och 4 mom., 94, 96—98 och 98 a §, 15 och 17 kap. och 116, 118—123, 126, 135—137, 139, 140, 145 och 146 §. På fusion av specialplaceringsfonder tillämpas 16 kap. på det sätt som i 107 § 2 mom. föreskrivs om annan fusion av placeringsfonder än gränsöverskridande fusion och inhemsk fusion med internationell koppling.

4 §

Finansinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag i enlighet med bestämmelserna i denna lag och i lagen om Finansinspektionen (878/2008) och är behörig myndighet enligt fondföretagsdirektivet.

Finansinspektionen har rätt att av fondföretag, EES-fondbolag och fondbolag från tredjeland få de upplysningar som tillsynen förutsätter och kopior av handlingar som den anser vara nödvändiga för tillsynen.

5 c §

Finansinspektionen ska för kännedom underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om verksamhetstillstånd. Bestämmelser om Finansinspektionens rätt och skyldighet att lämna ut information finns i 71 § i lagen om Finansinspektionen.

5 f §

En förutsättning för verksamhetstillstånd enligt 5 b § är att det har utretts att en sådan inrättare av fondbolaget och en sådan aktieägare som innehar minst tio procent av bolagets aktier eller en andel som medför minst tio procent av rösträtten i bolaget är tillförlitliga.


8 a §

Ett fondbolags verksamhet ska organiseras på ett tillförlitligt sätt med beaktande av arten av bolagets fondverksamhet. Fondbolaget ska ha de resurser, förvaltningsförfaranden och övervakningssystem som det behöver för att kunna bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. I 26 § föreskrivs det om fondbolags åtgärder vid eventuella intressekonflikter.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter om organiseringen av fondbolags verksamhet som behövs för genomförandet av kommissionens riskhanteringsdirektiv.

8 b §

Ett fondbolag ska vidta tillräckliga åtgärder för att försöka förhindra att en i fondbolaget relevant person genomför privata transaktioner, om de kan orsaka intressekonflikter med transaktioner eller tjänster som den relevanta personen deltar i på grund av sin ställning i bolaget eller om den relevanta personen har sådan insiderinformation som avses i värdepappersmarknadslagen eller konfidentiell information om placeringsfonder eller specialplaceringsfonder eller om transaktioner som gjorts för deras räkning. Åtgärder ska vidtas i syfte att också i övrigt säkerställa informationens konfidentialitet.

Med relevanta personer avses

1) ett fondbolags styrelsemedlemmar, verkställande direktör och andra som hör till dess högsta ledning samt anställda och andra fysiska personer som tillhandahåller tjänster under fondbolagets kontroll eller som deltar i fondbolagets fondverksamhet,

2) fysiska personer som deltar i tillhandahållandet av sådana tjänster inom fondverksamhet som fondbolaget har lagt ut på entreprenad.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter om privata transaktioner som behövs för genomförandet av kommissionens riskhanteringsdirektiv.

8 c §

Ett fondbolag ska i minst fem år bevara uppgifter om varje transaktion som en placeringsfond eller specialplaceringsfond är delaktig i. I 36 § i lagen om värdepappersföretag föreskrivs det om bevarandet av uppgifter som gäller transaktioner och tjänster som ingår i verksamhet som avses i 5 § 2 mom.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter om bevarande av uppgifter som behövs för genomförandet av kommissionens riskhanteringsdirektiv.

16 §

Den som har för avsikt att direkt eller indirekt förvärva aktier i ett fondbolag ska underrätta Finansinspektionen om detta på förhand, om

1) han på grund av förvärvet kommer att inneha minst 10 procent av fondbolagets aktiekapital,

2) hans innehav kommer att vara så stort att det motsvarar minst 10 procent av röstetalet för samtliga aktier, eller

3) hans innehav annars berättigar till att utöva inflytande som är jämförbart med innehav som avses i 2 punkten eller annars betydande inflytande i fondbolagets förvaltning.

Om avsikten är att öka ett innehav som avses i 1 mom. så att det på grund av förvärvet kommer att uppgå till minst 20, 30 eller 50 procent av fondbolagets aktiekapital, så att innehavet kommer att medföra en lika stor andel av det röstetal som samtliga aktier medför eller så att fondbolaget blir ett dotterföretag, ska också detta förvärv anmälas på förhand till Finansinspektionen.

Vid beräkning av den ägarandel och röstandel som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 1 kap. 5 § och 2 kap. 9 § 1 och 2 mom. i värdepappersmarknadslagen. Vid tillämpningen av det här momentet beaktas inte sådana aktier som den anmälningsskyldige har förvärvat för högst ett år i samband med en emission av värdepapper eller med stöd av sin verksamhet som marknadsgarant och på grundval av vilken den anmälningsskyldige inte har rätt att utöva rösträtt i en sammanslutning eller i övrigt påverka ledningens verksamhet i sammanslutningen.

En anmälan enligt 1 eller 2 mom. ska göras också när det i innehavet ingående antalet aktier sjunker under någon av de gränser för innehav som anges i de momenten eller om fondbolaget upphör att vara ett dotterföretag till den anmälningsskyldige.

Fondbolaget och dess holdingföretag ska minst en gång om året till Finansinspektionen anmäla ägarna till andelar enligt 1 och 2 mom. och innehavens storlek samt utan dröjsmål anmäla sådana förändringar i ägarandelarna som har kommit till dess kännedom.

Bestämmelser om de uppgifter som ska fogas till de anmälningar som avses i denna paragraf utfärdas genom förordning av statsrådet.

Bestämmelserna i 1—6 mom. gäller på motsvarande sätt förvärv och överlåtelse av aktier i förvaringsinstitut.

17 §

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att förbjuda ett sådant förvärv av en ägarandel som avses i 16 § finns i 32 a § i lagen om Finansininspektionen, och bestämmelser om förfarandet när ett förbudsbeslut meddelas finns i 32 b § i den lagen.

En anmälningsskyldig får inte förvärva aktier som avses i 16 § i denna lag förrän Finansinspektionen har fattat beslut enligt 1 mom. eller förrän den tidsfrist för beslutsfattande som anges i 32 b § i lagen om Finansinspektionen har löpt ut, om inte annat bestäms vid behandlingen av ärendet.

2 a kap.

Etablering av en filial till ett utländskt EES-fondbolag och tillhandahållande av tjänster i Finland

Etablering av en filial
18 a §

Ett utländskt EES-fondbolag får etablera filial i Finland efter det att den behöriga myndigheten i bolagets hemstat har anmält etableringen till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla

1) en verksamhetsplan för filialen med uppgift om vilken verksamhet fondbolaget har för avsikt att bedriva i Finland och på vilket sätt, uppgift om filialens organisationsstruktur och en beskrivning av riskkontrollmetoder och av de åtgärder, förfaranden och arrangemang som avses i 18 h §,

2) filialens adress under vilken handlingar kan beställas eller där de kan erhållas,

3) uppgifter om de personer som ansvarar för filialens verksamhet,

4) uppgifter om filialens investerarskyddssystem eller avsaknaden av ett sådant.

Om ett utländskt EES-fondbolag har för avsikt att förvalta en placeringsfond i Finland, ska den anmälan som avses i 1 mom. innehålla ett intyg över att fondbolaget har auktorisation som motsvarar ett verksamhetstillstånd enligt 5 a §, en beskrivning av omfattningen av fondbolagets auktorisation och uppgift om begränsningar i fråga om de typer av placeringsfonder som fondbolaget har auktorisation att förvalta.

På verksamheten inom ett utländskt EES-fondbolags filial tillämpas 8 a § och 26 § 1 och 2 mom.

Filialen får inleda sin verksamhet två månader efter det att Finansinspektionen har fått de uppgifter som avses i 1 mom. Finansinspektionen ska inom två månader från mottagandet av anmälan meddela vilka uppgifter som filialen ska lämna för tillsynen.

Det utländska EES-fondbolaget ska skriftligen informera Finansinspektionen om ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. 1—3 punkten senast en månad innan ändringarna träder i kraft.

Om de uppgifter som har lämnats i enlighet med 2 mom. ändras, får det utländska EES-fondbolaget bedriva verksamhet i Finland genom filialen, förutsatt att den behöriga myndigheten i EES-fondbolagets hemstat underrättar Finansinspektionen om ändringarna och lämnar uppdaterad information om det intyg som avses i 2 mom.

Tillhandahållande av tjänster utan etablering av filial
18 b §

Ett utländskt EES-fondbolag har rätt att bedriva verksamhet i Finland utan att grunda dotterföretag eller etablera filial.

Ett utländskt EES-fondbolag får inleda verksamhet i Finland när den behöriga myndigheten i bolagets hemstat har anmält saken till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla en verksamhetsplan för det utländska EES-fondbolaget med uppgift om vilken verksamhet fondbolaget har för avsikt att bedriva i Finland och på vilket sätt och en beskrivning av fondbolagets riskkontrollmetoder och av de åtgärder, förfaranden och arrangemang som avses i 18 h §. Anmälan ska dessutom innehålla uppgift om ett investerarskyddssystem eller avsaknaden av ett sådant.

Om ett utländskt EES-fondbolag har för avsikt att förvalta en placeringsfond i Finland, ska den anmälan som avses i 2 mom. innehålla ett intyg över att fondbolaget har auktorisation som motsvarar ett verksamhetstillstånd enligt 5 a §, en beskrivning av omfattningen av fondbolagets auktorisation och uppgift om begränsningar i fråga om de typer av placeringsfonder som fondbolaget har auktorisation att förvalta.

När den anmälan som avses i 2 mom. har gjorts får det utländska EES-fondbolaget börja tillhandahålla tjänster i Finland. Finansinspektionen ska inom två månader från mottagandet av anmälan meddela vilka uppgifter som bolaget ska lämna för tillsynen. Bestämmelser om inrättande av placeringsfonder i Finland finns i 2 b kap.

Det utländska EES-fondbolaget ska på förhand skriftligen informera Finansinspektionen om ändringar i de uppgifter som avses i 2 mom.

Om de uppgifter som har lämnats i enlighet med 3 mom. ändras, får det utländska EES-fondbolaget bedriva verksamhet i Finland i enlighet med 1 mom., förutsatt att den behöriga myndigheten i EES-fondbolagets hemstat underrättar Finansinspektionen om ändringarna och lämnar uppdaterad information om det intyg som avses i 3 mom.

Bestämmelser om marknadsföring i Finland av andelar i fondföretag finns i 128 och 128 a—128 d §.

2 b kap.

Inrättande i Finland av en placeringsfond som förvaltas av ett utländskt EES-fondbolag

Tillstånd att inrätta en placeringsfond
18 c §

Finansinspektionen beviljar på ansökan ett utländskt EES-fondbolag tillstånd att inrätta en placeringsfond i Finland. En förutsättning för tillståndet är att Finansinspektionen godkänner placeringsfondens stadgar och ändringar i dem på det sätt som föreskrivs i 7 kap. samt valet av förvaringsinstitut.

Tillståndsansökan ska förutom uppgifter om stadgarna och förvaringsinstitutet innehålla

1) bevis på att sökanden i sin hemstat har tillstånd att förvalta placeringsfonder och tillstånd att marknadsföra fondandelar i dem i sin hemstat,

2) ett meddelande om de ansvariga personerna enligt 9 d § i den nya placeringsfondens förvaringsinstitut,

3) det avtal mellan fondbolaget och förvaringsinstitutet som avses i 34 c § 1 mom.,

4) information om arrangemang för att lägga ut uppgifter i anslutning till förvaltning av investeringar och administration.

I den ansökan som avses i 1 mom. kan det hänvisas till uppgifter som lämnats tidigare, om det utländska EES-fondbolaget redan förvaltar placeringsfonder av samma slag i Finland. Finansinspektionen har, i syfte att säkerställa att de bestämmelser iakttas som den har tillsynsansvar för, rätt att be de behöriga myndigheterna i det utländska EES-fondbolagets hemstat om behövliga klarlägganden och uppgifter om de handlingar som avses i 2 mom. 3 och 4 punkten samt med stöd av ett intyg som avses i 18 a § 2 mom. och 18 b § 3 mom. uppgifter om huruvida en placeringsfond av det slag som tillstånd söks för omfattas av det utländska EES-fondbolagets auktorisation.

18 d §

Finansinspektionen ska avslå ett utländskt EES-fondbolags ansökan enligt 18 c § 1 mom., om

1) bolaget inte uppfyller kraven i 18 c § 1 mom. och inte följer de bestämmelser och föreskrifter som Finansinspektionen har tillsynsansvar för enligt 18 i §,

2) bolaget inte har tillstånd av de behöriga myndigheterna i sin hemstat att förvalta placeringsfonder av det slag som tillstånd söks för, eller

3) bolaget inte har gett in de handlingar som avses i 18 c § 2 mom. 3 och 4 punkten.

Innan ärendet avgörs ska Finansinspektionen höra de behöriga myndigheterna i det utländska EES-fondbolagets hemstat.

18 e §

Ett utländskt EES-fondbolags ansökan om att få inrätta en placeringsfond ska avgöras inom två månader efter det att den har mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar som behövs för avgörandet.

18 f §

Det utländska EES-fondbolaget ska underrätta Finansinspektionen om väsentliga ändringar som i efterhand görs i de handlingar som avses i 18 c § 2 mom. 3 och 4 punkten.

Det utländska EES-fondbolaget eller förvaringsinstitutet för en placeringsfond enligt 18 c § 1 mom. får inte bytas ut och placeringsfondens stadgar inte ändras utan Finansinspektionens godkännande.

18 g §

De lagar, förordningar och administrativa föreskrifter som har utfärdats för genomförandet av fondföretagsdirektivet och som gäller inrättandet av en placeringsfond och fondens verksamhet ska finnas tillgängliga på Finansinspektionens webbplats på minst ett språk som används allmänt inom den internationella finanssektorn.

18 h §

Utländska EES-fondbolag ska i enlighet med denna lag och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den vidta de åtgärder som avses i 128 a § och inrätta lämpliga förfaranden för att se till att de på ett korrekt sätt hanterar klagomål från investerare och att det inte finns några inskränkningar för investerare att utöva sina rättigheter. Dessa åtgärder ska göra det möjligt för investerare att lämna in klagomål på finska eller svenska.

Dessutom ska utländska EES-fondbolag inrätta lämpliga förfaranden och arrangemang för att tillhandahålla information på allmänhetens eller Finansinspektionens begäran.

