1470/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 18 § 3 mom. och 43 § 4 mom. i livsmedelslagen (23/2006) och 12 § 2 och 4 mom. i lagen om djursjukdomar (55/1980), av dem 43 § 4 mom. i livsmedelslagen sådan den lyder i lag 352/2011 och 12 § 2 och 4 mom. i lagen om djursjukdomar sådana de lyder i lag 303/2006:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på köttbesiktning i djurhållningsplatser och i sådana slakterier som avses i 6 § 22 och 23 punkten i livsmedelslagen samt i vilthanteringsanläggningar.

I denna förordning föreskrivs om uppgifterna och behörighetskraven för besiktningspersonalen samt om köttbesiktning, köttbesiktningsbeslut, bokföring av köttbesiktningen och tillsyn över köttbesiktningen av tama nötkreatur och hästdjur, svin, får, getter, fjäderfä, hägnat vilt, ren och frilevande vilt.

Genom förordningen kompletteras Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, nedan kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung, och kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 om tillämpningsåtgärder för vissa produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och för genomförandet av offentliga kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) 854/2004 och (EG) nr 882/2004, om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 och om ändring av förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004, nedan genomförandeförordningen.

2 §
Begränsningar i tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på

1) slakt för eget bruk i privathushåll,

2) verksamhet som avses i 2-4 § i statsrådets förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten (1258/2011).

3 §
Definitioner

I denna förordning tillämpas definitionerna i livsmedelslagen och i följande förordningar:

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, nedan allmänna förordningen om livsmedelshygien,

2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, nedan hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

3) kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

4) genomförandeförordningen,

5) jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien vid primärproduktion av livsmedel (1368/2011), nedan förordningen om primärproduktion,

6) jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anläggningar (1369/2011), nedan förordningen om anläggningar.

I denna förordning avses dessutom med

1) köttinspektör en sådan officiell assistent som avses i artikel 2.1 h i kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

2) köttbesiktning verifiering av informationen från livsmedelskedjan och identifieringen av djur, besiktning av levande djur (ante mortem-besiktning) samt besiktning efter slakt av slaktkroppar och andra delar av djur (post mortem-besiktning) och undersökningar i samband med dem samt åtgärder som ovannämnda kontroller och besiktningar medför; köttbesiktningen utgör en del av den offentliga kontroll som anges i artikel 5 i kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

3) köttbesiktningsbiträde en person som hör till slakteripersonalen och som får bistå vid köttbesiktningen av fjäderfä och hägnade hardjur i enlighet med artikel 5.6 a i kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung.

4 §
Slakteripersonalen

Köttbesiktningsbiträdena får bistå vid köttbesiktningen i sådana slakterier för fjäderfä och hägnade hardjur som fått tillstånd för det av Livsmedelssäkerhetsverket. Som köttbesiktningsbiträden får verka endast sådana personer som klarar den bedömning av arbetsprestationen som besiktningsveterinären regelbundet anordnar och som avses i avsnitt III kapitel III punkt A i bilaga I till kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung.

Besiktningsveterinären kan tillåta att personer som hör till slakteripersonalen medverkar vid provtagningar och laboratorieundersökningar för myndighetstillsynen i enlighet med artikel 5 i kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung och avsnitt III kapitel III punkt B i bilaga I till den förordningen.

5 §
Besiktningsveterinärens närvaro

Bestämmelser om besiktningsveterinärens närvaro under ante mortem- och post mortem-besiktningar finns i avsnitt III kapitel II i bilaga I till kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung och under post mortem-besiktningar i bilaga VI b till genomförandeförordningen.

Livsmedelssäkerhetsverket bestämmer om besiktningsveterinärens närvaro vid köttbesiktning när det gäller slakterier och vilthanteringsanläggningar och regionförvaltningsverket när det gäller renslakterier.

6 §
Djur som dött av sig själva eller som tagits ur produktionen

Obduktion ska utföras på alla djur som dött under transport eller av sig själva i slakteriet. Dessutom ska obduktion utföras på djur som avlivats av djurskyddsskäl, om det finns misstanke om att djuren bär på en sjukdom som smittar från djur till människa eller till andra djur. Av fjäderfä och hägnade hardjur kan alternativt undersökas ett representativt antal.

Om slakteriföretagaren av skäl som hänför sig till produktionen vill utestänga djur från produktionsprocessen i slakteriet, ska detta ske under övervakning av besiktningsveterinären.

