1484/2011

Given i Helsingfors den 19 december 2011

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2012

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 18 a § trafikförsäkringslagen (279/1959), sådant detta lagrum lyder i lag 361/1993:

1 §

De försäkringsbolag som bedriver försäkringsverksamhet enligt trafikförsäkringslagen (279/1959) skall till Trafikförsäkringscentralen år 2012 betala den i 18 a § trafikförsäkringslagen avsedda trafiksäkerhetsavgift som uppgår till sammanlagt 7 898 000 euro. Försäkringsbolagens andelar av trafiksäkerhetsavgiften bestäms i proportion till deras premieinkomster av trafikförsäkringen i Finland år 2012.

2 §

Av trafiksäkerhetsavgiften redovisas till Trafikskyddet, som avses i lagen om Trafikskyddet (278/2003), ett belopp av 6 130 000 euro och till Ålands landskapsregering ett belopp av 42 000 euro för främjande av trafiksäkerheten. Det återstående beloppet 1 726 000 euro är avsett för Trafikförsäkringscentralen för främjande av trafiksäkerheten.

3 §

Varje försäkringsbolag skall till Trafikförsäkringscentralen kvartalsvis betala förskott på sin i 1 § avsedda betalningsandel. Detta förskott bestäms på basis av den premieinkomst som bolaget har uppskattat på ett tillförlitligt sätt. Det första förskottet skall betalas senast den 15 januari, det andra förskottet senast den 10 april, det tredje förskottet senast den 10 juli och det fjärde förskottet senast den 10 oktober.

Skillnaden mellan förskotten och den slutliga betalningsandelen på basis av premieinkomsterna enligt bokslutet för 2012 beaktas i samband med betalningen av det tredje förskottet år 2013.

Trafikförsäkringscentralen skall till Trafikskyddet och till Ålands landskapsstyrelse redovisa deras andelar av trafiksäkerhetsavgifterna inom två dygn från respektive förfallodag enligt 1 mom.

4 §

Trafikförsäkringscentralen skall senast den 31 mars 2013 till social- och hälsovårdsministeriet sända en utredning om de erlagda trafiksäkerhetsavgifterna år 2012 samt om hur Trafikförsäkringscentralen har använt sin andel av avgiften för att främja trafiksäkerheten.

Ålands landskapsförvaltning skall senast den 31 mars 2013 till social- och hälsovårdsministeriet sända en utredning om hur den har använt sin andel av avgiften år 2012 för att främja trafiksäkerheten.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Denna förordning tillämpas för uppbörden av trafiksäkerhetsavgiften för år 2012.

  Helsingfors den 19 december 2011

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Övermatematiker
Pertti Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.