Bestämmelser som ska tillämpas på ett utländskt EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland
18 i §

Ett utländskt EES-fondbolag ska i fråga om en placeringsfond som det förvaltar i Finland iaktta denna lag och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den när det gäller

1) fastställande av fondens stadgar,

2) emission och inlösen av andelar,

3) uträkning av den totala riskexponeringen och hävstångseffekten samt investeringsinriktning i övrigt och investeringsbegränsningar,

4) restriktioner i fråga om in- och utlåning och blankning,

5) värdering av tillgångar samt räkenskaper,

6) uträkning av emissions- eller inlösningspris samt fel i beräkningarna av tillgångarnas nettovärde och av därmed förknippade ersättningar till investerare,

7) utdelning eller återinvestering av avkastning,

8) krav på information och rapportering, såsom tillhandahållande av fondprospekt, faktablad och periodiska rapporter,

9) arrangemang för marknadsföring,

10) förhållande till andelsägarna,

11) fusioner och omstruktureringar,

l2) upplösning och likvidationsförfarande,

13) andelsägarregistrets innehåll,

14) utövande av andelsägarnas rösträtt och andra rättigheter som andelsägarna har enligt 1—13 punkten.

På tillstånds- och tillsynsavgifter för fondbolag som förvaltar placeringsfonder som avses i 1 mom. tillämpas lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008).

I lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) föreskrivs det om utländska EES-fondbolags skyldighet att lämna Skatteförvaltningen de uppgifter den behöver för att kunna fullgöra sina uppdrag.

Begränsning av och förbud mot utländska EES-fondbolags verksamhet
18 j §

Om ett utländskt EES-fondbolag som har en filial i Finland eller tillhandahåller tjänster i Finland utan att etablera filial inte iakttar denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den, kan Finansinspektionen vidta åtgärder enligt 61 § i lagen om Finansinspektionen. Om det utländska EES-fondbolaget förvaltar en placeringsfond i Finland, kan Finansinspektionen i de situationer som avses i 61 § 3 och 6 mom. i den lagen kräva att fondbolaget upphör med förvaltningen av fonden i fråga. Finansinspektionen kan efter att ha hört fondbolaget kräva att förvaltningen av en placeringsfond upphör också om bolaget i förvaltningen väsentligen har brutit mot finsk lagstiftning som tillkommit med hänsyn till allmänt intresse. Finansinspektionen ska för kännedom underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska kommissionen om dessa åtgärder.

Om Finansinspektionen anser att de åtgärder enligt 61 § 3 mom. i lagen om Finansinspektionen som den behöriga myndigheten i det utländska EES-fondbolagets hemstat har vidtagit är otillräckliga, kan den i stället för att vidta de åtgärder som avses i 1 mom. underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om detta.

Finansinspektionen får innan den vidtar de åtgärder som avses i 1 och 2 mom. förbjuda verksamhet som strider mot denna lag, om förbudet på grund av ärendets brådskande karaktär är nödvändigt för att skydda investerarnas intressen eller sådana andra personers intressen som har tillhandahållits berörda tjänster. Finansinspektionen ska snarast möjligt underrätta Europeiska kommissionen, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och den behöriga myndigheten i det utländska EES-fondbolagets hemstat om sådana åtgärder.

2 c kap.

Etablering av en filial till ett fondbolag från tredjeland och tillhandahållande av tjänster i Finland

Etablering av en filial
18 k §

Ett fondbolag från tredjeland ska hos Finansinspektionen ansöka om verksamhetstillstånd för etablering av en filial i Finland. Ett utlåtande om ansökan ska inhämtas från ersättningsfonden för investerarskydd, om syftet med filialen är att bedriva verksamhet enligt 5 § 2 mom.

Till ansökan ska följande behövliga uppgifter fogas om fondbolaget:

1) ägande,

2) ledningens yrkesskicklighet och tillförlitlighet,

3) förvaltning och intern kontroll,

4) riskhantering,

5) soliditet, likviditet, kapitalutvärdering och likviditetshantering,

6) lagstiftning och finansiell tillsyn i fondbolagets hemstat.

Till ansökan ska det dessutom fogas behövliga uppgifter om hur filialens förvaltning och verksamhet organiseras, såsom förfarandena för identifiering av kunder och förhindrande av penningtvätt och terrorism, och om filialledningens yrkesskicklighet och tillförlitlighet.

Bestämmelser om de kontaktuppgifter som ska uppges i ansökan och närmare bestämmelser om de uppgifter som ska fogas till den utfärdas genom förordning av finansministeriet.

På inledande och avslutande av marknadsföringen av fondandelar i ett fondbolag från tredjeland tillämpas dessutom 129 och 130 §.

18 l §

Finansinspektionen ska bevilja filialen till ett fondbolag från tredjeland verksamhetstillstånd, om

1) fondbolagets verksamhet inte väsentligen avviker från den verksamhet som är tillåten för finländska fondbolag,

2) internationellt godkända rekommendationer om finansiell tillsyn och förhindrande av kriminellt utnyttjande av det finansiella systemet tillämpas på fondbolaget enligt lagstiftningen i dess hemstat,

3) det inte förekommer väsentliga avvikelser från de krav som ställs i denna lag när det gäller fondbolagets soliditet, stora exponeringar, likviditet, interna kontroll och riskhanteringssystem eller ägarnas och ledningens lämplighet och tillförlitlighet,

4) fondbolaget även i övrigt står under tillräckligt effektiv tillsyn i sin hemstat,

5) filialens förvaltning har organiserats i enlighet med sunda och försiktiga affärsprinciper,

6) filialens chef uppfyller kraven enligt 5 e §.

Om syftet med filialen är att bedriva verksamhet enligt 5 § 2 mom., ska det i samband med verksamhetstillståndet bedömas om investerarskyddet i filialens hemstat motsvarar nivån på och omfattningen av det skydd som ersättningsfonden för investerarskydd ger. När Finansinspektionen beviljar verksamhetstillstånd kan den besluta om filialens medlemskap i ersättningsfonden.

På beslut om verksamhetstillstånd tillämpas 5 b § 2 mom. och 5 d §. Finansinspektionen ska inom tio arbetsdagar efter det att ansökan om verksamhetstillstånd mottagits underrätta sökanden om de tidsfrister och den möjlighet att överklaga som anges i 5 b § 2 mom.

Verksamhetstillståndet för en filial ger rätt att bedriva verksamhet vid ett eller flera driftställen.

Begränsning av verksamheten och återkallelse av verksamhetstillstånd
18 m §

Bestämmelser om återkallelse av verksamhetstillståndet för en filial till ett fondbolag från tredjeland finns i 26 § i lagen om Finansinspektionen och bestämmelser om begränsning av verksamheten i 27 § i den lagen. Finansinspektionen ska dessutom utan dröjsmål återkalla filialens verksamhetstillstånd, om den behöriga myndigheten i hemstaten för fondbolaget har återkallat bolagets auktorisation.

18 n §

Verksamheten vid en filial till ett fondbolag från tredjeland ska omedelbart avslutas, om Finansinspektionen har återkallat filialens verksamhetstillstånd. Det som föreskrivs om tillsynen över filialer någon annanstans i lag tillämpas på tillsynen över filialen från det att den avslutat sin verksamhet tills den information som avses i 2 mom. har lämnats och fondbolaget har uppfyllt sina förpliktelser mot filialens kunder.

Fondbolaget från tredjeland ska efter det att verksamheten vid dess filial har avslutats utan dröjsmål informera filialens kunder om hur filialens förpliktelser mot kunderna kommer att uppfyllas. Finansinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om det förfarande som avses i detta moment.

Det som i fråga om avslutande av verksamheten föreskrivs i 1 mom. om tillsynen över en filial och i 2 mom. om informationsskyldigheten för ett fondbolag från tredjeland och det som i 2 mom. föreskrivs om Finansinspektionens behörighet att meddela närmare föreskrifter ska också tillämpas när verksamheten vid en filial begränsas på det sätt som avses i 18 m § i denna lag eller i 27 § i lagen om Finansinspektionen.

Tillhandahållande av tjänster utan grundande av dotterföretag eller etablering av filial
18 o §

Ett fondbolag från tredjeland ska ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen, om det har för avsikt att i Finland bedriva verksamhet som avses i 5 § 2 mom. utan att etablera en filial eller grunda ett dotterföretag. En förutsättning för att tillstånd ska beviljas är att den behöriga tillsynsmyndigheten i fondbolagets hemstat och Finansinspektionen har undertecknat ett tillsynsprotokoll enligt 66 § i lagen om Finansinspektionen om tillsynen över fondbolaget från tredjeland. I övrigt tillämpas på beviljande av tillstånd det som i 18 l § 1 mom. 1—4 punkten och 2 mom. i denna lag föreskrivs om beviljande av verksamhetstillstånd.

På inledande och avslutande av marknadsföringen av fondandelar i ett fondbolag från tredjeland tillämpas dessutom 129 och 130 §.

På återkallelse av tillstånd tillämpas bestämmelserna om återkallelse av verksamhetstillstånd i 26 § i lagen om Finansinspektionen. På förbud mot och begränsning av tillståndsenlig verksamhet och marknadsföring tillämpas bestämmelserna om förbud mot och begränsning av tillståndsenlig verksamhet och marknadsföring i 27 § i den lagen.

23 §

Ett fondbolag som har verksamhetstillstånd för förvaltning av placeringsfonder får inrätta en eller flera placeringsfonder i en EES-stat och en eller flera specialplaceringsfonder i Finland. Flera fondbolag får inte grunda en gemensam placeringsfond eller specialplaceringsfond.


26 §

Ett fondbolag ska bedriva fondverksamheten omsorgsfullt, självständigt och sakkunnigt i enlighet med placeringsfondens och dess fondandelsägares intressen. Fondbolaget ska i sin verksamhet bemöta fondandelsägarna jämlikt.

Fondbolaget ska inom sin fondverksamhet och vid organiseringen av sin affärsverksamhet undvika intressekonflikter och, när sådana är oundvikliga, se till att de placeringsfonder som fondbolaget förvaltar, fondandelsägarna och fondbolagets övriga kunder får en rättvis behandling.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens riskhanteringsdirektiv i fråga om

1) hur man agerar i placeringsfondens intresse,

2) principerna för hur man säkerställer att fondbolagen på lämpligt sätt utnyttjar de resurser och förfaranden som är nödvändiga för att bedriva den egna affärsverksamheten på behörigt sätt,

3) preciseringar av strukturer och organisatoriska krav avsedda att minimera intressekonflikter,

4) åtgärder för att identifiera och förebygga intressekonflikter samt kriterier för olika typer av intressekonflikter.


26 b §

I en placeringsfonds fondprospekt ska det nämnas till vilken del fondbolaget anlitar ombud i sin verksamhet.

27 §

En placeringsfonds tillgångar (minimikapital) ska uppgå till minst två miljoner euro och fonden ska ha minst 50 andelsägare. Trots bestämmelserna i 2 § 1 mom. 1 punkten är det för en specialplaceringsfond som huvudsakligen investerar sina tillgångar i fastigheter och fastighetsvärdepapper emellertid tillräckligt att den har tio fondandelsägare, om varje fondandelsägare enligt fondens stadgar ska teckna fondandelar för minst en miljon euro. När antalet fondandelsägare räknas ska som en helhet betraktas en fondandelsägare jämte sådana i 1 kap. 5 § i bokföringslagen avsedda sammanslutningar och därmed jämförbara utländska företag som fondandelsägaren har bestämmande inflytande i. En fondandelsförvaltare som uppfyller kraven i 57 g § i denna lag ska inte betraktas som en (1) fondandelsägare. Minimikapitalet och minimiantalet fondandelsägare ska uppnås inom sex månader efter det att placeringsfonden har inlett sin verksamhet.


5 kap.

Förvaringsinstituts verksamhet och uppgifter

31 §

Bara ett förvaringsinstitut enligt 9 § eller en sammanslutning enligt 11 § som är etablerad i Finland kan vara förvaringsinstitut för en placeringsfond.

34 c §

Förvaringsinstitutet ska ingå ett avtal med det utländska EES-fondbolag som förvaltar placeringsfonden i Finland. Avtalet ska gälla det informationsutbyte som är nödvändigt för att förvaringsinstitutet ska kunna utföra sina uppgifter. Avtalet får tillämpas på flera placeringsfonder som förvaltas av det utländska EES-fondbolaget, om avtalet innehåller en förteckning över alla de placeringsfonder som avtalet omfattar.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens riskhanteringsdirektiv i fråga om innehållet i det avtal som avses i 1 mom.

34 d §

Förvaringsinstitutet ska se till att Finansinspektionen på begäran får all information som är nödvändig för tillsynen över placeringsfonden och som förvaringsinstitutet har fått när det har utfört sina uppgifter.

41 §

I en placeringsfonds stadgar skall åtminstone anges


11) när och var placeringsfondens fondprospekt, faktablad och halvårsrapport samt placeringsfondens och fondbolagets årsberättelse hålls tillgängliga för allmänheten,


Om avsikten är att i placeringsfondens verksamhet tillämpa den i lag tillåtna möjligheten, skall i fondens stadgar också anges


3) att fondandelarna, en andelsklass eller en andelsserie överförs till värdeandelssystemet,


45 §

Ett fondbolag ska på begäran emittera andelar i en placeringsfond som det förvaltar. I placeringsfondens stadgar kan det till följd av investeringsverksamhetens natur eller av andra särskilda skäl bestämmas att andelarna ska emitteras endast vid de tidpunkter som närmare anges i stadgarna.

Trots bestämmelserna i 1 mom. får fondbolaget i situationer som anges i stadgarna för en placeringsfond som det förvaltar tillfälligt avbryta en emission av andelar i fonden. Emissionen av fondandelar får avbrytas endast om detta särskilt krävs för att säkerställa fondandelsägarnas lika rätt eller tillgodose något annat tungt vägande intresse hos fondandelsägarna.

Finansinspektionen kan bestämma att en emission av fondandelar ska avbrytas, om detta är nödvändigt för att säkerställa förtroendet för värdepappersmarknaden eller fastighetsmarknaden, för att trygga fondandelsägarnas intressen eller av andra särskilt vägande skäl.