7 §
Köttbesiktning

Bestämmelser om köttbesiktning och om beslut som gäller den samt kontrollmärkning finns i artikel 5 i kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung och i bilaga I till den förordningen, i bilaga I till genomförandeförordningen och i kommissionens förordning (EG) nr 504/2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur, nedan förordningen om identifiering av hästdjur. Dessutom ska kraven i bilaga 1 till denna förordning iakttas.

Den ante mortem-besiktning som ska utföras i djurhållningsplatser kan när det gäller djur som sänds till slakteriet utföras endast av en av Livsmedelssäkerhetsverket förordnad besiktningsveterinär eller tjänsteveterinären i kommunen och när det gäller djur som sänds till renslakteriet av en av regionförvaltningsverket förordnad besiktningsveterinär.

I samband med ante mortem-besiktning ska besiktningsveterinären verifiera att företagaren har fullgjort skyldigheterna i fråga om informationen från livsmedelskedjan, identifieringen av djuren och djurens renhet, av-skiljande av misstänkt sjuka djur samt anmälan till besiktningsveterinären.

I samband med ante mortem-besiktning ska djuren, boxarna eller transportpartiet märkas så att man kan konstatera vilka djur som godkänts för slakt.

Livsmedelssäkerhetsverket kan bevilja tillstånd att utföra okulär köttbesiktning i slakteriet av slaktsvin samt unga nötkreatur, får och getter i enlighet med avsnitt IV kapitel IV punkt B 2 i bilaga I till kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung och punkt 3 i bilaga VI b till genomförandeförordningen.

8 §
Bedömning av kött

På basis av köttbesiktningsfynd och eventuella laboratorieundersökningar och andra undersökningar godkänns köttet som tjänligt som människoföda eller så kasseras det.

Besiktningsveterinären ska i enlighet med bilaga 1 till denna förordning fastställa särskilda villkor för hanteringen av kött som godkänts vid köttbesiktningen. Dessutom kan besiktningsveterinären fastställa särskilda villkor för hanteringen av kött också i andra fall, om han eller hon anser att det behövs med tanke på livsmedelssäkerheten. Vid märkning och hantering av sådant kött iakttas kraven i bilaga 1 till denna förordning.

9 §
Anmälningsskyldighet i samband med köttbesiktning

Bestämmelser om besiktningsveterinärens skyldighet att anmäla smittsamma djursjukdomar finns i 4 - 6 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar (1346/1995).

Om det inte är en och samma besiktningsveterinär som ansvarar för köttbesiktningen och tillsynen av anläggningen, ska den besiktningsveterinär som utför köttbesiktningen underrätta den myndighet som ansvarar för tillsynen av anläggningen om sina observationer av omständigheter som äventyrar livsmedelssäkerheten.

Besiktningsveterinären ska utan dröjsmål anmäla bristfälligt märkta eller registrerade djur till regionförvaltningsverket.

10 §
Laboratorieundersökningar

De prover som ingår i köttbesiktningen ska undersökas i ett laboratorium som avses i 39 § 1 mom. i livsmedelslagen. Vid valet av metod ska 8 § i statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen och hälsoskyddslagen (1174/2006) beaktas, om inte något annat följer av Europeiska unionens lagstiftning.

Bestämmelser om trikinundersökningar finns i kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött (trikinförordningen). Dessutom ska kraven i bilaga 2 till denna förordning iakttas.

11 §
Andra undersökningar i samband med köttbesiktning

Vid köttbesiktning kan man utöver laboratorieundersökningar som hjälpmedel använda sig av kokprov och mätning av köttets pH.

Lukt- och smaksinnet hos de personer som deltar i organoleptisk bedömning av kött genom kokprov ska ha testats. Testet kan genomföras vid Livsmedelssäkerhetsverket eller i ett av Livsmedelssäkerhetsverket godkänt laboratorium. Ett godkänt testresultat är giltigt i tre år.

12 §
Köttbesiktningsbeslut

Bestämmelser om köttbesiktningsbeslut finns i 43 a § i livsmedelslagen. Bestämmelser om begäran om omprövning av köttbesiktningsbeslut finns i 74 och 75 § i livsmedelslagen.

Köttbesiktningsbeslutet fattas när köttbesiktningen är slutförd. Om djuret kasseras levande, anses köttbesiktningen slutförd och ett köttbesiktningsbeslut om att djuret kasseras fattas.

