1449/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Lag om ändring av 3 § i lagen om införande av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om införande av lagen om kommunala pensioner (550/2003) 3 §, sådan den lyder i lag 926/2009, som följer:

3 §

De bestämmelser i lagen om kommunala pensioner som gäller bestämmande av pension och rätten till pension tillämpas inte på tjänsteinnehavare, anställda och familje- och närståendevårdare som är födda 1939 eller tidigare. Deras pensionsskydd bestäms fortfarande med stöd av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare samt den pensionsstadga som nämns i 2 § 2 mom., sådana de lydde när lagen om kommunala pensioner trädde i kraft. På familjepension tillämpas vad som bestäms i lagen om kommunala pensioner.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Om förmånslåtarens pension hade samordnats med en primär förmån, får ett avdrag av en primär förmån enligt 76 § i lagen om kommunala pensioner som görs från familjepensionen inte påverka familjepensionens belopp mera än avdraget skulle påverka pensionen om det hade gjorts i enlighet med de bestämmelser som gällde när lagen om kommunala pensioner trädde i kraft samt i enlighet med den pensionsstadga som nämns i 2 § 2 mom.

RP 96/2011
ShUB 13/2011
RSv 64/2011

  Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.