Fondbolaget får vägra att emittera fondandelar och att ta emot teckning av fondandelar om det för vägran finns ett vägande skäl som anges i placeringsfondens stadgar. Skälet för vägran ska ha samband med kunden, med kundens tidigare beteende eller med att det enligt fondbolagets uppfattning är uppenbart att det inte finns något verkligt behov av ett kundförhållande. Kunden ska underrättas om grunden för vägran.

Bestämmelserna i 4 mom. tillämpas inte om något annat följer av 144 § eller av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008).

Om fondbolaget på det sätt som avses i 2 mom. tillfälligt har avbrutit emissionen av andelar i en placeringsfond som det förvaltar ska det omedelbart underrätta Finansinspektionen om sitt beslut. Om fondbolaget på det sätt som avses i 4 mom. har vägrat att emittera fondandelar och ta emot teckningar av fondandelar ska det underrätta Finansinspektionen om sitt beslut före utgången av följande månad.

47 §

I fondbolagets stadgar kan det föreskrivas att fondandelarna kan avvika från varandra när det gäller det belopp som fondbolaget debiterar en placeringsfond som ersättning för förvaltningen av denna. I stadgarna ska det då föreskrivas under vilka förutsättningar investerare kan teckna andelar som avviker från varandra i fråga om ersättningen. I stadgarna kan det också föreskrivas att avkastnings- och tillväxtandelar kan emitteras i olika valutor eller att olika index-, inflations-, ränte- eller valutaskydd eller motsvarande skydd kan väljas för andelsserierna.


48 §

Fondandelsvärdet är placeringsfondens värde dividerat med antalet utelöpande fondandelar. Placeringsfondens värde beräknas så att de skulder som hänför sig till fonden dras av från fondens tillgångar. I syfte att främja långsiktighet i andelsägarnas investeringsverksamhet kan placeringsfonden börja tillämpa en prissättningsmetod med hjälp av vilken fonden kan få ersättning för transaktionskostnader och kursdifferenser och som främjar fondandelsägarnas lika rätt. Närmare bestämmelser om prissättningsmetoden ska då finnas i fondens stadgar. Metoden ska vara överskådlig och också i övrigt vara förenlig med andelsägarnas intresse.

Placeringsfondens tillgångar värderas enligt marknadsvärdet. Om något sådant inte finns eller om på det grund av omständigheterna inte kan fås, ska värdet av ett investeringsobjekt beräknas enligt de grunder som anges i placeringsfondens stadgar. Fondens stadgar ska även i övrigt närmare ange hur fondandelsvärdet beräknas. Om det på grund av ett exceptionellt osäkert eller oförutsägbart marknadsläge eller i övrigt på grund av exceptionella omständigheter eller av något annat vägande skäl inte går att bestämma fondandelsvärdet på ett tillförlitligt sätt, kan fondbolaget, för att säkerställa fondandelsägarnas lika rätt, tillfälligt avstå från att beräkna fondandelsvärdet. Om fondbolaget tillfälligt har avstått från att beräkna fondandelsvärdet ska det utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om sitt beslut.


Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om beräkning av fondandelsvärdet.

49 §

På yrkande av fondandelsägare ska fondbolaget på det sätt och vid de tidpunkter som närmare bestäms i placeringsfondens stadgar lösa in andelar i en placeringsfond som bolaget förvaltar. En fondandel ska lösas in omedelbart med placeringsfondens tillgångar, till det värde som den enligt 48 § beräknas ha på inlösningsdagen. Inlösen ska ske i den ordning fondandelsägarna har framställt yrkanden om saken. En förutsättning för inlösen är att andelsbeviset överlämnas till fondbolaget, om ett sådant har utfärdats. Med avvikelse från det som föreskrivs ovan ska fondbolaget på yrkande av en andelsägare i en specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper lösa in dennes fondandel enligt vad som närmare framgår av stadgarna senast inom sex månader efter yrkandet och så att inlösen och teckningar i en sådan placeringsfond får göras med sex månaders intervaller.


50 §

Ett fondbolag kan i situationer som anges i stadgarna för en placeringsfond som bolaget förvaltar tillfälligt avbryta inlösen av andelar i fonden. Inlösen av fondandelar får avbrytas endast om detta särskilt krävs för att säkerställa fondandelsägarnas lika rätt eller tillgodose något annat tungt vägande intresse hos fondandelsägarna.


53 §

Ett fondbolag ska föra ett fondandelsregister över fondandelarna. Åtminstone följande uppgifter ska ingå i registret:


3) fondandelarnas olika andelsklasser och andelsserier specificerade,


Anteckningar i fondandelsregistret får göras först när hela teckningspriset för en fondandel har betalats. Teckningspriset ska betalas i pengar eller genom att placeringsfonden ges värdepapper eller penningmarknadsinstrument som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten till ett belopp som motsvarar teckningspriset, så att fördelningen av olika slag av värdepapper eller penningmarknadsinstrument vid tidpunkten för bestämmandet av teckningspriset motsvarar fördelningen av den i placeringsfondens stadgar för varje enskilt slag av värdepapper eller penningmarknadsinstrument specificerade investeringsverksamheten och värdepapperens eller penningmarknadsinstrumentens sammanlagda marknadsvärde motsvarar värdet av den fondandel som ges mot dem. Teckningspriset för en fondandel i en specialplaceringsfond som placerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper kan också betalas med fastigheter eller fastighetsvärdepapper vilkas sammanlagda marknadsvärde motsvarar värdet av den fondandel som ges mot dem, om specialplaceringsfondens stadgar innehåller en bestämmelse om att en fondandel kan tecknas med rätt eller skyldighet att i specialplaceringsfonden mot andelen sätta in annan egendom än pengar (apportegendom). Teckningspriset för fondandelar i andra specialplaceringsfonder som avses i 12 kap. och för fondandelar som en matarfond enligt 115 a § tecknar i en mottagarfond kan betalas genom att finansiella instrument som avses i 11 kap. tillförs som apport. I fråga om andra specialplaceringsfonder som avses i 12 kap. krävs det dessutom att det i stadgarna finns en bestämmelse om att varje fondandelsägare ska teckna fondandelar till ett belopp av minst en miljon euro. Innan fondandelar tecknas ska en i lagen om fastighetsfonder avsedd opartisk och utomstående fastighetsvärderare ha värderat apportegendomen och bedömt dess konsekvenser med tanke på fondandelsägarnas lika rätt. Om apportegendomen inte omfattar fastigheter eller fastighetsvärdepapper ska ett utlåtande om apportegendomens värde och konsekvenser med tanke på fondadelsägarnas lika rätt ha inhämtats av en CGR-revisor eller CGR-sammanslutning.


57 §

Om inget andelsbevis har utfärdats över en fondandel ska det i fondandelsregistret dess-utom antecknas eventuella panträtter eller andra motsvarande rättigheter som belastar fondandelen och som anmälts till fondbolaget.

57 a §

En förutsättning för att fondandelar ska kunna registreras i enlighet med 1 mom. är att fondbolagets rätt att få uppgifter om fondandelarnas slutliga ägare har garanterats på det sätt som anges i detta kapitel.

58 §

Trots bestämmelserna i 49 § 1 mom. och 9 kap. kan det i en placeringsfonds stadgar tas in en bestämmelse om att fondandelarna, en andelsklass eller en andelsserie ska överföras till värdeandelssystemet. I fondbolagets beslut ska det bestämmas inom vilken tid överföringen av fondandelarna ska ske. Över fondandelar som hör till värdeandelssystemet utfärdas inte andelsbevis. Bestämmelser om rätten till sådana fondandelar och om fullgörandet av den prestationsskyldighet som grundar sig på andelarna finns i lagen om värdeandelskonton (827/1991).


66 §

Rätt att delta i en sådan placeringsfonds fondandelsägarstämma som har överfört sina fondandelar, en andelsklass eller en andelsserie till värdeandelssystemet har endast de fondandelsägare som tio dagar före stämman har antecknats som ägare i fondandelsägarförteckningen, om inte något annat följer av 62 § 2 mom. När en fondandelsägares röstetal räknas ut beaktas inte de fondandelar som efter ovannämnda dag har införts för ägaren i fondandelsägarförteckningen.


75 §

Finansinspektionen ska lämna Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska kommissionen en förteckning över de masskuldebrev som avses i 1 mom. och över de emittenter som har tillstånd att emittera sådana masskuldebrev som uppfyller kriterierna i 1 mom. Till förteckningen ska uppgifter fogas om vilket slags säkerheter som erbjuds för lånen.

80 §

Ett fondbolag får investera en placeringsfonds tillgångar i sådana standardiserade derivatinstrument som avses i 1 kap. 2 § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer, i de derivatinstrument enligt 10 kap. 1 a § i värdepappersmarknadslagen som är jämförbara med dem, inklusive motsvarande kontantavräknade instrument, och i icke-standardiserade derivatinstrument, förutsatt att

1) derivatinstrumentet avser finansiella instrument enligt 69, 71, 71 a eller 72 §, derivatinstrument som avser finansiella instrument eller underliggande egendom enligt denna paragraf, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller utländska valutor som motsvarar de investeringsmål som anges i placeringsfondens stadgar,

2) motparten vid affärer med icke-standardiserade derivatinstrument är en sammanslutning som omfattas av tillsyn i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning eller en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar tillsynsregler som motsvarar Europeiska unionens lagstiftning, och

3) fondbolaget från dag till dag tillförlitligt och verifierat kan värdera de icke-standardiserade derivatinstrumenten och att de vid varje tidpunkt på fondbolagets initiativ kan säljas, omvandlas i pengar eller avslutas genom en utjämnande transaktion till verkligt värde.

80 a §

Om ett värdepapper eller ett penningmarknadsinstrument innefattar ett derivatinstrument, ska detta beaktas när de krav som anges i 80 och 80 b § och i denna paragraf iakttas.

80 b §

Den totala riskexponeringen för en placeringsfonds derivatinstrument får inte överskrida det sammanlagda nettovärdet av fondens samtliga investeringar. Vid riskanalysen beaktas nuvärdet av placeringsfondens tillgångar, motpartsrisken, marknadsprognoserna och den tid som behövs för att omvandla investeringarna i pengar.

Fondbolaget ska använda sig av riskkontrollmetoder som möjliggör kontinuerlig uppföljning och mätning av vilka risker som är förknippade med enskilda investeringar och hur dessa risker påverkar den totala riskexponeringen för placeringsfondens investeringar. Bolaget ska tillämpa ett förfarande som möjliggör en exakt och oberoende värdering av icke-standardiserade derivatinstrument.

Fondbolaget ska varje år meddela Finansinspektionen vilka typer av derivatinstrument som har använts i de av fondbolaget förvaltade placeringsfondernas investeringsverksamhet, vilka risker som är förknippade med derivatinstrumenten, vilka riskanalysmetoder som har använts och vilka kvantitativa begränsningar som gäller. Även betydande förändringar i dessa uppgifter ska meddelas.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens riskhanteringsdirektiv i fråga om kriterierna för bedömning av rikshanteringsförfarandenas tillräcklighet och förfarandena för beräkning av värdet på icke-standardiserade derivatinstrument och även föreskrifter om innehållet i de uppgifter som avses i 3 mom. och förfarandet för att lämna uppgifterna.

81 §

En placeringsfond får ingå låneavtal till sammanlagt högst en fjärdedel av värdet av sina investeringar i värdepapper och penningmarknadsinstrument. Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och som avser värdepapper som på begäran kan återfås senast följande bankdag.


13 kap.

Marknadsföring av fondandelar och fondbolagets informationsskyldighet

89 §

Marknadsföringen av fondandelar i placeringsfonder ska, om Finansinspektionen så kräver, ske på finska eller svenska eller något annat språk som Finansinspektionen godkänner.

Fondandelar i placeringsfonder får inte marknadsföras med osann eller vilseledande information. Av marknadsföringen ska dess kommersiella syfte framgå. Marknadsföring där det ingår en uppmaning att köpa andelar i en placeringsfond och specifik information om fonden får inte innehålla påståenden som strider mot eller minskar betydelsen av informationen i fondprospektet och faktabladet. Av marknadsföringsmaterialet ska det framgå var och på vilket språk investerare kan erhålla eller få tillgång till fondprospektet och faktabladet.

Om nettovärdet av en placeringsfonds tillgångar tenderar att variera avsevärt på grund av placeringarnas sammansättning eller förvaltningsmetoderna, ska detta särdrag anges i fondprospektet och vid behov i marknadsföringsmaterialet.

91 §

Av det fondprospekt och allt marknadsföringsmaterial som gäller en placeringsfond som avses i 76 § 2 mom. ska det tydligt framgå att fondens tillgångar kan investeras i en sådan enskild emittents värdepapper som avses i momentet. I fondprospektet och marknadsföringsmaterialet ska dessutom de stater, lokala offentliga samfund eller offentligrättsliga samfund av internationell karaktär anges som har emitterat eller garanterat värdepapper i vilka fondbolaget ämnar investera eller har investerat mer än 35 hundradelar av placeringsfondens tillgångar.

93 §

Ett fondbolag ska för varje placeringsfond som det förvaltar upprätta en kortfattad handling med basfakta för investerare (faktablad). I faktabladet ska uttrycket "basfakta för investerare" ingå på finska eller svenska eller på något annat språk som Finansinspektionen godkänner.

I faktabladet ska det finnas följande information som ska vara begriplig för investeraren utan några andra handlingar:

1) placeringsfondens identifieringsuppgifter,

2) kort beskrivning av investeringsmål och investeringsinriktning,

3) presentation av tidigare avkastningsutveckling eller vid behov av förväntad avkastningsutveckling,

4) kostnader och produktrelaterade avgifter, och

5) investeringens risk- och avkastningsprofil samt lämpliga anvisningar och varningar när det gäller riskerna med investeringar i placeringsfonden.

Faktabladet ska offentliggöras på finska eller svenska eller något annat språk som Finansinspektionen godkänner.

Bestämmelser om de krav som gäller för faktablad finns dessutom i kommissionens basfaktaförordning.

93 a §

I faktabladet ska det anges var och hur man kan få fondprospekt, årsberättelser och halvårsrapporter och annan ytterligare information om fonden samt på vilka språk handlingarna och informationen är tillgängliga.

Faktabladet ska utformas kortfattat på allmänspråk och upprättas i ett gemensamt format som möjliggör jämförelser. Faktabladet ska vara begripligt också för andra än professionella investerare. Informationen ska vara saklig, tydlig och förenlig med motsvarande information i fondprospektet.

