1448/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 decenber 2011

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av lagen om kommunala pensioner (713/2004) 14, 32 och 40 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:


14. Familjepension bestäms i enlighet med 84 och 87 § också när den beviljas efter en förmånslåtare vars pension har bestämts i enlighet med de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i ikraft. Om förmånslåtarens pension hade samordnats med en primär förmån, ska som grund för familjepensionen användas förmånslåtarens pension där den primära förmånen inte beaktats vid samordningen.


32. Har invalid- eller arbetslöshetspension bestämts enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft, intjänas oberoende av 2 mom. ovan för inkomster under tiden med pension ny pension i enlighet med 40 § 1 mom. 1 punkten från denna lags ikraftträdande och pension som intjänats på detta sätt beviljas när invalidpensionen eller arbetslöshetspensionen ändras till ålderspension vid 65 års ålder eller, om den anställde vid pensioneringen hade rätt till en lägre pensionsålder, vid denna pensionsålder så som föreskrivs i 32 §. Vad som i 28 § 2 och 3 mom., 29 § 2 mom. och 48 § föreskrivs om rätten till invalidpension och om justering och indragning av invalidpension eller avbrytande av utbetalningen av pensionen samt om beloppet av delinvalidpension, tillämpas också på invalidpension som grundar sig på ett pensionsfall som inträffat före denna lags ikraftträdande.


40. Också på invalidpension som grundar sig på ett pensionsfall som inträffat före denna lags ikraftträdande ska en förhöjning enligt 72 § beviljas. Om familjepension bestäms på grundval av ovan avsedda invalidpension, läggs förhöjningen också till familjepensionen. Förhöjningen beviljas då i enlighet med den förhöjningsprocent som avses i 72 § och som motsvarar den anställdes eller förmånslåtarens ålder vid ingången av 2010. Förhöjningen beviljas för pension som samordnats i enlighet med 76 och 87 §, sådana de lydde vid denna lags ikraftträdande. Om en engångsförhöjning har lagts till en primär förmån som avses i 76 §, ska den primära förmånen beaktas till engångsförhöjt belopp vid en ny samordning. Ändras den primära förmånens belopp endast på grund av engångsförhöjningen görs inte någon ny samordning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Om förmånslåtarens pension hade samordnats med en primär förmån, får ett avdrag av en primär förmån enligt 76 § i lagen om kommunala pensioner som görs från familjepensionen inte påverka familjepensionens belopp mera än avdraget skulle påverka pensionen om det hade gjorts i enlighet med 8 och 8 a § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961), sådana de lydde den 31 december 2004.

RP 96/2011
ShUB 13/2011
RSv 64/2011

  Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.