1464/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Lag om utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag ska tillämpas när arbetspensionsutdrag enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006), lagen om sjömanspensioner (1290/2006), lagen om pension för företagare (1272/2006) och lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) utfärdas år 2012.

2 §
Utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012

År 2012 utfärdar den pensionsanstalt som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om pension för arbetstagare, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt eller Sjömanspensionskassan ett arbetspensionsutdrag till

1) den vars pensionsskydd vid utgången av 2011 eller senast därförinnan har ordnats endast enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn, eller

2) den vars pensionsskydd vid utgången av 2011 eller senast därförinnan har ordnats parallellt enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn och den offentliga sektorn och pensionsskyddet enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn

a) har ordnats i enlighet med lagen om pension för företagare eller lagen om sjömanspensioner,

b) vid utgången av året före det år under vilket arbetspensionsutdraget skickas innehåller fortlöpande tilläggsskydd enligt 32 § 5 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006), eller

c) har ordnats i en pensionsstiftelse eller kassa vars inkomstuppgifter inte har registrerats i ett för arbetspensionssystemet gemensamt system för intjäning.

År 2012 utfärdar Pensionsskyddscentralen ett arbetspensionsutdrag till den som inte har några registrerade arbetsinkomster som försäkrats enligt arbetspensionslagarna men har registrerade förmåner som betalats för oavlönad tid eller intjänad pension enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003).

3 §
Utfärdande av ett skriftligt arbetspensionsutdrag år 2012

År 2012 sänds ett skriftligt arbetspensionsutdrag till sådana i Finland bosatta arbetstagare, företagare eller lantbruksföretagare som inte under det året har fått ett arbetspensionsutdrag från en pensionsanstalt inom den offentliga sektorn eller via en elektronisk tjänst som tillhandahålls av en pensionsanstalt. Det skriftliga arbetspensionsutdraget sänds av den pensionsanstalt där arbetstagarens anställningsförhållande var försäkrat eller där företagaren eller lantbruksföretagaren var försäkrad vid utgången av 2011 eller senast därförinnan. Pensionsskyddscentralen sänder ett skriftligt arbetspensionsutdrag i de fall som nämns i 2 § 2 mom. Ett skriftligt arbetspensionsutdrag kan utfärdas också på arbetstagarens, företagarens eller lantbruksföretagarens begäran.

4 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till och med den 31 december 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 74/2011
ShUB 14/2011
RSv 69/2011

  Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.