Faktabladet ska användas utan ändringar eller tillägg i alla EES-stater där placeringsfondens fondandelar marknadsförs med stöd av en anmälan enligt 127 §.

Bestämmelser om de krav som gäller informationen i faktabladet finns dessutom i kommissionens basfaktaförordning .

97 §

Fondbolaget ska på begäran kostnadsfritt ge en kund fondprospektet och placeringsfondens senaste årsberättelse och halvårsrapport.

Fondbolaget ska se till att placeringsfondens senaste årsberättelse och halvårsrapport finns tillgängliga för allmänheten på det sätt som anges i fondprospektet och faktabladet. En kund ska på begäran kostnadsfritt få årsberättelsen och halvårsrapporten i skriftlig form.

På begäran av en kund ska fondbolaget tillhandahålla kompletterande information om metoderna och de kvantitativa gränserna för en placeringsfonds riskkontroll och om den senaste utvecklingen på marknaden när det gäller riskerna med och avkastningen av de viktigaste instrumentkategorierna i fråga om placeringsfondens investeringsverksamhet.

Fondbolaget ska ge en kund fondprospektet genom att rikta det till kunden personligen, antingen skriftligen eller i någon annan varaktig form så att kunden kan bevara och lagra informationen och återge den i oförändrad form eller så att fondprospektet finns tillgängligt på fondbolagets webbplats under en lämplig tid. Kunden ska alltid på begäran kostnadsfritt få fondprospektet i skriftlig form.

Bestämmelser om de villkor som gäller när ett fondprospekt eller ett faktablad tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats finns i kommissionens basfaktaförordning.

98 a §

Ett fondbolag som säljer andelar i en placeringsfond direkt eller via en fysisk eller juridisk person som handlar på dess vägnar och ansvar ska ge investerarna faktabladet i god tid innan andelar tecknas i placeringsfonden.

Ett fondbolag som förvaltar en placeringsfond vars andelar säljs på något annat sätt än vad som anges i 1 mom. ska för varje placeringsfond på begäran ge faktabladet till

1) dem som använder fondandelarna som en del av sin egen finansiella produkt,

2) förmedlare som säljer andelar i placeringsfonden eller produkter som innebär riskexponering mot placeringsfonden,

3) förmedlare som ger råd om sådana investeringar eller produkter.

Investerarna ska få faktabladet kostnadsfritt.

98 b §

Fondbolaget ska ge investerarna faktabladet i en varaktig form som avses i 97 § 4 mom. eller så att det finns tillgängligt på fondbolagets webbplats under en lämplig tid. En investerare ska alltid på begäran kostnadsfritt få faktabladet i skriftlig form.

Fondbolaget ska hålla ett uppdaterat faktablad tillgängligt på sin webbplats.

98 c §

Fondbolaget ska omedelbart sända faktabladet och ändringar i det till Finansinspektionen för kännedom.

Faktabladet ska hållas uppdaterat till väsentliga delar.

15 kap.

Överlåtelse av placeringsfondsverksamhet och byte av förvaringsinstitut

106 a §

Det som i detta kapitel föreskrivs om fondbolag ska tillämpas på ett utländskt EES-fondbolag som har fått tillstånd att inrätta en placeringsfond i Finland.

16 kap.

Fusion av placeringsfonder

Godkännande av en fusion av placeringsfonder
107 §

En placeringsfond (överlåtande placeringsfond) kan fusioneras med en annan placeringsfond (övertagande placeringsfond) eller med ett fondföretag (övertagande fondföretag).

Med fusion avses ett arrangemang där

1) en överlåtande placeringsfond i samband med att den upplöses utan likvidationsförfarande överför sina tillgångar och åtaganden till en annan befintlig övertagande placeringsfond eller ett befintligt övertagande fondföretag i utbyte mot att fondandelsägarna i den överlåtande placeringsfonden får andelar i den övertagande placeringsfonden eller det övertagande fondföretaget och eventuellt en ersättning i pengar, som får vara högst tio procent av dessa andelars nettovärde, eller

2) minst två överlåtande placeringsfonder eller en överlåtande placeringsfond och ett sådant överlåtande fondföretag som avses i 107 e § i samband med att de upplöses utan likvidationsförfarande överför sina tillgångar och åtaganden till en övertagande placeringsfond eller ett övertagande fondföretag som de bildar i utbyte mot att fondandelsägarna i den överlåtande placeringsfonden får andelar i den övertagande placeringsfonden eller det övertagande fondföretaget och eventuellt en ersättning i pengar, som får vara högst tio procent av dessa andelars nettovärde.

Om fusionen inte är en gränsöverskridande fusion enligt 2 § 1 mom. 16 punkten eller en inhemsk fusion med internationell koppling enligt 17 punkten i samma moment tillämpas bestämmelserna i detta kapitel på den fusionen, med undantag för de krav som gäller för fondföretag eller som har anknytning till marknadsföring av fondandelar i någon annan EES-stat än Finland.

107 a §

Fusion av placeringsfonder förutsätter att tillstånd getts på förhand. Tillståndet beviljas av Finansinspektionen på ansökan av det fondbolag som förvaltar den överlåtande placeringsfonden.

I ansökan ska ingå

1) en fusionsplan som har godkänts av det fondbolag som förvaltar den överlåtande placeringsfonden och av det fondbolag som förvaltar den övertagande placeringsfonden eller av det övertagande fondföretaget,

2) fondprospekt och faktablad över det övertagande fondföretaget,

3) en anmälan från varje överlåtande och övertagande placeringsfonds förvaringsinstitut där det bekräftas att förvaringsinstitutet har utfört den kontroll som avses i 108 § och en anmälan från fondföretagets förvaringsinstitut som motsvarar den anmälan,

4) den information om fusionen som ska lämnas till fondandelsägarna i den överlåtande och den övertagande placeringsfonden och i det övertagande fondföretaget.

Tillstånd ska sökas inom två månader efter det att fusionsplanen enligt 2 mom. 1 punkten har godkänts, om en placeringsfond fusioneras med en annan placeringsfond.

De uppgifter som avses i 2 mom. ska lämnas på finska eller svenska och på det officiella språket eller ett av de officiella språken i fondföretagets hemstat eller på ett språk som godkänns av Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i EES-staten i fråga.

Om Finansinspektionen anser att den inte har fått alla de uppgifter enligt 2 mom. som behövs för beviljandet av tillstånd, ska den begära ytterligare upplysningar inom tio arbetsdagar efter mottagandet av uppgifterna.

107 b §

Finansinspektionen ska undersöka hur den planerade fusionen påverkar fondandelsägarna i den överlåtande och den övertagande placeringsfonden för att kunna bedöma om den information de får om fusionen är tillräcklig.

Finansinspektionen får vid behov kräva att informationen till fondandelsägarna i den överlåtande eller den övertagande placeringsfonden förtydligas.

Finansinspektionen ska omedelbart lämna de behöriga myndigheterna i det övertagande fondföretagets hemstat alla behövliga uppgifter enligt 107 a § 2 mom.

107 c §

Finansinspektionen ska bevilja tillstånd för en planerad fusion, om

1) fusionen uppfyller villkoren i denna paragraf och i 107 a, 107 b, 107 d, 108 och 108 a §,

2) anmälan har gjorts om den övertagande placeringsfondens och det övertagande fondföretagets marknadsföring av sina andelar i alla de EES-stater där den överlåtande placeringsfondens fondbolag är auktoriserat att förvalta placeringsfonder eller där anmälan i enlighet med 127 § har gjorts om marknadsföring av fondbolagets fondandelar,

3) Finansinspektionen anser att den information om fusionen som ska lämnas till andelsägarna i den överlåtande och den övertagande placeringsfonden är tillräcklig, och

4) Finansinspektionen är övertygad om att den behöriga myndigheten i det övertagande fondföretagets hemstat anser att den information som ska lämnas till andelsägarna i det övertagande fondföretaget är tillräcklig i en situation där

a) den sistnämnda myndigheten inte inom 20 arbetsdagar efter det att Finansinspektionen lämnade den alla de behövliga uppgifterna i enlighet med 107 b § 1 mom. har meddelat Finansinspektionen att den anser att den information som ska lämnas till andelsägarna i det övertagande fondföretaget är otillräcklig, eller

b) den sistnämnda behöriga myndigheten inom den tid som anges i underpunkt a först har meddelat Finansinspektionen att den anser att den information som ska lämnas till andelsägarna i det övertagande fondföretaget är otillräcklig och därefter har meddelat att den anser att den ändrade informationen är tillräcklig.

Senast 20 arbetsdagar efter det att det fondbolag som förvaltar den överlåtande placeringsfonden lämnade Finansinspektionen de uppgifter enligt 107 a § som behövs för beviljande av tillstånd ska Finansinspektionen underrätta fondbolaget om tillstånd till fusionen har beviljats eller inte. Om Finansinspektionen inte har fått ett meddelande enligt 1 mom. 4 punkten underpunkt b av den behöriga myndigheten i det övertagande fondföretagets hemstat om att den ändrade informationen är tillräcklig, ska Finansinspektionen underrätta fondbolaget om att tillstånd till fusionen inte kan beviljas förrän Finansinspektionen har fått ett meddelande från den myndigheten om att den ändrade informationen är tillräcklig.

Finansinspektionen ska underrätta de behöriga myndigheterna i det övertagande fondföretagets hemstat om sitt beslut.

Finansinspektionen får tillåta att en övertagande placeringsfond avviker från bestämmelserna i 72 § 5 och 6 mom. och 73, 73 a, 75 och 76 § i sex månader, om fonden ser till att principen om riskspridning iakttas.

107 d §

Det fondbolag som förvaltar den överlåtande placeringsfonden, det fondbolag som förvaltar den övertagande placeringsfonden och det övertagande fondföretaget ska göra upp en fusionsplan med uppgifter om

1) fusionsteknik och de placeringsfonder och fondföretag som deltar i fusionen,

2) bakgrund och skäl till fusionen,

3) de konsekvenser som fusionen bedöms få för andelsägarna i den överlåtande och den övertagande placeringsfonden och i det övertagande fondföretaget,

4) de godkända kriterier som tillämpas för att bestämma tillgångarnas värde och vid behov åtagandena, per datum för beräkningen av utbytesförhållandet,

5) metoden för beräkning av utbytesförhållandet,

6) den dag då fusionen planeras träda i kraft,

7) tillämpliga bestämmelser för överföring av tillgångar respektive utbyte av andelar,

8) stadgarna eller stiftelsehandlingarna för den övertagande placeringsfond eller det övertagande fondföretag som bildas vid en fusion som avses i 107 § 2 mom. 2 punkten.

Finansinspektionen får inte kräva att ytterligare uppgifter ska tas med i fusionsplanen.

Det fondbolag som förvaltar den överlåtande placeringsfonden, det fondbolag som förvaltar den övertagande placeringsfonden och det övertagande fondföretaget kan besluta att ta med även andra uppgifter i fusionsplanen än de som avses i 1 mom.

Fusionsvillkor när ett fondföretag fusioneras med en placeringsfond
107 e §

Ett fondföretag (överlåtande fondföretag) kan fusioneras med en placeringsfond (övertagande placeringsfond), om de behöriga myndigheterna i det överlåtande fondföretagets hemstat lämnar Finansinspektionen följande uppgifter och handlingar om den planerade fusionen:

1) en fusionsplan som har godkänts av det överlåtande fondföretaget och av det fondbolag som förvaltar den övertagande placeringsfonden,

2) fondprospekt och faktablad för den övertagande placeringsfonden,

3) en anmälan från den övertagande placeringsfondens förvaringsinstitut där det bekräftas att förvaringsinstitutet har utfört den kontroll som avses i 108 § och en anmälan från det överlåtande fondföretagets förvaringsinstitut som motsvarar den anmälan,

4) den information om fusionen som ska lämnas till fondandelsägarna i det överlåtande fondföretaget och den övertagande placeringsfonden.

Finansinspektionen måste få uppgifterna och handlingarna enligt 1 mom. på ett språk som avses i 107 a § 4 mom.

Finansinspektionen ska kontrollera hur fusionen påverkar fondandelsägarna i den övertagande placeringsfonden för att kunna bedöma om den information de får om fusionen är tillräcklig. Om Finansinspektionen anser att informationen är otillräcklig, får den inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av de utredningar som avses i 1 mom. skriftligen kräva att det fondbolag som förvaltar den övertagande placeringsfonden ändrar den information som ska lämnas till den övertagande placeringsfondens andelsägare. I detta fall ska Finansinspektionen meddela den behöriga myndigheten i det överlåtande fondföretagets hemstat att den anser att informationen till fondandelsägarna är otillräcklig. Finansinspektionen ska inom 20 arbetsdagar efter mottagandet av de utredningar som avses i 1 mom. meddela den behöriga myndigheten i det överlåtande fondföretagets hemstat om den anser att den ändrade information som ska lämnas till fondandelsägarna är tillräcklig.

Ett villkor för fusionen är att Finansinspektionen underrättas om beslutet om fusionen av den behöriga myndigheten i hemstaten för det överlåtande fondföretag som avses i 1 mom.

Tredjepartskontroll, information till fondandelsägarna och andra rättigheter för fondandelsägare
108 §

Förvaringsinstitutet för en placeringsfond som deltar i en fusion ska kontrollera att de uppgifter som avses i 107 d § 1 mom. 1, 6 och 7 punkten stämmer överens med denna lag och med placeringsfondens stadgar.

108 a §

En revisor enligt 36 § 2 mom. för det fondbolag som förvaltar den överlåtande eller den övertagande placeringsfonden, eller en annan revisor som uppfyller motsvarande villkor, ska lämna ett uttalande med fastställande av

1) de godkända kriterier som tillämpas för att bestämma tillgångarnas värde och vid behov åtagandena, per datum för beräkningen av utbytesförhållandet,

2) ersättningen i pengar per andel vid behov,

3) metoden för beräkning av utbytesförhållandet samt det faktiska utbytesförhållandet som beräknats vid den tidpunkt för beräkningen av förhållandet som avses i 110 § 1 mom.

Det uttalande som avses i 1 mom. får inte vara ett uttalande utan reservation enligt 15 § 3 mom. i revisionslagen.

Andelsägarna i den överlåtande och den övertagande placeringsfonden och i det övertagande fondföretaget samt Finansinspektionen och de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemstat ska på begäran få tillgång till en kopia av revisorns uttalande. Det fondbolag som förvaltar den överlåtande placeringsfonden ska se till att kopian finns tillgänglig.

