1451/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Lag om ändring av lagen om införande av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 7 § i lagen om införande av lagen om statens pensioner (1296/2006) nya 3 och 4 mom. samt till lagen en ny 16 a § som följer:

7 §

Om det till en primär förmån enligt 73 § i lagen om statens pensioner har lagts en engångsförhöjning, beaktas den primära förmånen till engångsförhöjt belopp vid en ny samordning. Ändras den primära förmånens belopp endast på grund av engångsförhöjningen görs inte någon ny samordning.

Vad som i 38 § i lagen om statens pensioner föreskrivs om beloppet av delinvalidpension tilllämpas också på invalidpension, när pensionsfallet inträffat före den 1 januari 2005.

16 a §

Familjepension bestäms i enlighet med 81 och 85 § i lagen om statens pensioner också när den beviljas efter en förmånslåtare vars pension har bestämts enligt lagen om statens pensioner, sådan den lydde före den 1 januari 2005. Om förmånslåtarens pension hade samordnats med en primär förmån, ska som grund för familjepensionen användas förmånslåtarens pension där den primära förmånen inte beaktats vid samordningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Om förmånslåtarens pension hade samordnats med en primär förmån, får ett avdrag av en primär förmån enligt 85 § i lagen om statens pensioner som görs från familjepensionen inte påverka familjepensionens belopp mera än avdraget skulle påverka pensionen om det hade gjorts i enlighet med 8 och 8 a § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961), sådana de lydde den 31 december 2004.

RP 96/2011
ShUB 13/2011
RSv 64/2011

  Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.