1461/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner (1291/2006) 4 § 2 och 5 mom., sådana de lyder i lag 1104/2008, samt

ändras 4 § 3 mom. och 5 §, sådana de lyder i lag 1104/2008, som följer:

4 §

Det pensionsutdrag för arbetstagare som utfärdas 2008 innehåller uppgifter om de i 81 § 1 mom. 1—4 punkten i den nya lagen avsedda arbetsinkomsterna och förmånerna under de tio kalenderår som föregår utfärdandet av pensionsutdraget. År 2009 innehåller pensionsutdraget motsvarande uppgifter för de nio, år 2010 för de åtta, år 2011 för de sju och år 2012 för de sex år som föregår utfärdandet av pensionsutdraget. I pensionsutdraget lämnas de uppgifter som avses i 81 § 1 mom. 3 och 4 punkten i den nya lagen dock inte för år som föregått 2005.


5 §

Den preskriptionstid på fem år som avses i 122 § och 123 § 4 mom. samt i 148 och 150 § i den nya lagen tillämpas från och med ingången av 2013. Åren 2007 och 2008 är denna preskriptionstid tio år, 2009 nio år, 2010 åtta år, 2011 sju år och 2012 sex år. När preskriptionstiderna räknas ut beaktas också tiden före den nya lagens ikraftträdande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 74/2011
ShUB 14/2011
RSv 69/2011

  Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.