108 b §

Fondandelsägarna i varje överlåtande och övertagande placeringsfond ska ges ändamålsenlig och exakt information om den planerade fusionen, utifrån vilken de kan göra väl underbyggda bedömningar av fusionens effekter på sina investeringar.

Den information som avses i 1 mom. ska lämnas till fondandelsägarna i skriftlig form och publiceras i minst en rikstidning efter det att Finansinspektionen har gett tillstånd till fusionen. Vid en gränsöverskridande fusion där ett överlåtande fondföretag fusioneras med en övertagande placeringsfond ska andelsägarna i den övertagande placeringsfonden lämnas den information som avses i 1 mom. efter det att den behöriga myndigheten i det överlåtande fondföretagets hemstat har gett tillstånd till fusionen och underrättat Finansinspektionen om detta. Informationen ska lämnas senast 30 dagar före den sista dagen för begäran om återköp, inlösen eller utbyte av andelar utan ytterligare kostnad i enlighet med 108 d §.

108 c §

Den information som ska lämnas till fondandelsägarna ska vara sådan att andelsägarna utifrån den kan fatta väl underbyggda beslut om fusionens eventuella följder för deras investeringar och fatta beslut om att utöva sina rättigheter enligt 108 d §.

Fondandelsägarna ska ges följande uppgifter och handlingar:

1) bakgrund och skäl till fusionen,

2) de följder som fusionen kan få för fondandelsägarna, bland annat i fråga om väsentliga skillnader i investeringsinriktning och investeringsstrategi, kostnader, förväntad avkastningsutveckling, periodiska rapporter, möjliga utspädningseffekter på resultaten och vid behov en varning om att den skattemässiga behandlingen av andelsägarna kan förändras till följd av fusionen,

3) alla särskilda rättigheter som fondandelsägarna förvärvar genom fusionen, bland annat i fråga om rätt att få kompletterande information, att på begäran få en kopia av revisorns uttalande enligt 108 a § och att i enlighet med 108 d § begära att deras andelar kostnadsfritt ska lösas in eller bytas ut samt den sista dag då denna rättighet kan utövas,

4) uppgifter om förfarandet och den dag då fusionen planeras träda i kraft,

5) faktablad för den övertagande placeringsfonden eller det övertagande fondföretaget.

Om en anmälan om marknadsföring av andelar i den överlåtande eller den övertagande placeringsfonden har gjorts i enlighet med 127 §, ska den information som avses i 2 mom. lämnas på det officiella språket eller ett av de officiella språken i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat eller på ett språk som godkänns av de behöriga myndigheterna i den staten. Det fondbolag som förvaltar placeringsfonden i fråga ska svara för översättningen.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om lämnande av information som avses i 108 b § 1 mom. och i 1 och 2 mom. i denna paragraf.

108 d §

Fondbolaget är skyldigt att på begäran av fondandelsägarna i varje överlåtande och övertagande placeringsfond lösa in deras andelar. Alternativt är fondbolaget skyldigt att, i den utsträckning det är möjligt, byta ut andelar mot andelar i någon annan placeringsfond som

1) har liknande investeringsinriktning, och

2) förvaltas av fondbolaget eller av ett annat bolag som fondbolaget är kopplat till via gemensam företagsledning eller ägarkontroll eller genom en betydande direkt eller indirekt ägarandel.

Skyldigheten enligt 1 mom. träder i kraft samma dag som fondandelsägarna i den överlåtande placeringsfonden och i den övertagande placeringsfonden underrättas om den planerade fusionen i enlighet med 108 b och 108 c §, och den upphör att gälla fem arbetsdagar före den dag då beräkningen av utbytesförhållandet genomförs. Fondbolaget har rätt att för inlösningen eller utbytet ta ut endast de direkta kostnaderna för upplösningen av placeringsfonden .

Kostnader och ikraftträdande
109 §

Inga rättsliga eller administrativa kostnader eller konsultarvoden för förberedelse och genomförande av en fusion av placeringsfonder får tas ut av den överlåtande eller den övertagande placeringsfonden, av det övertagande fondföretaget eller av deras fondandelsägare.

110 §

De fondbolag som förvaltar de placeringsfonder som deltar i en annan fusion enligt 107 § 2 mom. än en gränsöverskridande fusion ska inom två månader efter det att tillstånd för verkställighet av fusionen beviljades meddela Finansinspektionen att fusionen har verkställts, annars förfaller fusionen. Fusionen förfaller emellertid inte om den slutförs senast den dag då fusionen planeras träda i kraft enligt 107 d § 1 mom. 6 punkten. Utbytesförhållandet ska beräknas den dag då fusionen träder i kraft.

Den överlåtande placeringsfondens tillgångar och åtaganden övergår i enlighet med fusionsplanen till den övertagande placeringsfonden när Finansinspektionen har underrättats om att fusionen är verkställd. Samtidigt upplöses den överlåtande placeringsfonden.

Den överlåtande placeringsfondens fondandelsägare får räknat från meddelandet om att fusionen är verkställd rätt till ersättning och blir i enlighet med fusionsplanen fondandelsägare i den övertagande placeringsfonden.

Bestämmelserna i 1—3 mom. tillämpas också på gränsöverskridande fusioner enligt 107 e § där en placeringsfond är övertagande placeringsfond.

Det fondbolag som förvaltar den övertagande placeringsfonden ska underrätta de behöriga myndigheterna i det överlåtande fondföretagets hemstat om fusionens ikraftträdande.

En fusion som har trätt i kraft enligt 1 mom. får inte förklaras ogiltig.

Det fondbolag som förvaltar den övertagande placeringsfonden ska underrätta den övertagande placeringsfondens förvaringsinstitut om att den överlåtande placeringsfondens eller det överlåtande fondföretagets tillgångar och, vid behov, åtaganden har överförts.

111 §

På förvaringsinstitut ska i sådana fall som avses i 118 § 5 mom. tillämpas vad som ovan i detta kapitel bestäms om fondbolag.

112 §

En placeringsfond (primärfond) kan delas så att dess tillgångar och åtaganden helt eller delvis, utan något likvidationsförfarande, övergår till minst en placeringsfond (övertagande placeringsfond) som inrättats av det fondbolag som förvaltar primärfonden. Andelsägarna i primärfonden får som ersättning andelar i den övertagande placeringsfonden.

113 §

Ett fondbolags styrelse skall upprätta och godkänna en delningsplan. Av den daterade och undertecknade delningsplanen skall åtminstone framgå


2) namnet på minst en övertagande placeringsfond,

3) förslag till stadgar för minst en övertagande placeringsfond,


8) förslag till hur de tillgångar och åtaganden som överförs vid delningen ska fördelas mellan de övertagande placeringsfonderna,


Till delningsplanen ska dessutom fogas ett uttalande av minst en revisor eller revisionssammanslutning, som är oberoende sakkunnig, om huruvida delningsplanen innehåller korrekt och tillräcklig information om faktorer som kan inverka väsentligt på bedömningen av orsakerna till delningen, av värdet av de tillgångar och åtaganden som övergår till den övertagande placeringsfonden och av värdet och utdelningen av ersättningen.


115 §

Primärfondens tillgångar och åtaganden övergår i enlighet med delningsplanen till den övertagande placeringsfonden, när Finansinspektionen har underrättats om att delningen är verkställd.

Primärfondens andelsägare får på grundval av meddelandet om att delningen är verkställd rätt till ersättning och blir i enlighet med delningsplanen andelsägare i den övertagande placeringsfonden.

17 a kap.

Matarfonder och mottagarfonder

Godkännande av matarfonder
115 a §

Av en matarfonds tillgångar får högst 15 procent vara

1) kontanta medel som behövs för verksamheten, eller

2) investerade enligt 80, 80 a och 80 b § i derivatinstrument som bara får användas för att säkra tillgångar.

En matarfonds totala riskexponering enligt 80 b § 1 mom. ska beräknas genom att den direkta exponering som orsakas av placeringar enligt 1 mom. 2 punkten läggs samman med

1) mottagarfondens faktiska exponering mot i 80 § 1 mom. avsedda derivatinstrument i proportion till matarfondens placeringar i mottagarfonden, eller

2) det maximala beloppet av mottagarfondens potentiella riskexponering mot i 80 § 1 mom. avsedda derivatinstrument, vilket ska anges i mottagarfondens stadgar, i proportion till matarfondens placeringar i mottagarfonden.

115 b §

Om en mottagarfond har minst två matarfonder som fondandelsägare, får det fondbolag som förvaltar mottagarfonden trots bestämmelserna i 1 § och 2 § 1 mom. 1 punkten bestämma om det söker kapital från andra investerare.

Lagens 127 § tillämpas inte på en mottagarfond som har endast matarfonder som är etablerade i någon annan EES-stat än Finland som andelsägare och vars fondandelar inte marknadsförs till allmänheten i någon annan EES-stat än Finland.

Lagens 128 § tillämpas inte på ett fondföretag som är mottagarfond, som har i Finland etablerade matarfonder som andelsägare och vars fondandelar inte marknadsförs till allmänheten i Finland.

115 c §

En matarfonds tillgångar får inte utan tillstånd av Finansinspektionen placeras i en mottagarfond till ett större belopp än det som anges i 72 § 5 mom. Finansinspektionen ska bevilja tillstånd om matarfonden, dess förvaringsinstitut och revisor samt mottagarfonden uppfyller de krav som ställs i detta kapitel.

För erhållande av det tillstånd som avses i 1 mom. ska följande handlingar lämnas till Finansinspektionen:

1) matarfondens och mottagarfondens stadgar eller stiftelsehandlingar,

2) matarfondens och mottagarfondens fondprospekt och faktablad,

3) det avtal mellan det fondbolag som förvaltar matarfonden och mottagarfonden som avses i 115 d § 1 mom. eller de interna uppförandereglerna,

4) den information som avses i 115 k § 1 mom. och som ska ges till andelsägarna,

5) det avtal mellan matarfondens och mottagarfondens förvaringsinstitut som avses i 115 h § 1 mom.,

6) det avtal mellan matarfondens och mottagarfondens revisorer som avses i 115 i § 1 mom.

Om den mottagarfond som avses i 1 mom. är ett fondföretag, ska till Finansinspektionen dessutom lämnas ett intyg från de behöriga myndigheterna i mottagarfondens hemstat om att fonden enligt hemstatens lagstiftning uppfyller kraven i artikel 58.3 b och c i fondföretagsdirektivet.

Det intyg som avses i 3 mom. ska vara avfattat på finska eller svenska eller något annat språk som Finansinspektionen godkänner.

Finansinspektionen ska underrätta det fondbolag som förvaltar matarfonden om tillståndsbeslutet senast 15 arbetsdagar efter det att den fått de handlingar som behövs för beviljandet av tillstånd.

Gemensamma bestämmelser för matar- och mottagarfonder
115 d §

Det fondbolag som förvaltar mottagarfonden ska förse det fondbolag som förvaltar matarfonden med de handlingar och den information som detta bolag behöver för att uppfylla kraven i denna lag. Om mottagarfonden är ett fondföretag, ska det fondbolag som förvaltar matarfonden se till att det av det fondföretag som är mottagarfond får de handlingar och den information som behövs för att uppfylla kraven i denna lag. Det fondbolag som förvaltar matarfonden ska med det fondbolag som förvaltar mottagarfonden eller det fondföretag som är mottagarfond ingå ett avtal om tillhandahållandet av behövlig information. Avtalet ska på begäran finnas tillgängligt för andelsägarna kostnadsfritt.

Matarfondens tillgångar får placeras i fondandelar i mottagarfonden till ett större belopp än det som anges i 72 § 5 mom. först när det avtal som avses i 1 mom. i denna paragraf har trätt i kraft. Om samma fondbolag förvaltar både matarfonden och mottagarfonden, får avtalet ersättas med interna uppföranderegler.

Det fondbolag som förvaltar matarfonden och det fondbolag som förvaltar mottagarfonden eller det fondföretag som är mottagarfond ska vidta behövliga åtgärder för att samordna tidpunkten för beräkningen och offentliggörandet av nettovärdet av fondens tillgångar i syfte att förhindra möjligheter till spekulation.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om innehållet i det avtal som avses i 1 mom. och i de interna uppföranderegler som avses i 2 mom.

115 e §

Om inlösen eller emission av fondandelar i en mottagarfond tillfälligt avbryts på initiativ av det fondbolag som förvaltar mottagarfonden eller det fondföretag som är mottagarfond eller på begäran av Finansinspektionen eller den behöriga myndigheten i hemstaten för det fondföretag som är mottagarfond, kan det fondbolag som förvaltar mottagarfondens matarfond, trots villkoren i 45 § och 50 § 1 mom., för motsvarande tid avbryta inlösen eller emission av fondandelar i den matarfond som det förvaltar.

115 f §

Om en mottagarfond upplöses, ska även den matarfond som är andelsägare i mottagarfonden upplösas. En matarfond behöver inte upplösas om Finansinspektionen godkänner att

1) minst 85 procent av matarfondens tillgångar placeras i andelar i en annan mottagarfond, eller

2) matarfondens stadgar ändras så att den inte längre är en matarfond.

En mottagarfond kan upplösas tidigast tre månader efter det att det fondbolag som förvaltar fonden har underrättat mottagarfondens fondandelsägare, Finansinspektionen och de behöriga myndigheterna i hemstaten för det fondföretag som är matarfond till mottagarfonden om sitt bindande upplösningsbeslut.

Det fondbolag som förvaltar matarfonden ska till Finansinspektionen lämna den utredning som behövs för godkännandet enligt 1 mom. senast två månader efter den dag då det fondbolag som förvaltar mottagarfonden eller det fondföretag som är mottagarfond har underrättat matarfondens fondbolag om upplösningen av mottagarfonden.

Om det fondbolag som förvaltar mottagarfonden eller det fondföretag som är mottagarfond har underrättat det fondbolag som förvaltar matarfonden om sitt bindande beslut att upplösa mottagarfonden tidigare än fem månader före den dag då upplösningen kommer att inledas, ska det fondbolag som förvaltar matarfonden, med avvikelse från 3 mom., till Finansinspektionen lämna den utredning som behövs för godkännandet enligt 1 mom. senast tre månader före den sistnämnda dagen.

