1465/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor samt om deras förstöring och om tillämpning av konventionen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Sättande i kraft av konventionen

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Oslo den 18 september 1997 ingångna konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor samt om deras förstöring gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §
Myndigheter

I Finland är utrikesministeriet den myndighet som bär huvudansvaret för verkställandet av konventionen.

3 §
Utlämnande av uppgifter

Trots bestämmelserna om sekretess får finska myndigheter lämna ut handlingar och uppgifter enligt artiklarna 6—8 i den konvention som avses i 1 §, om de behövs för att fullgöra skyldigheterna enligt konventionen.

4 §
Undersökningsförfarande

För genomförande av ett undersökningsförfarande enligt artikel 8 i konventionen har den som representerar utrikesministeriet samt den undersökningsdelegation som avses i artikel 8.14 i konventionen i enlighet med konventionen rätt

1) att få tillträde till ett sådant område eller en sådan anläggning under finsk kontroll som i enlighet med artikel 8.14 kan vara föremål för en undersökning, och

2) att till den plats som är föremål för undersökningen medföra mätare och andra tekniska instrument som behövs för att inhämta eller registrera uppgifter, samt att använda på platsen befintliga motsvarande instrument.

Innan en undersökning utförs ska den verksamhetsutövare som är föremål för undersökning ges tillfälle att bli hörd, om det är möjligt utan att riskera undersökningens syften eller bryta mot konventionsenliga undersökningsskyldigheter.

En undersökning får dock inte riktas mot utrymmen avsedda för permanent boende.

5 §
Handräckning

Myndigheterna ska lämna utrikesministeriet sådan behövlig handräckning som iakttagandet och verkställandet av denna lag kräver och som myndigheten är behörig att lämna. Utrikesministeriet beslutar om att handräckning ska begäras.

6 §
Ikraftträdande

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 15/2011
UtUB 2/2011
RSv 47/2011

  Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.