1479/2011

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2011

Finansministeriets förordning om ändring av 3 § i och bilagan till finansministeriets förordning om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer (1212/2010) 3 § 1 mom. 4 punkten och 2 mom. samt del V i bilagan som följer:

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som Befolkningsregistercentralen tar ut en avgift för som baserar sig på prestationens självkostnadsvärde är:


4) utfärdande av certifikat för elektroniska identitetskort enligt 3 § 1 mom. i lagen om identitetskort (829/1999) och plattform för chips, framtagning av certifikat för pass enligt 5 c § 2 mom. i passlagen (671/2006), framtagning av certifikat för uppehållstillståndskort och uppehållskort enligt 33 b § 2 mom. i utlänningslagen (301/2004) och framtagning av certifikat för smartkort och andra tekniska underlag inom hälso- och sjukvården enligt 14 § 3 mom. i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och 7 § 2 mom. i lagen om elektroniska recept (61/2007); samt


För de prestationer som nämns i 1 mom. tas det ut fasta avgifter enligt bilagan eller, om prestationen inte nämns i avgiftstabellen, avgifter som fastställs särskilt från fall till fall. Bestämmelser om användningsavgifter för elektroniska recept och om den andel av avgiftsintäkterna som ska betalas till Befolkningsregistercentralen för att täcka kostnaderna för certifikattjänsterna finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för elektroniska recept (1108/2011).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts före ikraftträdandet av denna förordning tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

  Helsingfors den 21 december 2011

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Lagstiftningsråd
Sami Kouki

Bilaga

AVGIFTSTABELL

För Befolkningsregistercentralens offentligrättsliga prestationer tas följande avgifter ut:

V TJÄNSTER SOM GÄLLER ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Utfärdande av certifikat för elektroniska identitetskort enligt 3 § i lagen om identitetskort

Certifikat för elektroniska identitetskort och plattform för chips 16 €/handling
Handling som ges för upplåsning av ett kort 10 €/handling
Framtagning av certifikat som avses i 5 c § i passlagen
Passcertifikat 3,50 €/handling
Passcertifikat, krigsveteraner 2,50 €/handling
Framtagning av certifikat för uppehållstillståndskort och uppehållskort enligt 33 b § i utlänningslagen
Biocertifikat för uppehållstillståndskortet eller uppehållskortet 3,50 €/handling
Framtagning av certifikat för smartkort inom hälso- och sjukvården enligt 14 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården och i 7 § i lagen om elektroniska recept
Personal-, aktörs- och testkort inom hälso- och sjukvården som faktureras separat vid Befolkningsregistercentralen  34,00 €/handling
Tillfälligt certifikat för hälso- och sjukvården som faktureras separat vid Befolkningsregistercentralen 21,00 €/handling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.