Finansinspektionen ska underrätta det fondbolag som förvaltar matarfonden om sitt beslut om godkännande inom 15 arbetsdagar efter det att den mottagit de handlingar som behövs för att avgöra ärendet.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om det förfarande för godkännande som avses i 1 mom. och de handlingar som ska lämnas för godkännandet.

115 g §

En matarfond ska upplösas om dess mottagarfond fusioneras med en annan placeringsfond eller ett fondföretag eller delas upp i två eller flera placeringsfonder. En matarfond behöver inte upplösas om Finansinspektionen godkänner att

1) matarfonden fortsätter att vara matarfond till mottagarfonden eller någon annan placeringsfond efter mottagarfondens fusion eller delning,

2) minst 85 procent av matarfondens tillgångar placeras i andelar i en mottagarfond som inte bildats som ett resultat av fusionen eller delningen,

3) matarfondens stadgar ändras så att den inte längre är en matarfond.

En fusion eller delning av en mottagarfond träder i kraft om det fondbolag som förvaltar mottagarfonden förser mottagarfondens fondandelsägare, Finansinspektionen och de behöriga myndigheterna i hemstaten för det fondföretag som är matarfond till mottagarfonden med den information som avses i 108 b och 108 c § senast 60 dagar före den dag då fusionen eller delningen planeras träda i kraft. För att en fusion eller delning av ett fondföretag som är mottagarfond till matarfonden ska träda i kraft förutsätts det att fondföretaget i fråga ger det fondbolag som förvaltar matarfonden och Finansinspektionen information som motsvarar informationen enligt 108 b och 108 c § senast 60 dagar före den dag då fusionen eller delningen planeras träda i kraft.

Om Finansinspektionen inte har meddelat det godkännande som avses i 1 mom. 1 punkten, ska det vara möjligt att lösa in matarfondens fondandelar i mottagarfonden innan mottagarfondens fusion eller delning träder i kraft.

Det fondbolag som förvaltar matarfonden ska till Finansinspektionen lämna den utredning som behövs för godkännandet enligt 1 mom. senast en månad efter den dag då fondbolaget i enlighet med 2 mom. underrättades om den planerade fusionen eller delningen av mottagarfonden.

Om det fondbolag som förvaltar mottagarfonden har gett in den information som avses i 108 b och 108 c § eller om det fondföretag som är mottagarfond har gett in motsvarande i 2 mom. i denna paragraf avsedd information till det fondbolag som förvaltar matarfonden tidigare än fyra månader före den dag då fusionen eller delningen planeras träda i kraft, ska det fondbolag som förvaltar matarfonden, med avvikelse från 4 mom., till Finansinspektionen lämna den utredning som behövs för godkännandet enligt 1 mom. senast tre månader före den dag då fusionen eller delningen av mottagarfonden planeras träda i kraft.

Finansinspektionen ska underrätta det fondbolag som förvaltar matarfonden om sitt beslut om godkännande inom 15 arbetsdagar efter det att den mottagit de handlingar som behövs för att avgöra ärendet.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om förfarande för godkännande som avses i 1 mom. och de handlingar som ska lämnas för godkännandet.

Förvaringsinstitut och revisorer
115 h §

Matarfondens och mottagarfondens förvaringsinstitut ska ingå ett avtal om informationsutbyte för att säkerställa att båda förvaringsinstituten fullgör sina skyldigheter.

Matarfondens tillgångar får placeras i andelar i mottagarfonden först när det avtal som avses i 1 mom. har trätt i kraft.

Matarfondens och mottagarfondens förvaringsinstitut har trots sekretessbestämmelserna i denna lag rätt att använda informationen, om detta är nödvändigt för att förvaringsinstituten ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta kapitel och instituten iakttar kraven i detta kapitel.

Fondbolaget ska till förvaringsinstitutet för den matarfond som bolaget förvaltar ge all den information om mottagarfonden som krävs för att matarfondens förvaringsinstitut ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

Mottagarfondens förvaringsinstitut ska omedelbart underrätta Finansinspektionen, det fondbolag som förvaltar matarfonden och matarfondens förvaringsinstitut samt det fondföretag som är matarfond och dess förvaringsinstitut om sådan verksamhet i mottagarfonden som det konstaterat och som strider mot bestämmelserna och som bedöms få negativa konsekvenser för matarfonden.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om innehållet i det avtal som avses i 1 mom. och de omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av den verksamhet enligt 5 mom. som strider mot bestämmelserna.

115 i §

Matarfondens och mottagarfondens revisorer ska ingå ett avtal om informationsutbyte för att säkerställa att båda revisorerna fullgör sina skyldigheter, inklusive skyldigheterna enligt 3 och 4 mom.

Matarfondens tillgångar får placeras i andelar i mottagarfonden först när det avtal som avses i 1 mom. har trätt i kraft.

Matarfondens revisor ska i sin revisionsberättelse beakta revisionsberättelsen för mottagarfonden. Om matarfonden och mottagarfonden har olika räkenskapsperioder, ska mottagarfondens revisor upprätta en särskild rapport daterad samma dag som matarfondens bokslut. Matarfondens revisor ska i sin revisionsberättelse rapportera alla oegentligheter som påpekats i revisionsberättelsen för mottagarfonden och deras konsekvenser för matarfonden.

Trots sekretessbestämmelserna i denna lag har matarfondens och mottagarfondens revisorer rätt att använda informationen, om detta är nödvändigt för att revisorerna ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta kapitel och de iakttar kraven i detta kapitel.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om innehållet i det avtal som avses i 1 mom.

Matarfonders informationsskyldighet och marknadsföring
115 j §

Genom förordning av finansministeriet utfärdas de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av fondföretagsdirektivet i fråga om den information som utöver den information som avses i 92 § 2 mom. ska uppges i matarfondens fondprospekt och den information som utöver de uppgifter som avses i 96 § ska uppges i matarfondens årsberättelse. I matarfondens årsberättelse och halvårsrapport ska det anges var mottagarfondens årsberättelse och halvårsrapport hålls tillgängliga.

Bestämmelser om hur matarfondens fondprospekt och faktablad ska sändas till Finansinspektionen finns i 92 § 5 mom. och 98 c § 1 mom. Det fondbolag som förvaltar matarfonden ska dessutom omedelbart sända mottagarfondens årsberättelse och halvårsrapport till Finansinspektionen för kännedom.

Vid marknadsföringen av en matarfond ska det uppges att minst 85 procent av matarfondens tillgångar stadigvarande placeras i andelar i en mottagarfond.

Ett fondbolag som förvaltar en matarfond ska på begäran av investerare till dem kostnadsfritt översända mottagarfondens fondprospekt, årsberättelse och halvårsrapport i skriftlig form.

Omvandling av placeringsfond till matarfond och byte av mottagarfond
115 k §

Följande information ska ges till en matarfonds fondandelsägare:

1) en förklaring om att Finansinspektionen har godkänt att matarfondens tillgångar placeras i andelar i mottagarfonden,

2) matarfondens och mottagarfondens faktablad,

3) den dag då placeringen av matarfondens tillgångar i mottagarfonden påbörjas eller den dag då de tillgångar som placeras i mottagarfonden överskrider det belopp som avses i 72 § 5 mom.,

4) en förklaring om att fondandelsägarna inom 30 dagar efter det att den information som avses i detta moment har tillhandahållits har rätt att begära att deras andelar ska lösas in utan några andra kostnader än de som fondbolaget tar ut för att täcka de omedelbara kostnaderna för upplösningen av placeringsfonden.

Den information som avses i 1 mom. ska ges minst 30 dagar före den dag som avses i 1 mom. 3 punkten.

Om matarfondens fondandelar marknadsförs på grundval av en anmälan enligt 127 § i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat, ska den information som avses i 1 mom. ges på det officiella språket eller något av de officiella språken i EES-värdmedlemsstaten eller på ett språk som godkänns av de behöriga myndigheterna i denna EES-stat. Det fondbolag som förvaltar matarfonden ska svara för översättningen.

Matarfondens tillgångar får inte placeras i andelar i mottagarfonden utöver det som anges i 72 § 5 mom. innan den tidsfrist på 30 dagar som avses i 2 mom. i denna paragraf har löpt ut.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om lämnande av information som avses i 1 mom.

Skyldigheter och behöriga myndigheter
115 l §

Ett fondbolag ska övervaka verksamheten i mottagarfonden till den matarfond som fondbolaget förvaltar.

Om matarfonden, det fondbolag som förvaltar den eller någon som handlar på uppdrag av dem tar emot en distributionsavgift, provision eller annan ekonomisk ersättning i samband med en placering i andelar i en mottagarfond, ska denna avgift, provision eller ersättning räknas in i matarfondens tillgångar.

115 m §

Ett fondbolag ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om varje matarfond och fondföretag som är matarfond vars tillgångar placeras i fondandelar i en mottagarfond som fondbolaget förvaltar. Om ett fondföretag som är matarfond gör en placering ska Finansinspektionen omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemstat om placeringen.

Fondbolaget får inte ta ut några avgifter för teckning eller inlösen i anslutning till placeringar som en matarfond eller ett fondföretag som är matarfond gör i andelar i den mottagarfond som fondbolaget förvaltar eller i anslutning till inlösen av andelarna.

Det fondbolag som förvaltar mottagarfonden ska se till att den information som krävs enligt denna lag och mottagarfondens stadgar i tid finns tillgänglig för det fondbolag som förvaltar den matarfond som placerar i mottagarfonden, matarfondens förvaringsinstitut och revisorer, det fondföretag som är matarfond, dess förvaringsinstitut och revisorer samt Finansinspektionen och de behöriga myndigheterna i hemstaten för det fondföretag som är matarfond.

115 n §

Finansinspektionen ska omedelbart underrätta det fondbolag som förvaltar matarfonden om varje beslut, åtgärd, underlåtelse att iaktta de krav som anges i detta kapitel eller varje annat förhållande som rapporterats enligt 31 § i lagen om Finansinspektionen, om de gäller mottagarfonden, det fondbolag som förvaltar den eller mottagarfondens förvaringsinstitut eller revisor. Om matarfonden till mottagarfonden är ett fondföretag, ska underrättelsen ges till de behöriga myndigheterna i hemstaten för det fondföretag som är matarfond.

18 kap.

Återkallande av fondbolags verksamhetstillstånd, begränsning av verksamheten samt upplösning av fondbolag och placeringsfonder

117 §

När ett fondbolag förvaltar en placeringsfond i någon annan EES-stat än Finland, ska Finansinspektionen höra de behöriga myndigheterna i placeringsfondens hemstat innan fondbolagets verksamhetstillstånd återkallas.

117 a §

Finansinspektionen ska för registrering och för kännedom underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om att ett fondbolags verksamhetstillstånd har återkallats. Om fondbolaget har beviljats tillstånd för verksamhet som avses i 5 § 2 mom., ska Finansinspektionen för kännedom underrätta också ersättningsfonden för investerarskydd om att verksamhetstillståndet återkallats.

Samtidigt som Finansinspektionen beslutar återkalla verksamhetstillståndet för ett fondbolag som har beviljats tillstånd för verksamhet som avses i 5 § 2 mom., kan den bestämma att investerarnas fordringar i enlighet med 6 kap. i lagen om värdepappersföretag ska betalas ur ersättningsfonden för investerarskydd.

121 §

Det som föreskrivs i 1 mom. iakttas på motsvarande sätt när Finansinspektionen med stöd av 18 j § har krävt att förvaltningen av placeringsfonden upphör.

123 a §

Finansinspektionen ska omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat om beslut som gäller

1) återkallande av placeringsfondens tillstånd,

2) allvarliga åtgärder som riktats mot placeringsfonden, eller

3) avbrytande av emission eller inlösen av placeringsfondens fondandelar.

Om en placeringsfond som avses i 1 mom. förvaltas av ett utländskt EES-fondbolag, ska Finansinspektionen även underrätta de behöriga myndigheterna i hemstaten för det utländska EES-fondbolaget om ett beslut som avses i 1 mom.

Bestämmelser om informationsutbytet mellan de behöriga myndigheterna finns i kommissionens notifieringsförordning.

20 kap.

Fondbolags verksamhet utomlands och marknadsföring av fondföretags andelar i Finland

Fondbolags verksamhet utomlands genom filial
126 a §

Ett fondbolag som har för avsikt att etablera en filial i fondbolagets värdstat ska i god tid på förhand anmäla detta till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla följande uppgifter och utredningar:

1) fondbolagets värdstat, inom vars territorium fondbolaget har för avsikt att etablera en filial,

2) en verksamhetsplan för filialen med uppgift om vilken verksamhet fondbolaget har för avsikt att bedriva i fondbolagets värdstat och på vilket sätt och uppgift om filialens organisationsstruktur samt en beskrivning av riskkontrollmetoder och av de åtgärder, förfaranden och arrangemang som avses i artikel 15 i fondföretagsdirektivet och som genomförs i värdstaten,

3) filialens adress där handlingar kan erhållas,

4) uppgifter om de personer som ansvarar för filialens verksamhet,

5) uppgifter om filialens investerarskyddssystem eller avsaknaden av ett sådant.

Om Finansinspektionen inte har anledning att ifrågasätta fondbolagets administrativa struktur och finansiella situation med tanke på den planerade verksamheten, ska den inom två månader efter att ha fått de uppgifter som avses i 1 mom. vidarebefordra uppgifterna om filialetablering till den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat och informera fondbolaget om saken. Finansinspektionen kan inom två månader efter mottagandet av den anmälan som avses i 1 mom. besluta att inte vidarebefordra uppgifterna, om den konstaterar att etableringen av en filial inte uppfyller villkoren för filialetablering. En filial får inte etableras om Finansinspektionen har vägrat vidarebefordra uppgifterna.

Om ett fondbolag har för avsikt att förvalta en placeringsfond i fondbolagets värdstat, ska Finansinspektionen till den anmälan som skickas till den behöriga myndigheten i värdstaten foga ett intyg över att fondbolaget har auktoriserats, en beskrivning av omfattningen av fondbolagets auktorisation och uppgifter om eventuella begränsningar i fråga om de typer av placeringsfonder som fondbolaget har auktorisation att förvalta.

Filialen får inleda sin affärsverksamhet när fondbolaget har mottagit ett meddelande från den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat eller, i avsaknad av ett sådant meddelande, två månader efter det att den myndigheten har fått de uppgifter som avses i 1 mom.

Om de uppgifter som avses i 1 mom. 2—4 punkten ändras, ska fondbolaget skriftligen underrätta Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om ändringarna senast en månad innan ändringarna träder i kraft.

