1466/2011

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Lag om ändring av 11 kap. i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 11 kap. i strafflagen (39/1889) en ny 7 a § som följer:

11 kap.

Om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten

7 a §
Brott mot förbudet mot infanteriminor

Den som i strid med konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor samt om deras förstöring (FördrS     /20  )

1) på annat sätt än vad som avses i 5—7 § använder infanteriminor, eller

2) utvecklar, tillverkar, på annat sätt förvärvar, lagrar, innehar eller överlåter infanteriminor eller för sådana minor ut ur landet eller in i landet,

ska för brott mot förbudet mot infanteriminor dömas till fängelse i minst fyra månader och högst sex år.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 15/2011
UtUB 2/2011
RSv 47/2011

  Helsingfors den 22 december 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.