Köttbesiktningsbeslutet fattas i slakterier och vilthanteringsanläggningar av en av Livsmedelssäkerhetsverket förordnad besiktningsveterinär och i renslakterier av en av regionförvaltningsverket förordnad besiktningsveterinär. När det gäller ante mortem-besiktning i djurhållningsplatser fattas köttbesiktningsbeslutet av den veterinär som avses i 7 §.

13 §
Märkning av kött som omfattas av begränsningar som utfärdats med stöd av lagen om djursjukdomar

Kött som på grund av begränsningar som anges i lagstiftningen om djursjukdomar inte kan levereras till den inhemska marknaden eller till marknaden i andra medlemsstater utan värmebehandling, ska märkas med kontrollmärke eller identifieringsmärke på vilket stämplats ett diagonalt kors. Det diagonala korset består av två räta linjer som står vinkelrätt mot varandra, så att linjerna skär varandra mitt i stämpeln och uppgifterna på märket är läsliga.

14 §
Besiktningsveterinärens bokföring av köttbesiktningen

Av besiktningsveterinärens bokföring ska framgå

1) uppgifter om bristfälligt märkta och registrerade djur, deras antal och de åtgärder som vidtagits i fråga om dem,

2) ante mortem-besiktningens resultat och åtgärder som vidtagits med anledning av det,

3) de prover som tagits i samband med post mortem-besiktningen och undersökningsresultaten av dem samt undersökningsintyg,

4) bedömningen av köttet,

5) köttbesiktningsbesluten,

6) resultaten av obduktioner,

7) anmälningar och återrapporteringar som hänför sig till köttbesiktningen,

8) namnet på den som utfört besiktningen, datum för besiktningen samt i fråga om ante mortem-besiktning också klockslaget,

9) antalet besiktade djur och identifiering av dem vid behov.

I bokföringen ska de djur identifieras som varit föremål för åtgärder. Om åtgärderna gäller en djurgrupp räcker det att djurgruppen identifieras.

Bokföringen ska bevaras i 10 år.

15 §
Besiktningsveterinärens bokföring av kontroller

Besiktningsveterinären ska bokföra företagarens åtgärder, som besiktningsveterinären verifierat på basis av stickprov, i fråga om följande:

1) informationen från livsmedelskedjan i enlighet med avsnitt II kapitel II i bilaga I till kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

2) den utbildade personens intyg eller andra uppgifter som den utbildade personen lämnat, om vilket bestämmelser finns i avsnitt IV i bilaga III till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

3) identifieringen av djur i enlighet med avsnitt II kapitel III i bilaga I till kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

4) registreringen av djur,

5) djurens renhet i enlighet med avsnitt II kapitel III i bilaga I till kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

6) åtgärder som gäller djurens välbefinnande i enlighet med avsnitt I kapitel II del C och avsnitt II kapitel IV i bilaga I till kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

7) djurens duglighet för okulär post mortem-besiktning,

8) djur som företagaren utestängt från produktionsprocessen enligt 6 §,

9) prover som sänds för undersökning till laboratorium och undersökningen av dem,

10) användningen av sådant godkänt kött för vilket besiktningsveterinären fastställt särskilda villkor,

11) de revisionsuppgifter som anges i artikel 4 i kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

Bokföringen ska bevaras i 10 år.

16 §
Återrapportering till primärproduktions- företagaren

Bestämmelser om återrapportering till primärproduktionsföretagaren finns i bilaga I till kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung och i bilaga I till genomförandeförordningen. Dessutom ska kraven i bilaga I till denna förordning iakttas.

17 §
Sammandrag av köttbesiktningen

Besiktningsveterinären ska kalendermånadsvis göra ett sammandrag av köttbesiktningen, vilket ska lämnas in till Livsmedelssäkerhetsverket och för kännedom till regionförvaltningsverket inom följande månads tio första vardagar.

Besiktningsveterinären ska lämna in ett årssammandrag till Livsmedelssäkerhetsverket och för kännedom till regionförvaltningsverket inom januari därpå följande år.

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning (38/VLA/2006).

Denna förordning tillämpas fram till och med den 31 augusti 2013 på sådant kött av frilevande vilt avsett för inhemsk konsumtion som besiktats av en tjänsteveterinär i kommunen.

Europaparlamentets och rådets förordning 854/2004/EG (32004R0854); EGT nr L 226, 25.06.2004, s. 83
Kommissionens förordning 2074/2005/EG (32005R2074); EGT nr L 338, 22.12.2005, s. 27
Anmäld enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, sådant det lyder ändrat genom 98/48/EG.

Helsingfors den 22 december 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinäröverinspektör
Anna-Maija Grönlund

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.