Om de uppgifter som avses i 1 mom. och som lämnats enligt 2 mom. ändras, ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om detta. Om det sker förändringar i omfattningen av fondbolagets auktorisation eller i eventuella begränsningar i fråga om de typer av placeringsfonder som fondbolaget har auktorisation att förvalta, ska Finansinspektionen informera den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om ändringarna och på motsvarande sätt ändra uppgifterna i det intyg som avses i 3 mom.

Lagens 26 § tillämpas inte på verksamhet som ett fondbolag bedriver genom en filial.

Fondbolags verksamhet utomlands utan etablering av filial
126 d §

Ett fondbolag som har för avsikt att börja bedriva verksamhet som avses i 5 § i fondbolagets värdstat utan att etablera filial ska i god tid på förhand anmäla detta till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla följande uppgifter och utredningar:

1) fondbolagets värdstat, inom vars territorium fondbolaget har för avsikt att bedriva verksamheten,

2) en verksamhetsplan med uppgift om vilken verksamhet fondbolaget har för avsikt att bedriva i värdstaten och på vilket sätt samt en beskrivning av fondbolagets riskkontrollmetoder och av de åtgärder, förfaranden och arrangemang som avses i artikel 15 i fondföretagsdirektivet och som genomförs i värdstaten.

Finansinspektionen ska inom en månad efter att ha fått den anmälan som avses i 1 mom. vidarebefordra uppgifterna till den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat. Om ett fondbolag har för avsikt att förvalta en placeringsfond i fondbolagets värdstat, ska till anmälan dessutom fogas ett intyg över att fondbolaget har auktoriserats, en beskrivning av omfattningen av fondbolagets auktorisation och uppgifter om begränsningar i fråga om de typer av placeringsfonder som fondbolaget har auktorisation att förvalta. Till anmälan ska fogas uppgifter om ett investerarskyddssystem eller avsaknaden av ett sådant.

Om de uppgifter som avses i 1 mom. ändras, ska fondbolaget på förhand skriftligen underrätta Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om ändringarna. Om det sker förändringar i omfattningen av fondbolagets auktorisation eller i eventuella begränsningar i fråga om de typer av placeringsfonder som fondbolaget har auktorisation att förvalta, ska Finansinspektionen informera den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om ändringarna och på motsvarande sätt ändra uppgifterna i det intyg som avses i 3 mom.

På fondbolag som avses i denna paragraf tilllämpas bestämmelserna i 26 §.

126 e §

Ett fondbolag som har för avsikt att börja bedriva verksamhet som avses i 5 § 2 mom. i någon annan stat än en EES-stat utan att etablera filial ska i god tid på förhand underrätta Finansinspektionen om vilken verksamhet fondbolaget har för avsikt att bedriva samt var och hur denna verksamhet bedrivs.

Om de uppgifter som avses i 1 mom. ändras, ska fondbolaget på förhand underrätta Finansinspektionen och motsvarande tillsynsmyndighet i staten i fråga om ändringarna.

Förvaltning av placeringsfonder i fondbolagets värdstat
126 f §

På förvaltning av en placeringsfond i fondbolagets värdstat tillämpas inte bestämmelserna i denna lag, till den del det är fråga om funktioner och uppgifter som nämns i 18 i § 1 mom. Fondbolaget ska dock iaktta bestämmelserna i denna lag och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av dem i fråga om fondbolagets organisation, såsom arrangemang för att lägga ut uppgifter på entreprenad, riskkontrollmetoder, aktsamhetsregler och tillsynen över dem samt fondbolagets rapporteringskrav.

Finansinspektionen ska övervaka att fondbolaget iakttar de bestämmelser som avses i 1 mom.

Marknadsföring i placeringsfonders EES-värdmedlemsstater av fondandelar i placeringsfonder som fondbolag och utländska EES-fondbolag förvaltar i Finland
127 §

Fondbolag och utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland och som har för avsikt att marknadsföra fondens fondandelar i dess EES-värdmedlemsstat ska anmäla detta till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla följande uppgifter och handlingar:

1) information om arrangemangen för marknadsföring av placeringsfondens fondandelar i fondens EES-värdmedlemsstat och uppgift om att fondandelarna marknadsförs av det fondbolag eller det utländska EES-fondbolag som förvaltar placeringsfonden,

2) placeringsfondens stadgar, fondprospekt, senaste årsberättelse och följande halvårsrapport, översatta i enlighet med 127 b § 2 mom. 3 punkten,

3) faktabladet, översatt i enlighet med 127 b § 2 mom. 2 punkten.

Finansinspektionen ska granska den anmälan som avses i 1 mom. och de bifogade handlingarna och senast tio arbetsdagar efter mottagandet skicka dem till den behöriga myndigheten i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat. Till handlingarna ska Finansinspektionen dessutom foga ett intyg över att placeringsfonden uppfyller kraven i denna lag.

Finansinspektionen ska omedelbart underrätta fondbolaget eller det utländska EES-fondbolaget om att anmälan och intyget har skickats till den behöriga myndigheten i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat. Bolaget får börja marknadsföra fondandelar i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat dagen för denna anmälan.

Den anmälan som avses i 1 mom. och det intyg som avses i 2 mom. ska vara avfattade på ett språk som används allmänt inom den internationella finanssektorn. Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat kan komma överens om att anmälan och intyget avfattas på det officiella språket i vardera medlemsstaten.

Finansinspektionen ska överföra och arkivera de handlingar som avses i denna paragraf på elektronisk väg.

Kommissionens notifieringsförordning innehåller bestämmelser om standardmallen för anmälan, om fondföretagsintygets form och innehåll och om det elektroniska anmälningsförfarandet.

127 a §

Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska se till att de handlingar som avses i 127 § 1 mom. 2 och 3 punkten och vid behov översättningarna är tillgängliga för de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat på bolagets webbplats. Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska hålla handlingarna och översättningarna uppdaterade. De ska anmäla varje ändring i handlingarna till de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat och ange var dessa handlingar är tillgängliga på elektronisk väg.

Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska på förhand skriftligen underrätta de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat om ändringar i de arrangemang som avses i 127 § 1 mom. 1 punkten.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om rätten för de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat att i enlighet med 1 mom. få de handlingar som avses i 127 § 1 mom. 2 och 3 punkten.

127 b §

Fondbolag och utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland och som marknadsför fondens fondandelar i dess EES-värdmedlemsstat ska där ge investerarna samma uppgifter och handlingar som bolaget enligt 13 kap. ska ge investerarna i Finland.

Uppgifterna och handlingarna och ändringar i dem ska tillhandahållas enligt följande:

1) utan att det begränsar tillämpningen av bestämmelserna i 13 kap. ska uppgifterna och handlingarna tillhandahållas på det sätt som föreskrivs i lagstiftningen i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat,

2) placeringsfondens faktablad ska översättas till det officiella språket eller ett av de officiella språken i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat eller till ett språk som godkänns av de behöriga myndigheterna i den staten,

3) annan information och andra handlingar än faktabladet ska enligt fondbolagets val översättas till det officiella språket eller ett av de officiella språken i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat eller till ett språk som godkänns av de behöriga myndigheterna i den staten eller ett språk som används allmänt inom den internationella finanssektorn.

Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget svarar för de översättningar som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten.

Priserna vid emission och inlösen av fondandelar i en placeringsfond som avses i 1 mom. ska offentliggöras vid en tidpunkt som bestäms enligt denna lag.

127 c §

Om den behöriga myndigheten i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat underrättar Finansinspektionen om att fondbolaget eller det utländska EES-fondbolaget vid marknadsföringen av placeringsfondens andelar inte fullgör de skyldigheter som följer av de bestämmelser som utfärdats för genomförandet av fondföretagsdirektivet och EES-statens behöriga myndigheter inte svarar för tillsynen över att skyldigheterna fullgörs, ska Finansinspektionen vidta behövliga åtgärder för att säkerställa att den verksamhet som strider mot bestämmelserna upphör.

Marknadsföring av fondandelar i specialplaceringsfonder utanför Finland och marknadsföring av fondandelar i placeringsfonder i någon annan stat än en EES-stat
127 d §

Ett fondbolag kan marknadsföra fondandelar i en specialplaceringsfond också utanför Finland och fondandelar i en placeringsfond också i någon annan stat än en EES-stat. Finansinspektionen ska vid behov utan dröjsmål på ansökan ge fondbolaget ett intyg över att den specialplaceringsfond eller placeringsfond som ansökan avser är registrerad i Finland och att den står under Finansinspektionens tillsyn.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska kommissionen om alla svårigheter av allmän natur som fondbolaget möter vid marknadsföringen i tredjeland av andelar i den placeringsfond som det förvaltar.

Marknadsföring av fondföretags andelar i Finland
128 §

Ett fondföretag får marknadsföra sina andelar i Finland, om den behöriga myndigheten i företagets hemstat har anmält till Finansinspektionen att marknadsföringen inleds. Anmälan ska innehålla

1) information om arrangemangen för marknadsföring av fondföretagets andelar i Finland och uppgift om att företagets andelar marknadsförs av det fondbolag som förvaltar företaget,

2) fondföretagets stadgar eller stiftelsehandlingar, fondprospekt, senaste årsberättelse och den halvårsrapport som offentliggjorts därefter, översatta i enlighet med 131 § 2 mom.,

3) faktabladet, översatt i enlighet med 131 § 2 mom.,

4) ett intyg från den behöriga myndigheten i fondföretagets hemstat över att företaget uppfyller kraven i fondföretagsdirektivet.

Ett fondföretag får börja marknadsföra sina andelar i Finland när den behöriga myndigheten i företagets hemstat har underrättat det om att de handlingar som avses i 1 mom. har skickats till Finansinspektionen.

Anmälan och intyget enligt 1 mom. ska vara avfattade på ett språk som används allmänt inom den internationella finanssektorn, såvida inte Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i fondföretagets hemstat kommer överens om att anmälan och intyget avfattas på det officiella språket i vardera staten.

Fondföretaget ska se till att Finansinspektionen på elektronisk väg har tillgång till de handlingar som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten och vid behov till översättningarna. Fondföretaget ska anmäla varje ändring i handlingarna till Finansinspektionen och ange var dessa handlingar är tillgängliga på elektronisk väg.

Fondföretaget ska på förhand skriftligen underrätta Finansinspektionen om ändringar i de arrangemang som avses i 1 mom. 1 punkten.

Finansinspektionen ska ta emot och arkivera de handlingar som avses i denna paragraf på elektronisk väg.

Bestämmelser om det elektroniska anmälningsförfarandet finns dessutom i kommissionens notifieringsförordning.

128 a §

Ett fondföretag ska i enlighet med denna lag och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den vidta de åtgärder som behövs för att marknadsföra andelar och för att kunna

1) sköta utbetalningar till andelsägarna,

2) lösa in andelar,

3) se till att de handlingar och uppgifter som företaget är skyldigt att lämna ut är tillgängliga.

Innan marknadsföringen av andelar avslutas ska fondföretaget underrätta Finansinspektionen om sitt beslut och publicera ett meddelande om detta i minst en rikstidning. Av meddelandet ska framgå

1) hur betalningarna till andelsägarna ska skötas i fortsättningen,

2) hur och var krav på inlösen av andelar ska framställas,

3) hur och var de handlingar och uppgifter som fondföretaget är skyldigt att offentliggöra finns att få.

128 b §

Finansinspektionen ska se till att information om lagar, förordningar och föreskrifter som inte omfattas av tillämpningsområdet för denna lag, men som i Finland har särskild betydelse för de arrangemang som avses i 128 a § är tillgänglig på inspektionens webbplats. Informationen ska hållas tillgänglig på ett tydligt sätt och på ett språk som används allmänt inom den internationella finanssektorn.

Genom förordning av finansministeriet utfärdas de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om omfattningen på den information som avses i 1 mom.

128 c §

Ett fondföretag har i sin verksamhet i Finland rätt att i sitt namn eller i sin firma använda samma beteckning för sin rättsliga form som det använder i sin hemstat.

128 d §

Om Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att fondföretaget vid marknadsföringen av andelar inte fullgör de skyldigheter som följer av de bestämmelser som utfärdats för genomförandet av fondföretagsdirektivet, men som Finansinspektionen inte har befogenhet att utöva tillsyn över, ska den anmäla saken till de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemstat.

Finansinspektionen har rätt att i enlighet med 61 § 6 mom. i lagen om Finansinspektionen vidta de åtgärder som behövs för att skydda investerarna. Finansinspektionen har rätt att förbjuda fondföretaget att fortsätta marknadsföra andelar i Finland, om företaget fortsätter sin verksamhet på ett sätt som strider mot investerarnas intressen

1) trots de åtgärder som vidtagits av de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemstat,

2) eftersom dessa åtgärder visar sig otillräckliga, eller

3) eftersom dessa åtgärder inte vidtas inom skälig tid.

Innan Finansinspektionen vidtar åtgärder ska den underrätta de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemstat om dem. Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de åtgärder som vidtagits. Inspektionen kan i stället för de åtgärder som avses i 2 mom. vid behov hänskjuta ärendet till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Marknadsföring i Finland av andelar i andra fondföretag än sådana som avses i fondföretagsdirektivet
130 §

Innan ett i 129 § avsett annat fondföretag än ett sådant som avses i fondföretagsdirektivet börjar marknadsföra sina andelar i Finland ska det till Finansinspektionen lämna

1) en utredning över att kraven i 129 § 1 mom. är uppfyllda,

2) fondföretagets stadgar eller stiftelsehandlingar,

3) fondprospektet, den senaste årsberättelsen, den halvårsrapport som offentliggjorts därefter samt övriga handlingar och uppgifter som företaget ska offentliggöra i sin hemstat,


Den utredning som avses i 1 mom. ska fondföretaget foga till en ansökan om ett sådant tillstånd som avses i 129 § 1 mom., om inte Finansinspektionen av särskilda skäl beviljar undantag från detta. Finansinspektionen kan avkräva sökanden också andra utredningar som den anser vara behövliga för att kontrollera att fondföretaget uppfyller de krav som ställs i 129 § 1 mom.


På fondföretag som avses i denna paragraf tillämpas dessutom 128 a §.

Tillgång till information
131 §

Ett fondföretag som marknadsför sina andelar i Finland ska i enlighet med denna lag ge investerarna i Finland de uppgifter och handlingar och ändringar i dem som det med stöd av kapitel IX i fondföretagsdirektivet ska ge investerarna i fondföretagets hemstat. Ett fondföretag ska lämna åtminstone följande handlingar och uppgifter:

1) stadgarna eller investeringsbolagets stiftelsehandlingar,

2) fondprospektet,

3) faktabladet,

4) årsberättelsen och halvårsrapporten,

5) andelens emissions- eller inlösningspris.

Faktabladet och ändringarna i det ska offentliggöras på finska eller svenska eller något annat språk som Finansinspektionen godkänner. De övriga handlingar och uppgifter som avses i 1 mom. och ändringarna i dem ska enligt fondföretagets val offentliggöras på finska eller svenska, något annat språk som godkänns av Finansinspektionen eller ett språk som används allmänt inom den internationella finanssektorn. Fondföretaget svarar för översättningen.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller också i 129 § avsedda andra fondföretag än sådana som avses i fondföretagsdirektivet.

132 §

Vid marknadsföringen av andelar i ett i 129 § avsett annat fondföretag än ett sådant som avses i fondföretagsdirektivet får inte enbart det namn eller den firma som har registrerats i fondföretagets hemstat användas, om dess användning i Finland skulle kunna vilseleda allmänheten. Finansinspektionen har rätt att kräva att namnet eller firman åtföljs av ett förklarande tillägg, om detta behövs i förtydligande syfte.

20 a kap.

Särskilda bestämmelser om utländska fondbolag och tillsynssamarbete

Särskilda bestämmelser om utländska fondbolag
132 a §

På ett utländskt EES-fondbolag som bedriver verksamhet genom en filial tillämpas bestämmelserna i 8 a § om resurser och förfaranden som behövs för att bedriva affärsverksamheten och bestämmelserna i 26 § om bedrivande av fondverksamhet.

Finansinspektionen svarar för tillsynen över att 1 mom. iakttas.

132 b §

På ett utländskt EES-fondbolag som i enlighet med sin auktorisation bedriver verksamhet enligt 5 § 2 mom. genom filial tillämpas dessutom det som i värdepappersmarknadslagen, med undantag för dess 4 kap. 7, 12, 14 och 15 § och 5 kap. 5, 5 a och 7 §, och i 36 och 37 § i lagen om värdepappersföretag föreskrivs om värdepappersförmedlares skyldigheter vid tillhandahållandet av investeringstjänster.

132 c §

På ett fondbolag från tredjeland som bedriver verksamhet enligt 5 § 2 mom. i Finland tillämpas dessutom det som i lag föreskrivs om tillhandahållande av investeringstjänster som affärsverksamhet och om sådana värdepappersförmedlares skyldigheter som avses i värdepappersmarknadslagen.

132 d §

I fråga om medlemskap för en filial till ett utländskt fondbolag enligt 132 b och 132 c § i den ersättningsfond för investerarskydd som avses i lagen om värdepappersföretag tillämpas bestämmelserna i 4 a, 4 b, 8 a, 8 b och 13 a § i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland.

132 e §

Filialer till utländska EES-fondbolag och fondbolag från tredjeland ska anmälas till handelsregistret i enlighet med handelsregisterlagen (129/1979).

Trots det som föreskrivs om firma någon annanstans i lag kan ett utländskt EES-fondbolag och ett fondbolag från tredjeland i Finland bedriva verksamhet under samma firma som i sin hemstat.

Patent- och registerstyrelsen kan kräva att firman förses med ett förtydligande tillägg, om

1) firman inte klart skiljer sig från firmor med bättre företrädesrätt, eller

2) det finns risk för att firman förväxlas med en firma eller ett varumärke som någon annan har ensamrätt till i Finland.

132 f §

För verksamheten vid en filial till ett utländskt EES-fondbolag och ett fondbolag från tredjeland svarar filialens chef, som också företräder fondbolaget i rättsförhållanden som gäller filialens verksamhet.

En juridisk person, en minderårig eller en person för vilken en intressebevakare har förordnats, vars handlingsbehörighet har begränsats eller som är försatt i konkurs får inte vara chef för en filial. I lagen om näringsförbud (1059/1985) föreskrivs om ett näringsförbuds inverkan på behörigheten.

På chefen för en filial till ett utländskt EES-fondbolag och ett fondbolag från tredjeland tilllämpas det som i 5 e § föreskrivs om verkställande direktören för ett fondbolag.

132 g §

Ett utländskt EES-fondbolag och ett fondbolag från tredjeland får inte i sin verksamhet i Finland ta så stora risker att detta äventyrar filialkundernas intressen. Filialen ska med hänsyn till sin verksamhet ha tillräckliga riskkontrollsystem.

132 h §

Det som i 4 a § bestäms om beredskap för undantagsförhållanden och ersättning för beredskapsrelaterade kostnader gäller på motsvarande sätt sådana filialer till utländska EES-fondbolag genom vilka fondbolaget förvaltar en placeringsfond i Finland.

Den skyldighet som föreskrivs i 1 mom. gäller inte filialer till utländska EES-fondbolag till den del filialen med stöd av lagstiftningen i fondbolagets hemstat har säkerställt att dess uppgifter sköts under undantagsförhållanden i överensstämmelse med 1 mom. och presenterat en tillräcklig utredning om detta för Finansinspektionen.

132 i §

I fråga om tystnadsplikten, rätten att lämna upplysningar och brott mot tystnadsplikten samt skyldighet att ha kännedom om kunderna när det gäller anställda vid filialer till utländska EES-fondbolag och fondbolag från tredjeländer gäller det som föreskrivs i 133, 133 a, 144 och 147 §.

En filial har trots 1 mom. rätt att ge den behöriga myndigheten eller en tillsynsansvarig sammanslutning i hemstaten för det fondbolag som den företräder och fondbolagets revisorer de upplysningar som ska lämnas i enlighet med vad som har föreskrivits eller på behörigt sätt bestämts.

Bestämmelser om anmälningsskyldigheten för en revisor finns i 31 § i lagen om Finansinspektionen.

132 j §

Stämningar eller andra delgivningar anses ha blivit lämnade till ett utländskt EES-fondbolag och ett fondbolag från tredjeland, om de har delgetts den som ensam eller tillsammans med någon annan har rätt att företräda fondbolaget.

Om ingen av fondbolagets företrädare som avses i 1 mom. är antecknad i handelsregistret, kan delgivningen ske genom att handlingarna överlämnas till någon av fondbolagets anställda eller, om en sådan person inte påträffas, till polismyndigheten på den ort där fondbolagets filial är belägen, med iakttagande dessutom av vad som föreskrivs i 11 kap. 7 § 2—4 mom. i rättegångsbalken.

132 k §

Chefen för en filial till ett utländskt EES-fondbolag och ett fondbolag från tredjeland är skyldig att ersätta den skada som han eller hon i sin verksamhet uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat en filialkund eller någon annan genom att bryta mot denna lag eller andra föreskrifter som gäller filialens verksamhet.

Bestämmelser om jämkning av skadestånd och skadeståndsansvarets fördelning mellan två eller flera ersättningsskyldiga finns i 2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974).

Särskilda bestämmelser om tillsynssamarbete
132 l §

Finansinspektionen ska höras innan auktorisationen för ett utländskt EES-fondbolag återkallas, om bolaget förvaltar en placeringsfond i Finland. Finansinspektionen ska vidta behövliga åtgärder för att skydda investerarnas intressen innan aukorisationen återkallas.

132 m §

Om Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att en aktör som inte står under dess tillsyn bedriver eller har bedrivit verksamhet som strider mot fondföretagsdirektivet i en annan EES-stat, ska den underrätta den behöriga myndigheten i EES-staten om detta.

132 n §

På tillsynsverksamhet och kontroller eller utredningar på plats som på begäran av den behöriga myndigheten i en annan EES-stat utförs i Finland tillämpas 60 § 1—3 mom. i lagen om Finansinspektionen.

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att vägra att delta i tillsynssamarbete finns i 53 § i lagen om Finansinspektionen.

Bestämmelser om tillsynssamarbetet vid kontroller och utredningar på plats finns i kommissionens notifieringsförordning.

132 o §

Om Finansinspektionens begäran om tillsynssamarbete har avslagits eller svar inte getts inom skälig tid, får Finansinspektionen hänskjuta ärendet till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Ett villkor är att Finansinspektionens begäran gäller

1) informationsutbyte enligt artikel 109 i fondföretagsdirektivet,

2) kontroll eller utredning på plats i en annan EES-stat, eller

3) det att dess egna tjänstemän deltar i en kontroll och utredning i en annan EES-stat tillsammans med tjänstemän vid den berörda behöriga myndigheten.

132 p §

Bestämmelser om Finansinspektionens skyldighet att förse de behöriga myndigheterna i en EES-stat med information finns i 52 § i lagen om Finansinspektionen.

Finansinspektionen ska samarbeta med den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat för att säkerställa att denna myndighet samlar in de uppgifter av fondbolaget som behövs för tillsynen över att bolaget följer de bestämmelser som ska tillämpas på det i värdstaten.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i fondbolagets värdstat om problem som upptäcks i fondbolaget, när de väsentligen kan påverka bolagets förmåga att korrekt utföra sina uppgifter i anslutning till placeringsfonden, och om varje överträdelse av uppförandekraven i denna lag eller i bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i hemstaten för ett utländskt EES-fondbolag om problem som upptäcks i en placeringsfond som fondbolaget i fråga förvaltar i Finland, om de väsentligen kan påverka bolagets förmåga att korrekt utföra sina uppgifter eller uppfylla de krav enligt denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter som faller inom Finansinspektionens tillsynsansvar.

Bestämmelser om informationsutbytet mellan de behöriga myndigheterna finns i kommissionens notifieringsförordning.

132 q §

Finansinspektionen ska meddela Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska kommissionen uppgifter om sådana fall då

1) en ansökan som avses i 18 c § har avslagits,

2) den har beslutat att inte vidarebefordra de uppgifter som avses i 126 a § 2 mom. till en annan EES-stats myndighet.

132 r §

Finansinspektionen ska meddela Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska kommissionen och de behöriga myndigheterna i EES-staterna namnen på de finska myndigheter som avses i 71 § 1 mom. 7 och 8 punkten i lagen om Finansinspektionen.

134 §

Ett fondbolag är skyldigt att ersätta skada som det uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat en placeringsfond, fondandelsägare eller någon annan genom förfaranden som strider mot denna lag, mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, mot EU-förordningar som utfärdats med stöd av fondföretagsdirektivet eller mot placeringsfondens stadgar.

Det som i 1 mom. bestäms om skyldighet att ersätta skada gäller också den hos vilken fondbolaget har lagt ut en verksamhet som avses i 26 a §.

135 §

Ett fondbolags styrelsemedlemmar och verkställande direktör är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vårdslöshet genom att bryta mot denna lag, mot bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller mot placeringsfondens stadgar har orsakat fondbolaget, dess aktieägare, placeringsfonden eller fondandelsägarna eller någon annan. Skadan anses vara orsakad av vårdslöshet, om inte den som är ansvarig för förfarandet visar att han eller hon har handlat omsorgsfullt. Det som bestäms ovan i detta moment gäller inte skador till den del de har orsakats genom överträdelse av bestämmelserna i 13 kap. eller i 133 och 133 a § samt 144 § 1, 3 och 4 mom.

Bestämmelser om revisorers skadeståndsskyldighet finns i 51 § i revisionslagen.

136 §

Ett fondbolags aktieägare och de som enligt 2 kap. 9 § i värdepappersmarknadslagen kan jämställas med aktieägare är skyldiga att ersätta skada som de uppsåtligen eller av vårdslöshet, genom att medverka till överträdelse av denna lag, bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller fondstadgarna har orsakat fondbolaget, dess aktieägare, placeringsfonden eller fondandelsägarna eller någon annan. Det som bestäms i detta moment gäller inte skador till den del de har orsakats genom överträdelse av bestämmelserna i 13 kap. eller i 133 och 133 a § samt 144 § 1, 3 och 4 mom.

137 a §

En skada som enbart beror på information som getts i faktabladet till investerarna ska ersättas endast om informationen är vilseledande eller inexakt eller inte överensstämmer med de relevanta delarna av fondprospektet. Faktabladet ska innehålla en tydlig varning om detta.

140 a §

Om en placeringsfond har upplösts och beslut om framställande av skadeståndskrav som gäller en skada enligt 139 § därför inte kan fattas vid fondandelsägarstämman, har varje andelsägare trots bestämmelserna i 139 § självständig talerätt. Dessutom kan konsumentombudsmannen, efter att ha hört Finansinspektionen, inom ett år från upplösningen med stöd av 4 § i lagen om grupptalan (444/2007) som kärande väcka grupptalan på de andelsägares vägnar som är i konsumentställning och utöva talerätt som part i målet.

146 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet


4) tar in osanna eller vilseledande uppgifter i ett fondprospekt som avses i 92 §, ett faktablad som avses i 93 §, en halvårsrapport som avses i 94 § eller en årsberättelse som avses i 96 §,

ska, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för placeringsfondsförseelse dömas till böter.

149 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet förvärvar eller överlåter aktier i ett fondbolag eller ett förvaringsinstitut utan att göra anmälan enligt 16 § eller förvärvar aktier i strid med förbud som Finansinspektionen utfärdat med stöd av 32 a § i lagen om Finansinspektionen ska, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om förvärv och överlåtelse av aktier i fondbolag eller förvaringsinstitut dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Lagens 93 § tillämpas inte på faktablad som offentliggörs före lagens ikraftträdande. Fondbolagen ska ersätta det förenklade fondprospektet med ett faktablad senast den 30 juni 2012.

På en anmälan enligt 16 § som gjorts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

De ansökningar om fastställelse av stadgarna, om verksamhetstillstånd eller om något annat tillstånd som är anhängiga när denna lag träder i kraft ska kompletteras i enlighet med kraven i denna lag.

Kategoriseringen av en professionell investerare ska motsvara de krav som ställs i 1 § 2 mom. inom sex månader efter lagens ikraftträdande.

RP 113/2011
EkUB 10/2011
RSv 100/2011
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (32009L0065); EGT nr L 302, 17.11.2009, s. 32
Kommissionens direktiv 2010/43/EU (32010L0043); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 42
Kommissionens direktiv 2010/44/EU (32010L0044); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 28 (rättelser EGT nr L 179, 14.7.2010, s. 16)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU (32010L0078); EGT nr L 331, 15.12.2010, s 120

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.